Gamla bågbron i Rydboholm ska rivas - protester väntas

Borås
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

Bågbron över Viskan i Rydboholm är gammal och dålig.

Nu är den på väg att rivas och ersättas med en ny. Men alla gillar inte att den försvinner.

– Den kommer inte att bara plockas bort utan att någon står upp för den, säger stadsantikvarie Fredrik Hjelm.

En förstudie kring bågbron på gamla Varbergs­vägen i Rydboholm är just nu ute på remiss. I kommunens kulturmiljöprogram finns bron upptagen som den enda i sitt slag i gamla Älvsborgs län. Den ingår även som en del i den kulturhistoriskt intressanta textilmiljön i Rydboholm, enligt samma program.
Men bron är gammal och dålig och föreslås i Vägverk­ets förstudie ersättas med en ny.

– Jag ser egentligen ingen skillnad mellan den här bron och en gammal stenbro, båda har ett kulturhistoriskt värde. Bron är ju en del av upplevelsen i Rydboholm, säger Hjelm.

Han ser helst att man behåller bron och ger den en annan funktion, till exempel gång- och cykelbro.
Att det skulle bli en ny bågbro som byggs över Viskan i Rydboholm är i dagsläget inte troligt.

– Jag skulle tro att man väljer bort det alternativet eftersom en bågbro är omkring 50 procent dyrare att bygga jämfört med en balkbro eller en betongbro, säger Per Eriksson, projektledare på Vägverket väst.

Förstudien beskriver tre alternativ till ny bro, bågbro, balkbro och plattbro. Samt­liga har både för och nackdelar men kostnaden kommer att väga tungt när beslutet om brotyp väl ska fattas. Det troligaste, som det ser ut idag, är en så kallad plattbro.

– Det som styr oss är bland annat Viskans högsta vattennivå, där har plattbron fördelar eftersom den har en slankare och tunnare konstruktion, säger Per Eriksson.

Ett fjärde alternativ, att renovera bron, berörs också men anses för kostsamt i förhållande till vad man får för pengarna. Dessutom har brons bärighetsklass sänkts vilket innebär att vissa fordon inte får passera över bron. En ny bro får högsta bärighetsklass.

Den befintliga bron har korrosionsskador på ståldetaljer och vittringsskador på betongen. Trafiksäkerheten anses också låg eftersom körfältsbredden bara är sex meter. Där ska både bilister och oskyddade trafikanter, fotgängare och cyklister samsas. På en ny bro planeras för en separerad gång- och cykelväg.
Kostnaden för hela projektet beräknas till mellan 20 och 30 miljoner kronor. Pengar för projektet hämtas ur en nationell plan för bärighetshöjande åtgärder.
Om allt går enligt planerna så kan byggstart vara aktuell någon gång under vintern 2011 och bron blir då färdig 2012.