Debatt

Naturskyddsföreningen skönmålar lagförslag om vattenkraft

Vattenkraft Artikeln publicerades

Svar till Karin Lexén och Ingegerd Borg-Saviharju, Naturskyddsföreningen, BT 22/9.

Naturskyddsföreningen, SNF, har genom Karin Lexén och Ingegerd Borg-Saviharju, i en debattartikel i Borås Tidning förespråkat att gå vidare med det nya lagförslaget om vattenkraft. Det får de förespråka, men artikeln är behäftad med mängder av felaktigheter. Artikeln ger en skönmålning av lagförslaget.

SNF påstår att förslaget ger en rättssäker prövning. Så är det inte. Det kan vara det mest rättsosäkra lagförslag som någonsin konstruerats i Sverige och strider gravt mot fyra grundbultar för en lag i ett demokratiskt rättssamhälle: förutsägbarhet, rättssäkerhet, lika-behandling och objektivitet. Grundläggande rättigheter såsom näringsfrihet och äganderättsfrågor kränks något oerhört. Det är tunga principiella grundlagsskyddade saker, men lagförslaget ägnar det inte en tanke.

Det finns massor med kryptiska och rättsosäkra formuleringar i lagförslaget, som gör det ytterst resurskrävande att få en något så när säker överblick. I vissa fall är det omöjligt. För att förstå lagförslagets konsekvenser måste man sätta sig in i hela vattenförvaltningen. Information om att detta behövs finns inte. Detta är inte rättssäkert, få har den fysiska förmågan att klara något så omfattande. Angående vattenrätten så gäller nu att den enskilda ägaren genom att åberopa sin ägorätt har rätt att bruka sin egendom. Detta byts mot att det blir enskilda statliga tjänstemän på myndigheter som avgör om den enskilde ägaren får bruka sin egendom eller inte. Detta kallar SNF rättssäkert. Uppenbart måste det vara en väldigt låg nivå i synen på rättssäkerhet som SNF har.

SNF tror att de ansträngningar som gjorts för att skydda den småskaliga vattenkraften kommer att visa sig verkningsfulla. SNF tror alldeles för mycket. Ett särskilt syfte med lagförslaget går ut på att väga den storskaliga vattenkraften mot den småskaliga vattenkraften på nationell nivå. På så sätt ses den småskaliga vattenkraften betydelselös på nationell nivå. Därmed kan småskaliga kraftverk inte anses samhällsviktiga och ska rivas. Tjänstemän inom myndigheter ska utses, såsom särskilda sakkunniga, och få direkt inflytande i domstol för att säkerställa att avvägningen mellan stora och små kraftverk får direkt genomslag i domstol. Att myndigheterna har vanlig talerätt i domstol räcker inte. Rivning av kraftverk ska gå till så att myndigheterna sätter miljökvalitetsnormer som till varje pris ska uppnås. Uppnås inte normerna ska domstolen rakt av besluta om utrivning och återkalla de tillstånd som finns. Normerna har Havs- och vattenmyndigheten satt så att mellan 50 och 80 procent av alla kraftverk bara kan uppnå normerna genom att kraftverken rivs. En stor del av resterande kraftverk ska rivas eftersom icke försämringskravet är ouppnåeligt.

Ingegerd Borg-Saviharju är välkommen till oss i ån Nossan så ska vi visa, det strimlas varken fisk eller ål i våra kraftverk. Vi kan även berätta mer om lagförslaget. Vi hoppas Ingegerd Borg-Saviharju kommer, men i det centralt styrda SNF är det nog bekvämast att stanna inne och fortsätta tro på fördomar.

Johan Hillström, ordförande, Västsvensk vattenkraftförening