Annons
Nyheter

Ökad bilism väntas trots klimatmål

Biltrafiken väntas öka med 18 procent fram till 2030 enligt Trafikverket. Detta trots att klimatmålet kräver betydligt färre fordon på vägarna - en faktor minst lika avgörande som förnybara drivmedel och energieffektivisering.(TT)
Publicerad 10 mars 2019
””

Personbilstrafiken har ökat stadigt sedan 1990-talet. Efter finanskrisen stod det stilla några år, men sedan 2014 har den åter fortsatt att tillta.

Nu måste trenden vändas och bilismen minska med mellan 10 och 20 procent om klimatmålet ska uppnås, anser Trafikverket.

Annons

Alla delar behövs

Riksdagen har beslutat att utsläppen ska ha minskat med 70 procent 2030. Förnybara drivmedel och energieffektivisering är betydande - men minskad biltrafik minst lika avgörande, förklarar Håkan Johansson.

””

Prognoserna pekar dock i en helt annan riktning - en ökning av bil- och lastbilstrafiken med 18 respektive 28 procent mellan 2014 och 2030.

””

Känslig fråga

Trafikverket har tillsammans med en rad andra myndigheter efterfrågat ett tydligare mål för biltrafiken.

Något nationellt mål som säger att den ska minska finns nämligen inte - förutom att regeringen förra året beslutade att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska stå för minst 25 procent av resandet i landet senast år 2025.

””

I dag sker cirka 20 procent av resandet via gång-, cykel- och kollektivtrafik. Trafikverket tror att andelen kommer ligga kvar på samma nivå också framöver.

””

Halkar efter

Alexander Ståhle, stadsforskare på Kungliga Tekniska högskolan, noterar hur Sveriges storstäder är på väg att halka efter andra storstäder i omställningen mot minskad biltrafik.

””

Enligt honom fanns en tydlig målbild hos politiker och ingenjörer i Sverige att bygga ett bilsamhälle då massbilismen introducerades under 1900-talet.

””
””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons