Vi kan inte ploga alla gång- och cykelvägar

Svar till Boende på Jätteklivsgatan, BT 3/2.
Insändare • Publicerad 7 februari 2019
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Jon Olav, Nesvold

Tekniska förvaltningen har tyvärr inte möjlighet att snöröja alla gång- och cykelförbindelser. Vi har varit tvungna att prioritera de sammanhängande stråk som finns redovisat på vår hemsida på kartan över cykelvägar som snöröjs.

Vägen du hänvisar till hör inte till de sammanhängande stråken och har under de senaste fem åren inte hört till en av de vägar som snöröjs. När vi inte snöröjer en väg finns det som regel en alternativ förbindelse utmed gatunätet som kan bli lite längre men som är snöröjd, så även i detta fall.

Vår ambition är att alltid vara tydliga i våra hänvisningar till snöröjda gång- och cykelvägar, därför borde skyltarna ha varit nedtagna tidigare inför vinterperioden. Det är en miss från vår sida att de inte tagits ned, men efter ditt samtal åtgärdade vi detta. Att ta ner skyltarna vintertid är alltså inte en handling för att ”slippa snöröja”, utan en insats för att se till att vi från kommunens sida inte hänvisar fotgängare och cyklister till en väg som inte snöröjs.

Gunnar Isackson, förvaltningschef, tekniska förvaltningen

Alf Iwarson, avdelningschef, tekniska förvaltningen