Annons

Vi möjliggör jobb för fler

Att ha en arbetsplats att gå till påverkar människor positivt. Därför är det självklart för oss socialdemokrater att Borås ska erbjuda en arbetsmarknad för alla, skriver Lars-Åke Johansson.
Debatt • Publicerad 8 september 2018
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Hasse Holmberg / TT

Sverige är i mångt och mycket en av världens mest moderna demokratier och ett jämlikt land. Här har alla människor rätt att vara en del av samhället. Vi har sju tydliga diskrimineringsgrunder. En av dessa rör funktionsnedsättning, det vill säga att det finns en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. Den kan vara medfödd eller ha uppkommit efter till exempel en sjukdom eller olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet.

I Statistiska centralbyråns (SCB) rapport ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2017”, publicerad i mars i år, uppger runt 15 procent av befolkningen i åldern 16–64 år, vilket motsvarar cirka 900 000 personer, att de har någon form av funktionsnedsättning. Av dessa bedöms 66 procent ha nedsatt arbetsförmåga. Dessa drygt 600 000 personer ska under inga omständigheter ha sämre villkor på arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt.

Annons

Forskning pekar tydligt på att ha en arbetsplats att gå till påverkar människor i positiv bemärkelse. Att ha en egen inkomst och att känna sig behövd bidrar till ökat självförtroende och minskar klyftorna. Därför är det självklart för oss socialdemokrater att Borås ska erbjuda en arbetsmarknad för alla. Alla människors rätt till arbete är en viktig jämlikhets- och klassfråga.

Som ordförande i arbetslivs- nämnden har jag på nära håll kunnat följa beslut som gynnat personer med funktionsnedsättning. I Borås så har 1 066 personer en anställning med lönestöd, där förutsättningen för stödet är att ett funktionshinder finns. Av dessa så har 370 Borås stad som arbetsgivare. Det är något vi ska vara stolta över.

Just nu finns det flera olika arbetsmarknadsinsatser för personer med funktionsnedsättning, allt för att möta personernas egna behov. På uppdrag av samordningsförbundet erbjuds bland annat projektet Point, som ger möjligheter till personer med olika typer av funktionsnedsättning (främst psykiska) till arbete, men även anpassade studier.

För personer som ofta kommer via socialtjänsten och Försäkringskassan med någon form av nedsatt arbetsförmåga finns Aktiv hälsa. Syftet med Aktiv hälsa är att komma igång efter ett långvarigt utanförskap med sociala aktiviteter förenat med enklare fysisk aktivitet. Även vår eminenta fotbollsförening Elfsborg drar sitt strå i stacken. Tillsammans driver vi projektet Jobb tillsammans, vars syfte är att lotsa ut personer till en vägledande praktik med mycket stöd.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Kriminalvården stöder vi även personer med kriminell belastning att få och behålla ett jobb. Många av deltagarna har på grund av funktionsnedsättning hamnat i kriminella sammanhang och Krami är då en hjälp ur dessa miljöer och något vi vill utveckla ytterligare.

Parallellt jobbar vår enhet jobb Borås uteslutande för att få männi- skor in på arbetsmarknaden. Här finns ett brett spektrum av insatser som rör många olika människor. Det finns motiverande och förberedande insatser med praktik ihop med Arbetsförmedlingen, trygghetsanställningar och extratjänster bara för att nämna några. Jobb Borås har visat sig vara en framgångsfaktor som bland annat bidragit till att personer beroende av försörjningsstöd i Borås har minskat.

Och slutligen, mer är på gång. Bland annat kommer det att startas en högskoleutbildning för unga med intellektuella funktionsnedsättningar till aktivitetsinspiratör. Utbildningen kommer att vara finansierad av Arvsfonden, samordningsförbundet, regionen och Borås stad som uppdragsutbildning. För dem som är boråsare och klarar alla delar i utbildning kommer vi att garantera anställningsmöjligheter i Borås stad.

Mycket av detta har startat under det rödgröna styret i Borås. Att fler kan arbeta gynnar både vår stad och den enskilda arbetaren. Borås ska vara en öppen stad med lika möjligheter och rättigheter för alla, det är min och Socialdemokraternas absoluta ståndpunkt.

Lars-Åke Johansson (S), ordförande, arbetslivsnämnden, Borås representant i samordningsförbundet

Annons
Annons
Annons
Annons