Annons

Ett hårt slag mot Borås mest utsatta

Om besparingarna genomförs innebär det tydliga försämringar för medborgarna i Borås, påpekar fackförbundet Vision.
Debatt • Publicerad 10 december 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Janerik Henriksson/TT

Fackförbundet Vision kritiserar de nedskärningar inom missbruksvården som individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås ta ställning till. Om besparingarna genomförs innebär det tydliga försämringar för medborgarna i Borås. Det riskerar också att leda till en sämre arbetsmiljö för våra medlemmar och leda till en kostnadsökning som riskerar att än mer förvärra situationen för individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Förvaltningen har ett besparingskrav på cirka tre miljoner kronor. Detta har fått till följd att det finns förslag om att helt lägga ned öppenvårdsverksamheten Smedjan. Att minska på personalen och insatserna på verksamheterna Cedern och vräkningsförebyggande enheten, samt att flytta verksamheten Träffen till lokaler utanför centrala Borås, dessa lokaler kommer att vara till ytan mindre och inte ändamålsenliga.

”Är det viktigt med kortsiktiga besparingar?”
Annons

Sammantaget är detta ett hårt slag mot Borås stads verksamhet för den grupp som är bland de mest utsatta i dagens samhälle. Neddragningen kommer att innebära att Borås stad får en kraftigt försämrad missbruksvård. Visions medlemmar på de olika enheterna kommer högst troligt att få en ökad arbetsbelastning på grund av neddragningen, med risk för en försämrad arbetsmiljö.

Vision ifrågasätter om de föreslagna besparingarna över huvud taget kommer att leda till att förvaltningens ekonomi förbättras. En punkt i sparförslaget är att minska placeringskostnaderna. Samtidigt med denna punkt föreslås neddragningar på öppenvårdsverksamheten Smedjan. En avgörande förutsättning för att kunna minska placeringskostnaderna är att det finns fungerande öppenvårdsalternativ. Nedläggningen av Smedjan minskar istället öppenvårdsalternativen. Vilka insatser ska användas för att minska placeringskostnaderna? Det nuvarande förslaget är inte förankrat i verkligheten. Det går inte att spara på öppenvården och samtidigt tro att placeringarna ska minska.

Sparförslaget är presenterat för våra medlemmar på en tunt skriven A4-sida. Det saknas analys, eller över huvud taget något som kan kallas underlag. Än allvarligare är att de anställda helt saknas i processen. Vision menar att denna typ av beslut behöver involvera de anställda tidigt, vilket ökar möjligheten till bättre kvalitet på besluten. Om arbetsgivaren hade visat tillit till sina medarbetare hade detta också kunnat leda till bättre och mer välförankrade beslut. Vision har fått signaler om att medarbetare och chefer på olika nivåer inte fått någon information om hur besparingarna tagits fram. Vi menar att det är en allvarlig brist som gör att beslutsprocessen går att ifrågasätta. Kanske hade prioriteringarna och besparingarna varit annorlunda om de anställda på olika nivåer involverats i beslutet?

Visions medlemmar sliter varje dag i sina olika professioner för att utveckla Borås stads arbete kring missbruksvård. Detta förslag kommer att kraftigt försämra deras möjligheter att genomföra sitt arbete och försämrar deras arbetsmiljö. Därutöver riskerar medborgare och klienter att fara illa. Därför uppmanar Vision nämndens ledamöter att tänka över vad som är viktigt i verksamheten. Är det viktigt med kortsiktiga besparingar? Eller vill nämnden bygga upp en långsiktigt hållbar förvaltning, med delaktig personal, där både ekonomin och den enskilde individen är i fokus?

Hasse Brännmar, ordförande, Vision Boråsavdelning

Christina Hjers, Vision, ledamot samverkansgrupp IFO

Jens Ekström, Vision, ledamot samverkansgrupp IFO

Annons
Annons
Annons
Annons