Annons

Politiken i Borås

Har du också glömt bort samhällskunskapslektionerna i gymnasiet? Inga problem – vi påminner dig om hur en kommun fungerar. Det kan vara bra att ha koll på så här i valtider.
Publicerad 5 april 2018
Kommunfullmäktige röstar om budgeten.Foto: Jan Pettersson

Hur är kommunen organiserad?

Borås stad är namnet på Borås kommun. Man har valt att kalla den stad sedan 2003 på grund av marknadsföringsmässiga skäl, även fast tätorter som Sandared, Fristad och Viskafors också ingår i kommunen. Borås stads högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Här sitter 73 ledamöter. Det är dessa ledamöter man röstar fram i kommunvalet.

Beroende på hur det går i valet, fördelas de 73 platserna, mandaten, bland de politiska partierna.

Annons

Under kommunfullmäktige finns nämnder och förvaltningar. Nämnden är ansvarig, fungerar som en styrelse, och förvaltningen ser till att jobbet blir gjort. I nämnden sitter politiker – i förvaltningarna arbetar tjänstemän, ”vanliga människor” som lärare, sjuksköterskor, socionomer och parkarbetare.

Kommunstyrelsen är den nämnd som leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Man brukar jämföra kommunstyrelsen med regeringen och kommunfullmäktige med riksdagen. I kommunstyrelsen sitter ledamöter som fullmäktige har valt.

Kommunfullmäktige beslutar vilka övriga nämnder som ska finnas i kommunen och vilka ledamöter som ska ingå i nämnderna. I nämnderna och i kommunstyrelsen får det sitta politiker som partierna utser, men i fullmäktige är det röstberättigade som utser ledamöterna genom kommunvalet var fjärde år.

I Borås stad ansvarar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för kommunens gymnasieskolor.Foto: Arkiv

Borås stad består av 19 nämnder och 16 förvaltningar. Exempel på nämnder som kan vara bra att ha koll på är förskolenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, fritids- och folkhälsonämnden samt kulturnämnden. I dessa nämnder sitter politikerna och fattar beslut kring förskolan, vad som får byggas, vad för fritidsaktiviteter som erbjuds och hur biblioteken ska se ut.

Under varje nämnd finns en förvaltning som heter samma sak, exempelvis förskoleförvaltningen och kulturförvaltningen. Där är personalen anställd. Borås stad har omkring 10 000 anställda.

Förutom nämnder och förvaltningar finns också kommunala bolag. De drivs mer som företag än som en kommunal organisation och verkar därför under andra lagar än kommunen. Bolagen har styrelser med politiker som ledamöter. Det är Borås stad som äger bolagen, däribland Borås energi och miljö AB och Borås parkerings AB.

Bolagen bestämmer själva hur de ska styra sin verksamhet, men kommunen som ägare ska genom olika instrument styra och kontrollera bolagen.

Totalt finns det 474 politiker (ledamöter och ersättare) i Borås stads kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

Första spadtaget inför den stora ombyggnaden på Borås Stadsteaters stora scen. På plats var bland annat kommunalråden, ordföranden i lokalförsörjningsnämnden och ordföranden för kulturnämnden.Foto: Jan Pettersson

Vad gör kommunen?

Kommunen ansvarar för och förmedlar det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg är några exempel. Det är också kommunen som bestämmer över vad som får byggas inom kommunens gränser. Sjukvård och kollektivtrafik ansvarar landstinget, i vårt fall Västra Götalandsregionen, för.

Annons

Alla kommuner har vissa grunduppdrag enligt kommunallagen, men sen är det upp till varje kommun att själva bestämma vad för verksamheter som ska finnas i kommunen. Det kallas det kommunala självstyret. Syftet är att de som bor på en viss plats ska ha inflytande över gemensamma frågor.

De flesta beslut tas i nämnder eller i kommunstyrelsen, men de stora grundläggande besluten tas i kommunfullmäktige. Ett ärende tas upp i kommunfullmäktige om en nämnd skickar ett ärende till fullmäktige eller om en ledamot i fullmäktige skriver en motion.

För att faktaunderlaget ska vara välarbetat innan fullmäktige beslutar om ett ärende måste ärendet först få ett ordentligt underlag. Det ansvarar tjänstemännen, kommunens anställda, för. Ofta skickas förslag sedan på remiss till berörda nämnder. Svaret på förslaget går vidare till kommunstyrelsen som i sin tur ger ett förslag till beslut till fullmäktige.

Kommunfullmäktige har vanligtvis möte en gång i månaden och alla som vill är välkomna att komma och lyssna. Nämnderna har möte lika ofta och är i regel öppna, men vissa ärenden kan vara sekretessbelagda och då får åhörarna vänta utanför.

Hur kan jag påverka kommunen?

Du kan påverka genom att lämna in e-petition, där du via webben lyfter ett förslag. Därefter kan medborgare i Borås stad gå in och rösta för ditt förslag. Ju fler som är för det, desto troligare är det att politikerna kommer att göra verkstad av förslaget.

Ett annat alternativt är att gå med i ett parti och presentera ditt förslag där. Där gäller det att få med partiets medlemmar på förslaget och sedan tillsammans driva det i lämplig nämnd eller kommunfullmäktige.

Madeleine BengtssonSkicka e-post
Det här innehållet är producerat av Beta Borås. Beta Borås är en testredaktion i ett forskningsprojekt med syfte att skapa nya sätt att göra lokal samhällsjournalistik riktat till målgruppen 25-35 år. Projektet pågår till 30 september 2018 och är ett samarbete mellan Borås Tidning, Södertörns högskola, Rise Interactive och Lindholmen Science Park.
Annons
Annons
Annons
Annons