Nyheter

Fornlämningar körs sönder av skogsmaskiner

Var femte kulturlämning har skador från skogsmaskiner, visar en ny inventering från Skogsstyrelsen. Fler historiska lämningar har dessutom förstörts jämfört med en undersökning för två år sedan - trots att skogsbruket säger att frågan tas på allvar.(TT)
Publicerad 3 juli 2018

När skogsbruket avverkar skog eller bereder mark kör de tunga maskinerna ibland över gamla kultur- och fornlämningar och lämnar bestående skador.

Med kulturlämningar menas bland annat husgrunder, hålbottnar, kolgropar eller gårdsplaner. De har ett svagare skydd än fornlämningarna, som kan bestå av gravar, fånggropssystem eller stenåldersboplatser.

Skogsstyrelsen gör varje år en inventering av hur skogsbruket röjt i skog och mark baserat på ett slumpvist urval.

Varje år kommer omkring 40 000 avverkningsanmälningar in och sedan undersöker Skogsstyrelsen hur många kulturlämningar som kan finnas bland dem. I slutändan återstår 500 framlottade platser som personal åker ut och undersöker. Man tittar endast på kända kulturlämningar som finns dokumenterade.

””

Skadorna ökade

Under en inventering tittar personalen på avverkningar som gjorts för tre år sedan. Och 2017 års undersökning visar att en femtedel av de historiska lämningarna har skador, vilket är en ökning jämfört med inventeringen 2016 då 16 procent hade skador. Året dessförinnan var andelen något över 20 procent och Skogsstyrelsen hade trott på en nedåtgående trend.

””

Andelen förstörda lämningar ökar efter stora stormar och en förklaring är de körskador som uppkom efter att virke körts ut efter stormen Hilde 2013.

Ytterligare en förklaring är att några år brukar gå mellan att skogen avverkats och markberedning görs inför att plantera nya träd.

””

TT: Tar inte skogsbruket frågan på allvar?

””

"En lucka i historien"

Vissa av fornlämningarna kan vara från 5 000 år före Kristus. Ändå kommer företagen ofta lindrigt undan, få straffas och ärendena prioriteras ned, upplever AnnKristin Unander. Hon förklarar varför kulturlämningarna är viktiga.

””

På branschorganisationen LRF Skog, som företräder Sveriges fyra skogsägarföreningar, säger man att skadorna är oacceptabla och att de riktlinjer som skogsbruket tagit fram måste följas. I övrigt vill de inte kommentera frågan.

Linda Eriksson, skogsdirektör för branschorganisationen Skogsindustrierna, säger att under flera år har avverkningsskador varit något som diskuterats flitigt inom branschen. Det har lett till gemensamma riktlinjer och målbilder för hur arbetet ska bedrivas.

””

Hon nämner digitalisering och laserskanning av mark som en metod som gör att skogsbruket kan skärpa sig.

””

TT