Debatt

Vill de blågröna kasta pengar i sjön i Skene?

Claes Redberg (S) ,

Idag kommer Säs styrelse att ta ställning till ändrad inriktning för verksamheten på Säs Skene. Det finns ett tjänstemannautlåtande med förslag till beslut i nio punkter. Det är i dagsläget oklart hur den moderatledda majoriteten kommer att ställa sig till förslagen i sin helhet.

Vi socialdemokrater vill vara tydliga med att vi inte kommer att kunna stödja det liggande förslaget. Vi kommer att lägga ett alternativt yrkande vid sammanträdet . Vårt förslag kommer att ha följande huvudsakliga innehåll.

Redan när uppdraget om en översyn av inriktningen av Säs Skene beslutades av styrelsen i våras var vi socialdemokrater kritiska. Det finns ett uppdrag från regionstyrelsen till regiondirektören som handlar om att komma med förslag på närsjukvårdssystem i övriga delar av Västra Götalandsregionen (förutom Göteborg där det är färdigt). Detta uppdrag är inte redovisat och politiskt behandlat. Vi ser det som både olämpligt och olyckligt att Säs styrelse föregår detta beslut. Det finns ju en risk att Säs styrelse tar beslut om en inriktning som sen kort därefter måste ändras på grund av den överordnade regionstyrelsens beslut i annan riktning. Detta är mycket olyckligt i förhållande till både medarbetare och invånare.

Vi ställer inte upp på att tomställa en av vårdavdelningarna i Skene. Det är bara några få år sedan dessa toppmoderna avdelningar invigdes. Investeringskostnaderna totalt vis Säs Skene vid den tidpunkten var runt 130 miljoner. Det investeringsbeslutet tog vi socialdemokrater initiativ till, och det gjorde vi inte för att lokalerna efter bara något år skulle stå tomma.

Vi vill vara tydliga med att Säs Skene även fortsättningsvis bör vara en del av Samrehab Mark-Svenljunga. Vår uppfattning är att Samrehab är viktigt och visar ett gott exempel på när olika huvudmän –  sjukhus, kommun och primärvård – organiserar sig utifrån vårdtagarens behov och inte utifrån sjukvårdssystemets behov.

Vi ser positivt på att mer verksamhet samlas i Skene lasaretts lokaler, exempelvis psykiatri. Vi ser även positivt på utökat samarbete med kommunerna i området i syfte att stärka den nära vården och Säs närvaro i området. Vi tror att Säs mycket tydligare behöver framföra till regionledningen de möjligheter vi har till utökad verksamhet vid Säs Skene, inte minst när det gäller operationskapacitet.

Vår bestämda uppfattning är att förändringar av inriktningen av Säs Skene sammantaget måste innebära en förstärkning och utveckling och inte en minskad verksamhet. Så tänker vi när det gäller Säs Skene.