Annons

Varför vill SD att Borås stad ska strunta i skollagen?

Svar till Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD), BT 27/11.
Skola • Publicerad 3 december 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

SD:s representanter i grundskolenämnden, Anders Alftberg och Andreas Exner, tycker att vi ska strunta i skollagen och sluta kompensera elever med särskilda behov. Onekligen en intressant inställning till det uppdrag de har och som de uppenbarligen inte förstått innebörden av.

I 1 kap §4 skollagen står: ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” Nämnden har således ett kompensatoriskt uppdrag.

Annons

Det står även i 5 § i samma lag: ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”

Grundskolenämnden har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att vi ska fördela resurser utifrån de olika förutsättningar eleverna har. Det innebär att vi redan i dag omfördelar resurser utifrån hur respektive skolas elevsammansättning ser ut. Det innebär inte att varje enskild elev får en summa, utan att skolans totala resurser utgår ifrån den beräknade gruppens särskilda behov.

Den resursfördelningsmodell som Sverigedemokraterna kritiserar är en modell som förvaltningen tittar på i arbetet med att ta fram en långsiktigt hållbar resursfördelningsmodell. Det är en modell som bland annat bygger på statistik från SCB. Om det blir den modellen eller någon annan reviderad modell vet vi inte i dagsläget, det återstår mycket arbete innan en ny modell är framme för ett politiskt ställningstagande i nämnden. Vi kommer under nästa år att arbeta fram ett underlag för detta tillsammans med förvaltningen, med sikte på att ha en ny modell klar till årsskiftet 2018/2019. Vilka parametrar den kommer att innehålla återstår att se, men helt klart är att den ska verka kompensatoriskt för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sina studier.

Exner och Alftberg skriver i sin artikel: ”Som alternativ till den föreslagna resursfördelningsmodellen ser vi istället en modell som ger alla barn samma förutsättningar – oberoende av härkomst eller annan social variabel”. Det är inte flickan med välutbildade föräldrar Sverigedemokraterna bekymrar sig om, utan ”problemet” i deras inskränkta värld är att vi även ger barn med invandrarbakgrund bästa möjliga förutsättningar. Det vet vi av erfarenhet att det är ett störningsmoment i sverigedemokratiska kretsar.

Avslutningsvis vill vi också vara tydliga med en annan sak. Det finns inga planer på att lägga ner skolan i vare sig Äspered eller Rångedala, utan att fortsätta arbetet med att stärka båda dessa skolor.

Per Carlsson (S), ordförande i grundskolenämnden

Lennart Andreasson (V), andre vice ordförande i grundskolenämnden

Annons
Annons
Annons
Annons