Annons

Stoppa otryggheten i Borås skolor

Att fler än var tionde elev känner sig otrygg i skolan är ett sorgligt konstaterande, skriver Anders Alftberg.
Debatt • Publicerad 6 maj 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Jessica Gow/TT

I kommunfullmäktige den 25 april avhandlades 2018 års verksamhet och stadsrevisionens årsrapport för det gångna året debatterades. Det hela kan ses som ett bokslut över hur väl våra styrande har förvaltat det förtroende som kommunens medborgare givit dem.

Att grundskolan i Borås haft en rad utmaningar under det gångna året är ingen nyhet för någon. Kompetensförsörjning, undervisningslokaler, elevers bristande skolresultat och studiero är områden som krävt stor uppmärksamhet.

”Detta är en kraftfull reprimand till kommunstyrelsen och det socialdemokratiska maktpartiet.”
Annons

När det gäller våra elevers skolresultat presenterar revisionen en rad bekymmersamma fakta. Förvisso är det glädjande att meritvärdena stiger tydligt för våra nior, men 20 procent av elevgruppen är inte behörig till gymnasiet. Att vi har grundskolor där upp till 44 procent av eleverna inte är behöriga till gymnasiet är djupt nedslående och ett stort misslyckande.

Vi noterar också att antalet kränkningar i grundskolan ökar. Under 2018 har 1 407 anmälningar inkommit, vilket är en kraftig ökning från 2017 då 831 anmälningar gjordes. En förklaring, som grundskoleförvaltningen lyfter fram, är att anmälningsbenägenheten ökat under året, eftersom man mer stringent följer fastställda rutiner kring kränkande behandling. Att situationen eventuellt har varit lika bedrövlig tidigare år är dock en föga tröst för de elever som varit utsatta.

Att otryggheten varit ett problem på våra skolor visar tydligt alla de vitesförelägganden som Skolinspektionen utdömt, även under det gångna året. Brister i trygghet och studiero har varit de främsta orsakerna till detta. Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan sjunker för tredje året i rad – från 92,2 procent 2016 till 87,3 procent 2018. Att fler än var tionde elev känner sig otrygg i skolan är ett sorgligt konstaterande.

Under det gångna året har Sverigedemokraterna presenterat en rad åtgärder för att komma tillrätta med den växande ordningsproblematiken i våra skolor:

* Satsa mer på kringpersonalen i form av till exempel fler elevassistenter. Dessa har en mycket viktig roll för att fånga upp de elever som riskerar att hamna snett i tillvaron.

* Inför skriftliga ordningsomdömen för att understryka vikten av korrekt uppförande i syfte att komma till rätta med dessa problem.

* Inför jourskola för elever med anpassningssvårigheter och normbrytande beteenden. Dessa elever har ett stort behov av att komma bort från det ordinarie skolarbetet för att komma till rätta med sina problem. En sådan åtgärd blir också en tydlig signal för övriga elever att vissa beteenden inte kan accepteras, utan dylikt uppförande får tydliga konsekvenser. Borås stad har nu påbörjat skapandet särskilda undervisningsgrupper, vilket är ett steg i rätt riktning, men ändå otillräckligt.

*Inför pliktskola. En sådan skolform är till för elever som gjort sig skyldiga till grova brott, men ännu inte är myndiga. Elever som gjort sig skyldiga till våldtäkt, grova rån och misshandel med mera ska inte tillåtas gå i den vanliga grundskolan.

Avslutningsvis lyfter revisionsrapporterna upp en annan mycket allvarlig brist, nämligen att grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden har en bristande samverkan i det förebyggande arbetet med barn och unga som far illa. Denna samverkan är inte ”ändamålsenlig”, kritiserar revisionen.

Revisionen påpekar också att det i de stadsövergripande styrdokumenten inte återfinns någon gemensam beskrivning av vad förebyggande arbete kring barn och unga innebär eller vad det ska uppnå. Det saknas helt enkelt en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet. Dessutom saknar, enligt revisionen, de uppdrag som ges till nämnderna löpande över året både styrning och kvalitetssäkring.

Annons

Detta är en kraftfull reprimand till kommunstyrelsen och det socialdemokratiska maktpartiet, som i nära ett decennium styrt Borås. Vi kan notera att socialdemokratin återigen präglas av bristande handlingsförmåga samtidigt som stora ord basuneras ut.

Anders Alftberg (SD), ledamot i grundskolenämnden och kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons