Annons

Så avgörs Textilhögskolans nya lokalisering i Borås

Beslutet om att sammanföra Textilhögskolans verksamhet med det övriga campusområdet är ett av de enskilt viktigaste ställningstagandena i Högskolan i Borås historia, skriver företrädare för högskolan.
Debatt • Publicerad 23 mars 2010

På fredag behandlar Högskolan i Borås styrelse frågan om Institutionen Textilhögskolans framtida lokalisering. Styrelsen beslutade i september att en flytt från den nuvarande placeringen i kvarteret Vulcanus är nödvändig för att ytterligare utveckla dagens framgångsrika utbildnings- och forskningsverksamhet. Två attraktiva och konkurrenskraftiga men på många sätt olikartade alternativ har noga utretts; dels en nybyggnation på Sandgärdet, dels en ombyggnation av före detta fabrikslokaler i Simonsland.

Gemensamt för alternativen är att de kan bli en del av ett sammanhållet citycampus. Detta främjar Högskolan i Borås utveckling som utbildnings-, forsknings- och kulturmiljö. Samtidigt förstärks positionen i stadsbilden, vilket blir till en manifestation av högskolans betydelse som nav i Sjuhäradsregionens utveckling.

Annons

Frågan om Textilhögskolans flytt har väckt stort intresse. Politiker, publicister såväl som allmänhet har uttryckt åsikter. Vi ser med tillfredsställelse på detta engagemang som visar att Högskolan i Borås framtid upplevs som en viktig angelägenhet i Sjuhäradsregionen. Det stora intresset är skälet till att vi genom denna artikel väljer att offentligt redovisa vilka motiv som vi bedömer kommer att vara avgörande för frågans utgång, utan att därmed föregripa styrelsens behandling. Det känns också angeläget för oss att understryka den enighet som finns inom Högskolan i Borås kring frågans hantering.

För att kunna fatta ett så bra beslut som möjligt, har ett antal avgörande faktorer identifierats under beredningsprocessens gång. Faktorer som tillsammans ger svaret på frågan: Vad vill Högskolan i Borås uppnå med omlokaliseringen? För att tillmötesgå det stora allmänintresset vill vi kortfattat redogöra för dessa faktorer.

Ändamålsenlighet. Av grundläggande betydelse är givetvis att den nya miljön uppfyller de särskilda krav som utbildning och forskning inom textil- och modefältet ställer. Studenter, lärare, forskare och övrig personal ska tillförsäkras en god arbetsmiljö. Goda arbetsförhållanden innefattar också en acceptabel trafiksituation.

Ekonomisk hållbarhet. En flytt av Textilhögskolans verksamhet, som inkluderar en omfattande maskinpark, är i sig ett stort ekonomiskt åtagande. Till detta kommer att Högskolan i Borås har behov av att varaktigt sänka sin i nationell jämförelse höga andel lokalkostnader. Faktorer som hyresavtalens utformning och vilka möjligheter som kan erbjudas att mera effektivt utnyttja det totala lokalbeståndet, hör till det som bestämmer de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna.

Profilering. Till de basala faktorer som skisserats i punkt 1 och 2, kommer att lokaliseringen ska främja profilering av både Institutionen Textilhögskolan och Högskolan i Borås. Textilhögskolans starka varumärke, med dess nationella och internationella genomslagskraft, ska ytterligare utvecklas samtidigt som viktiga kännetecken för Högskolan i Borås som flervetenskaplighet och samverkan över disciplinära gränser måste främjas. Till verksamhetsmålen hör även ett beaktande av behovet av framtida expansionsmöjligheter.

Lärosäte i samhällslivets mitt. Högskolan i Borås övergripande strategiska mål är att utvecklas till ett komplett professionslärosäte. Innebörden är bland annat att samverkan med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet ska vara en referenspunkt för all utbildning och forskning vid högskolan. Det är viktigt att lokaliseringen av Textilhögskolan bidrar till att skapa bästa möjliga infrastrukturella förutsättningar för en verksamhetsutveckling i enlighet med Högskolan i Borås strävan att vara ett lärosäte i samhällslivets mitt.

Beslutet om att sammanföra Textilhögskolans verksamhet med det övriga campusområdet är ett av de enskilt viktigaste ställningstagandena i Högskolan i Borås historia. I ett ärende av sådan betydelse måste det finnas viss dynamik i form av en öppenhet för att nya omständigheter kan tillkomma.

Den vilja att utveckla området Simonsland till hemvist för ett textilt kluster, som Borås Stad markerat genom beslut i kommunstyrelsen i januari, välkomna av Högskolan i Borås. Ambitionerna för Simonslands förnyelse innebär att det har skapats nya förutsättningar för en framtidsdiskussion om förstärkt samverkan mellan kommun, näringsliv, kulturliv och högskola.

En sådan utveckling ligger i linje med Högskolan i Borås mål och strategier och vi delar visionen om att stärka regionens nationella och internationella position inom området textil och mode. Högskolan verkar genom forskningsprogrammen Smart Textiles och M3 – Mode, miljö och marknad för att sammanföra olika kompetenser från hela den textila kunskapskedja som finns i regionen till ett närmare partnerskap. Högskolan i Borås vill gärna vara en del i en positiv utveckling av staden.

Beslutet om Textilhögskolans framtida lokalisering är som framkommit komplext. En rad olika faktorer måste vägas in och bitvis också ställas mot varandra. Till exempel får visionära mål inte förverkligas på bekostnad av ekonomi och arbetsmiljökrav. Vidare måste hänsyn tas till graden av osäkerhetsfaktorer i respektive alternativ. Styrelsens grannlaga uppgift är mot denna bakgrund att fatta ett beslut som på bästa sätt tillgodoser helhetsperspektivet.

Annons

Maria Leissner

ordförande styrelsen vid Högskolan i Borås

Lena Nordholm

rektor Högskolan i Borås

Erik Bresky

prefekt Institutionen Textilhögskolan

Sofie Larsson

ordförande studentkåren i Borås

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons