Annons

Lyckade satsningar för miljön och Borås fjärrvärmekunder

Miljö • Publicerad 12 september 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Lars-Åke Green

I Borås arbetar vi efter kretsloppsprincipen, som går ut på att energiströmmar i staden tas tillvara och omvandlas till olika nyttor för boråsarna. Klimatnyttan med detta arbetssätt är stor. Borås energi och miljö har under de senaste åren tagit fram ett klimatbokslut som mäter hur mycket fossila utsläpp som undviks tack vare fjärrvärme, elproduktion, biogas och avfallshantering. 2016 undveks motsvarande cirka 200 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket är ett tydligt kvitto på att en rad lyckade miljöinvesteringar har gjorts genom åren och framför allt på boråsarnas insatser i kretsloppsarbetet. När Energi- och Miljöcenter på Sobacken är färdigbyggt med ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk förväntas klimatnyttan öka med upp emot ytterligare 100 000 ton koldioxidekvivalenter.

Under många år har Borås energi och miljö målmedvetet arbetat för att minska användningen av fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen. I dag har vi endast kvar cirka två procent fossila bränslen i vår bränslemix, vilket innebär att Borås fjärrvärmekunder använder miljösmart fjärrvärme till att värma upp sina bostäder och lokaler. Ett tydligt exempel på en höjdare till miljösatsning är ackumulatortanken. En investering som minskar miljöpåverkan samtidigt som det har varit en lyckosam ekonomisk satsning.

Annons

På bolagets senaste styrelsemöte slutredovisades ytterligare två lyckade investeringar, rökgaskondenseringsanläggning på Ryaverket och en bioeldad fjärrvärmecentral i Viared. Genom att ta vara på värme i rökgaserna och att ersätta fossila bränslen med biobränslen har cirka 4 400 ton fossil koldioxid per år undvikits sedan anläggningarna togs i drift 2014. Två investeringar som båda har genomförts med lägre investeringsbudget än vad som antogs från början och som har uppfyllt och överträffat kalkylerade miljö- och driftnyttor.

Under augusti påbörjades en av bolagets tre största investeringar någonsin. Nya fjärrvärme- och avloppsrör ska förläggas till Fristad. Nya avloppsrör för att trygga viktig VA-infrastruktur och samtidigt byggs nya fjärrvärmerör till Fristad. Genom att förbinda det lokala fjärrvärmenätet i Fristad till det centrala nätet i Borås kan vår kraftvärmeteknik utnyttjas än mer.

Mer fjärrvärmeunderlag till kraftvärmeverket möjliggör än mer lokalproducerad och förnybar el. Då det nya kraftvärmeverket på Sobacken tas i drift, kommer elproduktionen mer än fördubblas jämfört med dagens biopannor.

För att miljönyttan ska bli ännu större satsar Borås energi och miljö på Kretsloppsveckan. En vecka fylld med olika aktiviteter med syfte att motivera och engagera ännu fler boråsare i stadens miljöarbete. En välbesökt aktivitet brukar vara öppet hus på Ryaverket. Då får man på nära håll se hur resurser tas om hand som annars hade gått till spillo. Hur skogs- och hushållsavfall omvandlas till miljösmart värme och el.

Jonas Holmberg, kommunikationschef borås energi och miljö AB

Annons
Annons
Annons
Annons