Annons

Lennart Andreasson har passerat gränsen

Lennart Andreassons personangrepp på enskilda tjänstemän är ett lågvattenmärke där anständighetens gräns är passerad, skriver Gunnar Isackson och Alf Iwarson på tekniska förvaltningen.
Debatt • Publicerad 7 december 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Lars-Åke Green

I BT 29 november fortsätter Lennart Andreassons (V) anklagelser mot tekniska förvaltningen, nu med uttryck som ”envälde” och ”mygel”. Förra gången det begav sig var i BT 4 juni då Lennart Andreasson beskrev ombyggnaden av Lilla Brogatan som” ett allvarligt övergrepp på den på den kommunala demokratin”.

Vi vill därför återigen ge en bakgrund till ombyggnaden av Lilla Brogatan.

Annons

I den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2014 gavs tekniska nämnden i uppdrag ”att ta fram en genomförandeplan för sammankoppling av cykelvägnätet genom centrala Borås i såväl nord/sydlig som öst/västlig riktning”. I december 2014 översände tekniska nämnden redovisning av uppdraget 2014 till kommunfullmäktige, där bland annat utbyggnad av cykelbana föreslog längs Lilla Brogatan mellan Hallbergsgatan och Allégatan.

I oktober 2016 antog kommunfullmäktige Borås stads cykelplan, där cykelbanan utmed Lilla Brogatan fanns med.

”Ett så respektlöst beteende är helt oacceptabelt i alla sammanhang från någon som representerar Borås stad.”

I tekniska nämndens investeringsbudget 2018 fanns inom projektet Attraktiv stad utbyggnaden av cykelbanan beskrivet. I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 2018 framgår: ”Närmast är intresset störst att förändra Lilla Brogatan vilket planeras att utföras under 2018”.

I samband med ombyggnaden i kvarteret Pallas fick tekniska förvaltningen besked från Västtrafik om att det inte var aktuellt att fortsätta att trafikera Lilla Brogatan med kollektivtrafik. Lennart Andreasson har rätt i att en del av förklaringen var att gatan var reglerad som gångfartsområde, men också att förekomst av biltrafik och varuleveranser påverkade framkomligheten längs gatan.

Alltsedan gatan byggdes om till bussgata har den varit reglerad som gångfartsområde (gårdsgata tidigare). Tekniska förvaltningen har aldrig förbjudit busstrafik på gatunätet, men vi har ett ansvar för att värna de oskyddade trafikanterna. Det är därför inte förenligt med trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna att tillåta högre hastighet än gångfart för de tyngsta fordonen i den mest centrala delen av city. Vi kan också konstatera att kommunfullmäktige i budget 2020 gett tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa fler gångfartsområden.

Alltsedan det övergripande beslutet om ”Framtidstrafiken” år 2000 har linjenätet för kollektivtrafiken löpande förändrats med målet att öka antalet resande. Lilla Brogatan är bara en av dessa förändringar.

””Lennart Andreassons beskrivning av beslutsgången som ”envälde” ,”mygel” och avsaknad av transparens kan väl möjligen med viss välvilja beskrivas som pinsamt och oseriöst.””

Västtrafik, Västra Götalandsregionen och Borås stad har tidigare arbetat fram och tagit beslut om en utvecklingsplan för Borås stadstrafik som har följts av en handlingsplan, vilken godkändes av kommunstyrelsen så sent som i september 2019. Tekniska förvaltningen deltog i detta arbete liksom tidigare utredningar med uppdrag att tillföra vår kompetens utifrån vårt ansvar att genomföra de åtgärder som beslutas. Självklart har vi haft uppfattningar inom vårt ansvarsområde, men att påstå att vi har styrt utredningsarbetet är direkt felaktigt och ett förminskande av dem som varit beställare av utredningarna.

Det som beskrivs som förvaltningschefens ”egenhändiga förslag” syftar på ett uppdrag som kommunstyrelsen i november 2011 gav till tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden för att kartlägga brister i framkomlighet för kollektivtrafiken och utryckningsfordon samt att föreslå åtgärder som förbättrar framkomligheten för nämnda fordonskategorier.

Arbetet utfördes i en arbetsgrupp med representanter från båda förvaltningarna och redovisades för fullmäktigegrupperna av Gunnar Isackson och Tomas Rossing. En rad framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken föreslogs, varav en del är utförda. Ett av förslagen som ännu inte genomförts är att trafikera cityringen med kollektivtrafik, vilket ger kortare restid jämfört med Allégatan till följd av bättre framkomlighet.

För den som har varit intresserad har tagna beslut som föregått utbyggnaden av cykelbanan utmed Lilla Brogatan funnits tillgängliga i de dokument som beskrivits. Lennart Andreassons beskrivning av beslutsgången som ”envälde” ,”mygel” och avsaknad av transparens kan väl möjligen med viss välvilja beskrivas som pinsamt och oseriöst.

Annons

Andreassons personangrepp på enskilda tjänstemän i media och i kommunfullmäktige är ett lågvattenmärke där anständighetens gräns är passerad. Ett så respektlöst beteende är helt oacceptabelt i alla sammanhang från någon som representerar Borås stad. Det är förvånande att det tillåts ske gång på gång.

Gunnar Isackson, förvaltningschef, tekniska förvaltningen

Alf Iwarson, avdelningschef, tekniska förvaltningen

Annons
Annons
Annons
Annons