Annons

Använd studiecoacherna rätt

Skola • Publicerad 3 december 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

För ett år sedan pågick arbetet med Borås stads första KAL-grupp som mest intensivt. Handlingsplanen för förskola, grundskola och gymnasium blev resultatet av ett på många sätt lyckosamt, partsammansatt arbete. Majoriteten av de punkter som rör lönebildning är genomförda.

Tittar vi på övriga områden blir resultatet mer tveksamt. Flera punkter under arbetsvillkor och kompetens- och personalförsörjning kräver hårt arbete under lång tid för att kunna uppfyllas. Under punkten arbetsvillkor finns ett av Lärarnas riksförbunds (LR) viktigaste bidrag till handlingsplanen: rekrytera studiecoacher.

Annons

LR:s ursprungliga förslag var att 15 studiecoacher skulle rekryteras och fördelas på samtliga grundskolor i årskurserna 7–9. Studiecoacherna skulle helt eller delvis ta över lärarnas mentorsroll, vilket konkret skulle kunna innebära att lämna över arbetsuppgifter som utvecklingssamtal, föräldrakontakter och andra studiesociala frågor. Därmed skulle läraruppdraget renodlas och läraren skulle kunna koncentrera sig på sitt huvuduppdrag.

Diskussionen om att undervisningstiden för lärarna därmed skulle öka var aldrig uppe i KAL-gruppen. Syftet med studiecoacherna var att renodla lärarens uppdrag och därmed öka attraktiviteten i att vara lärare i Borås stad.

LR:s ursprungliga förslag om att rekrytera 15 studiecoacher bemöttes av arbetsgivaren med sex tjänster. När förslaget blev känt för rektorerna och det visade sig att det fanns ett stort intresse för tjänsterna höjdes antalet till tio. Två studiecoachtjänster på fem högstadieskolor placerades således ut med början i augusti 2017. Hur man sedan använt dessa tjänster ute på skolorna ser olika ut. LR ställer sig kritiskt mot att studiecoacherna till viss del används till andra arbetsuppgifter än vad tjänsterna är avsedda för. När LR ställt frågan om lärarna upplever att belastningen minskat tack vare studiecoacherna, blir svaret ja i alltför få fall. Syftet är därmed inte uppnått, vare sig när det gäller att skapa attraktivitet för befintlig personal eller för de lärare som vi önskar rekrytera till Borås.

Trots att mycket arbete återstår för att få studiecoachtjänsterna att fungera optimalt ute på skolorna är LR övertygat om att fler studiecoacher i längden skulle vara främjande både för lärarnas arbetsbelastning och för elevernas kunskapsresultat. Det är därför glädjande att ett antal skribenter från Alliansen uttrycker sig positivt om denna satsning (BT 29/11).

Några missförstånd framkommer dock i texten. Det handlar inte om ”lärarcoacher”. Uppdraget består heller inte i första hand i att ”bistå lärarna i det administrativa arbetet”, utan i att arbeta förebyggande och främjande gentemot eleverna i deras studiesociala situation. Det handlar inte om sex tjänster utan om tio.

Sist men inte minst, att koppla ihop ökad undervisningstid med dessa tjänster är ett stort misstag. Arbetsbördan för lärare är redan för hög. Borås stad behöver skapa starka incitament för lärare att stanna kvar i Borås skolor. Tillika behövs dragkraft för att locka hit nya lärare. Att utöka antalet studiecoacher på grundskolan samt påbörja en satsning av dessa tjänster på gymnasiet skulle vara en sådan dragkraft, under förutsättning att tjänsterna används på rätt sätt.

Anne Pihlo, ordförande, Lärarnas riksförbund Borås

Annons
Annons
Annons
Annons