Nya planen: Så kan järnvägssträckan Borås-Göteborg se ut

Borås Artikeln publicerades
Foto:Anton Hedberg

Snabba regionaltåg på dubbelspår, men ingen höghastighetsjärnväg – åtminstone inte i första skedet.

Nu diskuteras en ny inriktning för utbyggnad av sträckan Borås-Göteborg.

Uppgifterna om de inblandade parternas nya diskussioner, som BT:s ledarsida tidigare skrivit om, bekräftas nu i ett pressmeddelande från Sverigeförhandlingen, vars primära uppdrag är att samordna en plan för ett höghastighetsnät mellan storstäderna.

Där skriver de att diskussioner nu har inletts mellan Västra Götalandsregionen, berörda kommuner, Swedavia, Sverigeförhandlingen och Trafikverket om en möjlig ny inriktning för utbyggnaden av järnväg mellan Göteborg och Borås. Nu diskuteras att i ett första skede bygga en dubbelspårig järnväg på sträckan, med spår in till regionala stationer, som i ett första skede ska kunna trafikeras av snabba regionaltåg samtidigt som man förbereder möjligheten till utbyggnad för höghastighetståg.

– För vår del är den dagliga pendlingen mellan Borås och Göteborg viktig, möjliggör det här förslaget en utbyggnad av snabb pendling mellan städerna så är det bra. Det är viktigt att det tas ett initiativ som får den här fråga att gå framåt, säger kommunstyrelsens ordförande i Borås Ulf Olsson (S).

Olsson betonar också vikten av ett centralt stationsläge i Borås och att frågan om ett stationsläge i Bollebygd lyfts. En annan fråga som är viktig för Borås del är hur järnvägen ska dras i förlängningen mot Jönköping, bland annat med utgångspunkt för en station i Ulricehamn.

– För vår del känns det här initiativet som ett bra steg, säger Olsson.

Frågan om finansieringen kommer att vara en stötesten i de fortsatta diskussionerna.

– Det här ska ses som en idé, ett utkast om hur vi ska få till en järnväg mellan Göteborg och Borås i ett första skede, men även som en del i utbyggnaden av höghastighetsnätet. För att få till det här behövs det en medfinansiering av bibanorna till respektive stationsläge som ska byggas, säger Håkan Wennerström direktör i Trafikverket region väst.

Staten är inte beredd att ta hela kostnaden utan även Västra Götalandsregionen och berörda kommuner måste vara med och dra sitt strå till stacken, menar Wennerström.

”Det finns nu möjlighet att diskutera och utveckla lösningar som bättre svarar mot såväl regionala som nationella behov. Planeringen har hittills utgått från att både höghastighetståg och regionala tåg ska samsas på samma spår på hela sträckan Göteborg – Borås. Med till exempel bibanor in till regionala stationer ökar kapaciteten och spårsystemet anpassas bättre för tåg med olika hastigheter. Med det omtag som nu diskuteras kan sträckan Göteborg – Borås till en början trafikeras med effektiv regional trafik för att sedan byggas ut också för höghastighetståg när sträckan mellan Stockholm och Göteborg färdigställs”, säger HG Wessberg på Sverigeförhandlingen i pressmeddelandet, och fortsätter:

”Den här lösningen ökar möjligheten att bygga ytterligare någon station och bedriva tätare regionaltågstrafik.”

Nu fortsätter dialogen mellan de berörda parterna, där frågor om både finansiering och utformning ska diskuteras.

Fakta

Bakgrund

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden. Regeringens direktiv presenterades den 24 mars 2017 och innehåller anvisningar för Trafikverkets åtgärdsplanering.

Byggandet av de nya stambanorna ska ske på ett sammanvägt sätt med hänsyn till de samlade behoven i hela transportsystemet. Förslaget till ny nationell transportplan ska lämnas till regeringen senast den 31 augusti. Regeringen väntas fatta beslut om den nya planen våren 2018.

Efterfrågan på förbättrade kommunikationer mellan Göteborg och Borås, ett av Sveriges största pendlingsstråk, är stor. På sträckan planeras bland annat en station vid Landvetter flygplats. Trafikverket återupptog 2013 planeringen av ny järnväg på sträckan och arbetet har utgått från de utredningar i form av förstudier och järnvägsutredning som dåvarande Banverket tog fram i början av 2000-talet. År 2014 tillkom Sverigeförhandlingen, och Trafikverket inledde arbetet med En ny generation järnväg, det vill säga höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö.

Källa: Sverigeförhandlingen

Visa mer...