Valet 2018: Så här tycker partierna

Ulricehamn Artikeln publicerades
Vilken väg tar Uricehamn efter valet? BT har ställt 15 frågor till de nio partierna i kommunfullmäktige.
Foto: Anne Engström
Vilken väg tar Uricehamn efter valet? BT har ställt 15 frågor till de nio partierna i kommunfullmäktige.

Har du inte bestämt ännu hur du ska rösta? BT har ställt 15 frågor till de nio partier som finns representerade i Ulricehamns kommunfullmäktige och sammanställt svaren.

Frågorna:

1) Kommunen växer - hur löser ni bostadsfrågan?

2) Hur många bostäder tycker du att det saknas?

3) Skolan - vill ni koncentrera skolor och förskolor eller decentralisera?

4) Hur vill ni få företag att etablera sig i kommunen?

5) Vilken är den viktigaste frågan i kommunen just nu?

6) Hur ska kommunen bli en bättre arbetsgivare?

7) Vad vill ni satsa på inom äldreomsorgen?

8) Ska alla över 80 år ha rätt att själv välja äldreboende utan biståndsbedömning? Ja eller nej? Vet du hur många invånare över 80 år som finns i kommunen?

9) Vad vill du göra konkret för att förbättra integrationen i kommunen?

10) Vilka insatser vill ni göra för att göra kommunen till en mer tillgänglig kommun?

11) Hur vill du förbättra skolan?

12) Hur ska barnomsorgen i kommunen bedrivas?

13) Ska kommunen förbjuda tiggeri? Ja eller nej?

14) Ska kommunalskatten höjas, sänkas eller vara oförändrad?

15) Var kan kommunen göra besparingar?

 

Och här är svaren från var och en av politikerna:

Mattias Josefsson (S)

Marttias Josefsson (S)
Foto: Anne Engström
Marttias Josefsson (S)

1) Vi har prioriterat arbetet med detaljplaner. Det är något som behöver fortsatt prioritet. Det är viktigt att vi får en bra mix mellan olika boendeformer. Fler villatomter behövs på kort sikt.

2) För att nå målet om 27 000 invånare år 2025 behövs cirka 1 000 nya bostäder.

3) Vi ser i dagsläget ingen anledning att förändra skolstrukturen av våra mindre skolor. Förvaltningen har nu ett uppdrag att utreda en eventuell gemensam högstadieskola i centralorten. Innan vi fått all fakta på bordet är det svårt att ta ställning för eller emot ett sådant förslag.

4) Dels genom samarbete med övriga kommuner i Boråsregionen men framför allt behöver vi vässa våra insatser i vårt näringslivsbolag.

5) Personalförsörjning. Kommunen behöver rekrytera cirka 1 000 personer fram till 2025 dels för att täcka pensionsavgångar och dels för att klara av att möta efterfrågan som kommer med vår tillväxt.

6) Ulricehamns kommun är i stora delar en god arbetsgivare. Men det kan bli bättre. Prioritet nu är att alla anställda ska ha rätt till heltid. Delade turer ska avskaffas. Andelen timanställda ska minskas. Inrätta en fast vikariepool. Dessutom har vi förstärkt personalförmåner. Det behöver fortsätta utvecklas samtidigt som vi ska ha konkurrenskraftiga lönevillkor jämfört med kringliggande kommuner. Dessutom ska personal uppmuntras och stöttas att utbilda sig vidare. Chefskapet behöver fortsätta stärkas. Varje chef ska ha personalansvar för max 30 personer.

7) Vi är på rätt väg genom en god kundnöjdhet och hög kontinuitet. Kvaliteten i omsorgen ska även fortsättningsvis hålla en hög nivå. Den ska vara likvärdig och tillgänglig för alla. Äldre ska kunna beviljas begränsad hemtjänst utan behovsbedömning. Ulricehamns kommun ska erbjuda seniorkort för fria bussresor inom kommunen från 65 år.

8) Socialtjänstlagen medger inte att kommunen kan bevilja plats på boende enbart utifrån ålder. Vi ser gärna att kommuner ges möjlighet att inom ramen för särskilda boendeformer för äldre kunna erbjuda så kallat mellanboende för personer som behöver viss hjälp, service och gemenskap men som inte har behov av tillsyn alla tider på dygnet.

9) Vägen går via sysselsättning. Vi har utvecklat en form av studier kopplat till arbete kallat industri-SFI. Det har fallit väl ut och ska förstärkas och utvecklas till fler arbetsområden. Samarbetet med Arbetsförmedling och olika utbildningsanordnare ska fortsätta utvecklas. Vuxenutbildningens utbud behöver matchas mot arbetsmarknadens och de sökandens behov. Dessutom behöver vi ha ett fortsatt aktiv samarbete med civilsamhället.

10) Kommunen har tagit rejäla kliv framåt de senaste åren vad gäller tillgänglighet. Vi är på rätt väg. Det arbetet ska fortsätta i oförminskad takt utifrån den behovsinventering som nu görs.

11) Resultaten i årskurs 6 samt gymnasiet är bra ur ett nationellt perspektiv. Det är i årskurs 7-9 som måluppfyllelsen inte är tillfredsställande även om vi närmar oss snittet i Sverige. Vi behöver fortsätta arbetet med att skapa en jämlik kunskapsskola. Alla elever ska möta en skola som med tidiga insatser kompenserar vars och ens olika utgångspunkter. För det krävs fler specialpedagoger och speciallärare. För att avlasta pedagogerna och göra läraryrket mer attraktivt kan andra yrkeskategorier anställas. Dessutom behövs fler skolsköterskor, kuratorer och psykologer. Det är även viktigt att rektorer ges goda förutsättningar att kunna göra ett bra jobb.12) Antalet barn i barngrupperna ska minska. Förskolan ska vara e

n plats där alla barn får en bra start i livet. Det ska finnas tillräckligt med pedagoger i förhållande till barn. Den ökade efterfrågan medför att vi måste planera för att det finns tillräckligt med platser så att vårdnadshavare kan få önskemål om både tidpunkt och plats tillgodosedda.

13) Nej. Fattigdom går att förbjuda lika lite som dumhet.

14) Kommunen står inför riktigt stora investeringar. Genom att hushålla med resurserna är vår ambition att lämna skatten oförändrad.

15) I samband med att kommunen gör investeringar i vissa IT-tjänster går det att rationalisera verksamheten utan att det går ut över vare sig kvalitet eller arbetsmiljö.

Adela Brkic Carlsson (L)

Adela Brkic Carlsson (L).
Foto: Anne Engström
Adela Brkic Carlsson (L).

1) Liberalerna har pådrivande för att ta fram de generella riktlinjer som nu gäller för hela Ulricehamn stad och som ska vara vägledande i all stadsutveckling. Vi ställer krav på ökad framförhållning i köp av mark och planering av nya bostadsområden. Liberalerna vill stärka resurserna på detta område. Vi vill göra det enklare att bygga på landsbygden. De som vill ska kunna bo och leva på landsbygden, det kräver tillgång till grundläggande samhällsservice och fungerande infrastruktur. Vi vill att Ulricehamns kommun ska bli ett föredöme när det gäller service på bygg- och tillståndsområdet. Vi vill att strandskyddet ska vara starkt, men samtidigt mer flexibelt att få bygga strandnära i landsbygdsområden med lågt exploateringstryck. De lokala förutsättningarna måste vara mer styrande.

2) Ulricehamn har i flera år haft en positiv tillväxt, det senaste året ökade befolkningen med 409 invånare, vilket är den största kända befolkningsökningen som kommunen har haft genom tiderna. Framförallt är det födelsetalen som förväntas öka och många barnfamiljer som väljer att bosätta sig i kommunen. Det kräver nya hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Om vi utgår ifrån att det flyttar in ca 400 per år och 2 personer per hushåll så behöver det byggas närmare 200 lägenheter/småhus. För fortsatt tillväxt i syfte att nå målet om 27 000 invånare år 2027 krävs att kommunen fullföljer arbetet med att skapa fler attraktiva boendemiljöer, även utanför tätorten.

3) Liberalerna vill det som är bäst för barnen. Vi ser att det är svårt att locka behöriga lärare till mindre skolor på landsbygden och få dem att stanna kvar. Utbyte mellan lärare i en större verksamhet och flexibiliteten (elever kan byta klass) gynnar både elever och lärare. Vi vill ha fortsatt decentraliserade verksamheter där det funkar och där det inte fungerar lika bra vill vi koncentrera skolor och förskolor.

4) Vi vill att det ska synas att vi är en företagarvänlig och attraktiv kommun. Vår vision är att Ulricehamn ska bli Sveriges modernaste landsbygdskommun, med plats för både attraktivt boende och framgångsrikt företagande. Vi vill att företagen ska ha goda villkor och förutsättningar, minska regelkrångel och öka servicenivån vid företagarutveckling. En god infrastruktur är viktig, fiber, vägnätet, fortsatt utbyggnad av R40 och driva på för en Götalandsbana med station i Ulricehamn. Det är viktigt att Borås-Ulricehamn-Jönköping blir mer integrerade arbetsmarknadsmässigt.

5) Valet, eftersom det påverkar alla frågor/områden. Viktigaste frågan för oss Liberaler är annars Skolan. Det är grunden i livet, alla ska få de kunskaper som behövs för att kunna uppnå sina drömmar. Klassresan börjar i klassrummet, kunskap är biljetten vidare i livet. I och med att Ulricehamn växer så krävs utbyggnad av förskola, skola och därmed fler lärare, specialpedagoger.

6) Genom ett gott ledarskap, god arbetsmiljö och ta vara på varje medarbetares kompetens. Men även helhetstänk, långsiktighet, kompetensutveckling, värdeskapande, öppenhet, samarbete och jämställdhetsperspektiv.

7) Vi vill verka för att det byggs och utvecklas fler trygghetsboenden, vård- och omsorgsboenden. Logopedhjälp ska finnas, därför vill vi att en logoped ska anställas i kommunen. Äldre multisjuka ska kunna få vård hemma. På nationell nivå vill vi utveckla anhörighetsstödet, ge rätt till tjänstledigt och deltid med närståendepenning för att kunna vårda en anhörig.

8) Ja, många är oroliga för att inte kunna få flytta till ett bra och anpassat boende när man blir gammal. Därför tycker vi liberaler att äldre över 85 år som så vill ska få flytta till servicehus eller vård- och omsorgsboende. Så fort lagstiftningen medger ska hemtjänst erbjudas äldre utan föregående biståndsbedömning.Valfriheten behöver ökas och byråkratin minskas. Arbetet som påbörjats inom kommunens äldreomsorg med IBIC, Individens behov i centrum, ska fortsätta och utvecklas. Varje människa ska ha rätt att själv få bestämma över sin vardag och äldreomsorg. Uppskattningsvis finns runt 1500 personer över 80 år i kommunen.

9) Fokusera på sådant som stärker och för oss samman. Språk och jobb är vägen in. Nyanlända ska bli en del av Ulricehamn och medverka till att Ulricehamn utvecklas positivt. För att skynda på integrationsprocessen ska möjligheten finnas att samtidigt jobba och läsa SFI. Kommunens stöd till föreningars och organisationers insatser för integration ska öka. Förenkla och snabb upp inträdet på arbetsmarknaden, fler startjobb, enklare jobbar och praktik. Utrikesfödda kvinnors integration är viktig både ur ett integrations- och samhällsekonomiskt perspektiv. Genom en genomtänkt bostadspolitik, polisnärvaro och integrera mammorna motverkas parallellsamhällen.

10) En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag. Liberalerna är pådrivande i flera viktiga reformer, bl.a. LSS. Tillgänglighet är en nyckelfråga för att kunna forma sitt eget liv. Alla ska ha tillgång till offentliga platser, skolor, vallokaler och kollektivtrafik liksom till affärer, banker mm. Om tillgänglighet och användarvänlighet finns med från början behöver en funktionsnedsättning inte vara ett hinder.

11) I Ulricehamn vill vi ha skolor med skickliga lärare, tydliga mål och ordentlig utvärdering så att tidigt stöd kan ges så fort som möjligt, därför att utbildning är biljetten vidare i livet. Genom ledarskap och god arbetsmiljö ska vi behålla och attrahera skickliga lärare. Fler vuxna i skolan skapar trygghet och arbetsro. Ohälsa ska motverkas tidigt, genom samverkan Elevhälsan, Primärvården och Socialtjänsten. Lärare ska ha tid att undervisa och skolan behöver införa central rättning och stödresurser, trygghetsvakter och fler specialpedagoger.

12) Genom ökad samverkan tidigt mellan hemmen, skolan och fritidshemmen. Det ska finnas valfrihet inom barnomsorgen även i fortsättningen: i kommunal regi, intraprenad, föräldrakooperativ, fristående förskolor och privat barnomsorg i familjehem

13) Nej.

14) Oförändrad.

15) De senaste åren har det ekonomiska resultatet i Ulricehamns kommun varit mycket positivt, men vi ska vara förberedda på att de starka resultatnivåerna kommer att bli lägre framöver. Alla olika verksamheter i kommunen måste vara noga med att hushålla effektivt med tilldelade medel så att vi klarar en ekonomi i balans både på kort och lång sikt och kan behålla skattenivån på en oförändrat låg nivå.

Cristina Bernevång (KD)

Cristina Bernevång (KD).
Foto: Anne Engström
Cristina Bernevång (KD).

1) Det kommunala bostadsbolaget STUBO har flera byggplaner på gång, men vi behöver också de privata entreprenörerna.Snabbare ärendehantering för bygglov. Ha medborgaren i fokus.Fler villatomter, även tomter för flerbostadshus, för att gynna byggnation i hela kommunen.

2) Svårt att säga ett antal. Men det är viktigt att det byggs olika typer av bostäder i hela kommunen.

3) Vi vill att det byggs fler förskolor i hela kommunen, både för att efterfrågan på platser ökar och för att åstadkomma mindre barngrupper.Det är i dagsläget inte aktuellt att ändra på skolstrukturen.

4) Marknadsföra vår kommun än mer som företagarvänlig och på bästa sätt förenkla och underlätta för stora såväl som små företagsetableringar i hela kommunen.Ha en bra kontakt mellan företagare, kommunens tjänstemän, NUAB och politiker. Ett gott företagsklimat sprider sig!

5) Skolan - som i dagsläget har både rekryteringsproblem och bristande måluppfyllelse. ALLA elever ska få det stöd och de utmaningar de behöver för att kunna utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar.

6) Genom att lyssna mer på de anställda inom kärnverksamheterna.

7) Att införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år, bygga fler boenden.Fler kortisplatser behövs, för utskrivningsklara patienter från sjukhus och för växelvård. En värdig äldreomsorg med enklare, snabbare och mer generös biståndsbedömning. Kontinuitet i hemtjänsten för en tryggare ålderdom.

8) Ja, en äldreboendegaranti för alla över 85 år i ett första steg och på sikt även för alla över 80 år. Ungefär 1500 personer.

9) Stärka språkinlärningen.Men även stärka samhällsorienteringen på SFI - integration handlar till stor del om värderingar.Krav på att verkligen delta i SFI. Sen krav på utbildning och/eller arbete för att bli en del av vårt samhälle och för att inte bli bidragsberoende.Stödja föreningslivet som gör en stor insats.

10) Jobba än mer med framkomligheten. Bättre snöröjning, förbättra för synskadade, mfl. Alla ska kunna delta i samhället utifrån sina egna förutsättningar.

11) Införa tvålärarsystem, fler speciallärare och andra vuxna i skolan som t.ex. elevassistenter och kamratstödjare.

12) Mindre barngrupper i förskolan och fler baromsorgsalternativ att välja mellan. Förskola, pedagogisk omsorg och flerfamiljssystem. Detta kan ske i kommunal, privat eller i föreningsregi, det viktiga är kvaliteten inte vem som är utförare. Även omsorg i det egna hemmet med barnomsorgspeng ska införas.

13) Nej.

14) Oförändrad.

15) Inom förvaltningen finns det besparingar att göra. Organisationen bör ses över så att onödiga mellanled av t.ex. chefer försvinner. Detta skulle både spara pengar, men också föra beslutsfattarna närmare verksamheten.Återgå till den tidigare politiska organisationen när det gäller antalet kommunalråd.

Ingemar Basth (MP)

Ingemar Basth (MP).
Foto: Anne Engström
Ingemar Basth (MP).

1) Kommunala bostadsbolaget ska vara kvar och vara en aktör på den lokala marknaden En snabbare och bättre planprocess. Vara behjälpliga med att tipsa och stödja de företag som vill satsa på att bygga ett välkomnande Ulricehamn. Det gäller hela kommunen inte bara i staden.

2) Snarare att det saknas hyresbostäder till rimliga priser där folk vill bo. Mängden bestäms ju till stor del av marknaden. Nu är det stora behov av bostäder centralt men även på landsbygden kan det finnas behov av bostäder. För finns det inga bostäder så flyttar inte folk dit. Bra billiga bostäder och gärna lite smarta ungdomsbostäder till rimliga priser. I till exempel Botkyrka bygger man lite mindre lägenheter och i trä vilket ger billigare hyror. Något att ta efter kanske?

3) Nej stora centrala enheter är inte speciellt bra, det visar även forskning inom området. Att bygga stora centrala skolor har börjat bli ett mantra i Sverige. Tyvärr med rätt stora problem inte minst ordningsmässigt. Hur utvecklande är det för kommunen och landsbygden om allt är i staden. Hålla på och bussa ungdomar är inte heller så bra ur en miljösynpunkt. Hela kommunen ska leva, punkt!

4) Enkla snabba beslutsvägar. Kommunen ska vara en smidig samtalspartner. Utveckla och satsa på industritomter i attraktiva lägen. Ha en positiv syn på etableringar och en näringslivsfunktion som är ett bra stöd och given samtalspartner.

5) Vill nog säga miljöfrågorna men skolan är också den en mycket viktig fråga det gäller våra barns framtid. Det är ju också så att utan miljö har vi ingenting. En överlevnadsfråga i högsta grad.

6) Bra arbetsvillkor transparens inte delade turer inom vården, ge människor möjligheter att förbättra sin arbetssituation på plats. Inte minst lite bättre löner. Tro att människor kan och vill är en bra utgångspunkt.

7) Bra attraktiva boenden där brukarna själva får välja. Möjlighet till bra mat och vård är grundläggande inom äldreomsorgen. Det finns många ensamma äldre det bör vi se över och hitta vettiga aktiviteter för att kanske kunna vara en hjälpande hand i det sociala umgänget.

8) Ja det är bra om man har möjlighet att själv välja. Det är väl runt 1500 personer.

9) Öka- förbättra samarbetet mellan olika parter/myndigheter erbjud möjligheter till en bra språkpraktik varför inte införa integrationscoacher som ett stöd i processen och låt civilsamhället vara med och hjälpa till med det de är bra på. Det gäller också att vi bjuder in de nyanlända till vårt samhälle. Där behöver vi bli bättre.

10) Att människor med olika hinder ska kunna leva ett bra liv är en självklarhet. Man ska så långt det är möjligt göra kommunens verksamhet så tillgänglig det bara går och se till att hela kommunen blir en tillgänglig kommun. Anpassade badbryggor, låga vägkanter ,hissar är några exempel. För de som inte ser eller hör så bra eller kanske har andra hinder ska det finnas möjlighet till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Alla är lika värda är en grundbult.

11) Se till att lärare har vettiga arbetsvillkor. Ha en fungerande och transparent skolorganisation. Bra lokaler är en förutsättning och att det finns behöriga engagerade lärare, som gillar sitt jobb Bygg inte stora enheter och ta inte bort valfriheten att kunna välja tex högstadieskola. Att ha bra skolor i hela kommunen är inte minst en landsbygdsfråga.

12) I såväl privat som kommunal gärna kooperativt. Man ska kunna aktivt välja utförare och kommunen ska ge en bra omsorg om våra barn det är grundbulten. Givetvis gäller detta även de barn som bor utanför stadskärnan. Bra barnomsorg i hela kommunen är en självklarhet och en förutsättning för att hela kommunen ska kunna utvecklas och leva,

13) Nej.

14) Oförändrad men är det behov av extra resurser så får man väl se över det. Att ha stora överskott är ingen självklarhet men man måste ha reserver då kommunen har tunga investeringar i såväl skolor som reningsverk och infrastruktur att ta hänsyn till framöver.

15) Man kan t.ex köpa begagnade datorer i stället för nya och spara massor med pengar som man kan använda på bättre sätt. Något som vi motionerat om. Vi skulle nog utan att ta till några besparingsåtgärder kunna se över hela kommunens verksamhet en extra gång och se på möjligheter att återanvända i stället för att hela tiden köpa nytt. Mer cirkulär ekonomi. Det innebär lika bra men billigare.

Jan-Olof Sundh (V)

Jan- Olof Sundh (V).
Foto: Anne Engström
Jan- Olof Sundh (V).

1) Ge Stubo i uppdrag att bygga fler hyresrätter tex i form av parhus i hela kommunen. Gärna med miljövänligt material. Nu när Ulricehamn och Tranemos samarbete på samhällsbyggnadssidan har upphört finns det ett överskott på personal på denna enhet i Ulricehamn och då måste detaljplaner och bygglov komma fram betydligt snabbare.

2) Svårt att sätta en exakt siffra. Det gäller att byggandet ligger lite före befolkningsökningen och att byggföretag och kommunens tjänstemän är på tå i denna fråga.

3) Vi vill bevara alla skolor så att människor vill bo kvar på landsbygden och i mindre samhällen. Vi vill utreda 3 högstadieskolor i kommunen med olika profilering.

4) Att förståelsen för företagande och att en snabbare handläggning från kommunens sida kommer till stånd. Kommunen måste upprätta en plan för att underlätta för företagsetableringar.Bättre samverkan mellan skola och näringsliv och att kompetensförsörjningen till företagen genom skolan förbättras.

5) Skolan, det gäller resultaten främst på högstadiet och arbetsmiljön för personal och elever.

6) Införa 6 tim arbetsdag, större inflytande för personalen om sin arbetssituationen, förtätning där det finns behov. Löner som är konkurrenskraftiga.

7) Vi vill införa 6- timmarsdag med oförändrad lön på minst ett äldreboende i kommunen. Ett arbetsliv där alla orkar jobba till pensionen och inte blir utslitna i förtid. Satsning på att öka antalet fastanställda.

8) Ja, det finns ca 1500 personer

9) Integrationen fungerar mycket bra tack vare fantastiska insatser från kommunen, företag, föreningar, församlingar och privatpersoner. Det gäller bara att fortsätta på den inslagna vägen

10) Kommunen har en tillgänglighetssamordnare som har fått i uppdrag att göra kommunen mer tillgänglig för alla. Hen har arbetat ett år och vi ser redan resultat tex genom att alla nybyggnationer och renoveringar tillgänglighetsanpassas. Vi måste också utveckla webbsidan så att alla kan ta del av informationen där. Fungerande kollektivtrafik i hela kommunen för alla är också oerhört viktigt.

11) Öka personalens inflytande och ta bort ett mellanchefsled. Öka resurserna till skolan för att behålla och rekrytera behöriga pedagoger. Ledarskapet måste förbättras. Satsa på att anställa behöriga lärare och att de får arbeta med sitt grunduppdrag. Lärarlönelyft till alla lärare som uppnår fastställda kriterierMax 12 barn i grupper för 1-2 åringar,max 15 barn i grupper för 3-5 åringar och max 20 elever i varje klass i grundskolanArbeta för att alla skolor F-till 6 skall finnas kvar i hela kommunen Tillsätta en utredning av tre högstadieskolor med olika profilering i kommunenAvgiftsfria friluftsdagar för alla elever så alla kan deltaga i de aktiviter som erbjuds Generösare riktlinjer för skolskjuts Införa tvålärarsystem där behov finns

12) Den skall bedrivas utan vinstintresse kommunalt eller kooperativt.

13) Nej

14) Oförändrad. Det är bättre att höja den statliga skatten istället för kommunalskatten som är platt skatt, den drabbar låginkomsttagare hårdare.

15) Vi vill minska byråkratin genom att minska antalet kommunalråd från 6 till 3. Vi är säkert den kommunalrådstätaste kommunen i Sverige och frågan är till vilka nytta för ulricehamnarna. Vi vill ha en plattare organisation genom att minska på antalet mellanchefer. Vi vill anställa kompetenta medarbetare som söker dom statsbidrag som finns att söka. Kommunen har missat mycket pengar på att inte söka tex pengar till lärarlönelyftet och förstelärarna.

 

Mikael Levander (NU)

Mikael, Levander (NU).
Foto: Anne Engström
Mikael, Levander (NU).

1) Bättre framförhållning med detaljplanerad och byggklar mark. Bygga villaområden och olika typer av bostäder i hela kommunen för olika åldrar för att skapa en större bostadsrotation. Vi vill att det byggs i sjönära lägen, men det får inte förhindra allmänhetens tillgång till strandlinjen. Stubo kan vara en drivande aktör gällande nya hyresrätter.

2) Omöjligt att svara på. Vi kan inte sitta och gissa och tycka. Helt klart är att det saknas lediga tomter för bostäder. Det måste alltid finnas tillgängliga tomter både för bostäder och företag i hela kommunen. Framförhållning och planering är avgörande.

3) Vi är för en decentralisering. Närheten till förskola och skola ser vi som avgörande för en levande landsbygd. För oss är det viktigast att säkra en god kvalité i de olika verksamheterna. Ett tydligt exempel på decentralisering är att vi vill ha kvar Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. Skolmiljöerna behöver dock rustas upp för att kunna erbjuda en attraktiv skola.

4) Att vi har en hög planberedskap för mer byggklar mark för industrier och sällanköpsvaror. Att ett ännu större fokus läggs på att skapa fler företagsetableringar på Rönnåsen, ev. måste en del tomter styckas av. Ulricehamns kommun ska stimulera nya företagsetableringar som bidrar med olika kompetensinriktningar.

5) Den viktigaste frågan är skolfrågan. Hur vi får fler elever att bli godkända i fler ämnen och hur behåller vi och lockar nya medarbetare till Ulricehamns kommun.

6) Förbättra förutsättningarna för såväl chefer som anställda för att kunna skapa en verksamhet med hög kvalitet. Kommunen måste lyssna på och ta bättre hand om våra duktiga medarbetare. Erbjuda individuell kompetensutveckling. Införa ett tvålärarsystem inom skolan.

7) Öka grundbemanningen för att främja en kvalitativ verksamhet med en god och hälsosam arbetsmiljö. Verka för individuell kompetensutveckling för att säkerställa god vård och omsorg. Skapa möjlighet för kvalitativa aktiviteter för de äldre. Se över på vilket sätt man idag lägger arbetsscheman för personalen. Utreda om det är rimligt för dem som bor på äldreboenden att de ska betala en matkostnad på 3875 kr per månad.

8) Det hade varit önskvärt, men vi har inte den möjligheten idag, då vi har för få platser på våra äldreboenden. Däremot är vi för och vill verka för att det byggs trygghetsboenden i kommunen. Cirka 1500 skulle jag tro.

9) Att nyanlända ska börja läsa svenska omgående, även om de inte fått uppehållstillstånd. Språket är grunden till allt. Det ekonomiska biståndet ska delas lika mellan båda parter i en familj. Ta bättre vara på deras kunskap, utbildning och erfarenhet för att matcha efterfrågan på arbetsmarknaden.

10) Vi behöver se över öppettiderna i våra kommunala anläggningar. Simhallen, biblioteket och återvinningscentralen bör vara öppna när folk är lediga, vilket även inkluderar söndagsöppet, helger och för vissa verksamheter även sommaröppet.

11) Det behövs en ökad grundbemanning inom förskola, fritidshem och skola. Ett sätt att få fler huvuden är att omvandla de vikarier som kommunen tar in till fasta tjänster. Något vi tror hårt på är att införa ett tvålärarsystem, vilket innebär att man är två pedagoger i de ämnen där behovet är som störst. En resursförstärkning behövs i elevhälsan och en större samverkan mellan skola och socialtjänst. Vi behöver skapa en tydlig personalstrategi för att säkerställa såväl framtida resursbehov som kontinuerlig individuell kompetensutveckling av befintlig personal. Våra trogna medarbetare måste vi värna genom att införa någon form av lojalitetsbonus. Vi kan inte ta dem för givet. Det skulle trygga kompetensförsörjningen och kontinuiteten. För att locka fler att söka tjänsterna på skolorna utanför centralorten borde ett lönetillägg införas. Att se över kommunens lönepolitik för lärare och rektorer är nödvändigt för att minska löneturismen. Vi behöver förbättra underhållet av förskolornas och skolornas inom- och utomhusmiljöer. Att bygga en stor samlad högstadieskola i centralorten är fel väg att gå. Behovet av en ny förskola och F-6 skola med ändamålsenliga lokaler för särskolan i centralorten är stor. Varför inte bygga dem på samma plats? Idag är det många elever som störs av enstaka elever och därför vill vi titta på möjligheten att återinföra resursskolor. Dessutom behöver medel avsättas för att höja läromedelsanslagen samt för att återinföra vintersportdagar.

12) Den ska bedrivas så som den görs idag, d.v.s. både i kommunal och privat regi. Det är viktigt att det förs en dialog mellan de olika aktörerna för att erbjuda alla kommunens barn en så likvärdig barnomsorg som möjligt.

13) Nja! Att förbjuda tigger löser inte de utsattas problem. Det underlättar bara vårt eget dåliga samvete när vi passerar de utsatta. Frågan är större än så, regeringen och EU måste lösa frågan. Organiserat tiggeri ska dock förbjudas.

14) Den ska under inga omständigheter sänkas, helst bibehållas, men vi är inte främmande för att höja den om det skulle behövas för att kunna hålla en högre kvalité i verksamheterna.

15) nte bygga en ny stor samlad högstadieskola, avskaffa det utökade antalet kommunalråd, byta ut datorerna mer sällan, minska de politiska kostnaderna.

Niclas Sunding (SD)

Niclas Sunding (SD).
Foto: Anne Engström
Niclas Sunding (SD).

1) Nyproduktion av billiga hyresrätter vid behov. Både i centralorten och på landsbygden.

2) Då jag inte har någon konkret siffra på hur många bostadssökande det finns i Ulricehamns kommun gör jag en uppskattning. Runt 100 hyreslägenheter skulle jag uppskatta att det behövs byggas i hela kommunen i dagsläget för att även kunna möta kommande behov.

3) Vi vill decentralisera skolorna för att hela kommunen ska kunna växa och att vi får en levande landsbygd.

4) Skapa förutsättningar för företag att kunna etablera dig i hela kommunen genom att kunna erbjuda industrimark så nya företag både små och stora ges möjlighet att kunna etablera i hela kommunen. Snabbare handläggning i bygglovsärenden.

5) Skolan och vårdpersonalens arbetssituation.

6) Lyssna mer på dem som är anställda. Visa vår uppskattning för deras arbete på ett helt annat sätt.

7) Pedagogiska måltider på somatiska avdelningar. Fler händer inom vården. Fler avdelningar där äldre par ges möjlighet att bo ihop.

8) Ja. Ca 1500 st över 80 år

9) Integration är något som sker helt naturligt om mottagandet sker på ett ansvarsfullt sätt.

10) Förenkla kontakten med berörd tjänsteman i kommunen. Snabbare svar och kortare handläggningstider.

11) Fler vuxna på skola, utöka elevhälsan.

12) Både kommunalt och privat. Även titta på möjligheten att gå tillbaka till så kallade dagmammor som ett komplement. Se till att trygga tillgången på platser både i centralorten och på landsbygden.

13) Ja.

14) Vi ser helst att skatten sänks om det finns möjlighet.

15) Skära ner på antalet kommunalråd. Besparingar går att höra på alla områden som inte är kärnverksamheter.

Roland Karlsson (C)

Roland Karlsson (C).
Foto: Anne Engström
Roland Karlsson (C).

1) Genom förtätning av staden och nya detaljplaner runt om i kommunen. Ny översiktsplan med fler attraktiva bebyggelse områden.

2) Om alla de detaljplaner som ligger i plan kommer att bebyggas, så kommer det att bli väldigt mycket bostäder framöver. Vi behöver dessutom få fram fler detaljplaner utanför centralorten, för att få HELA kommunen att växa.

3) Vi vill att förskolor och F-6 skolor skall finnas runt om i kommunen och tog starkt avstånd från förslaget att lägga ned tre skolor och sex förskolor på landsbygden under förra mandatperioden.

4) Genom att fortsätta att förenkla för de företag som redan etablerat sig. Genom konceptet en-dörr-in har vi visat att vi kan snabba på processer för företag. Detta sprider sig naturligtvis hos andra företag. NUAB har här en viktig roll att spela.Att få till den felande länken på motorvägen mellan Ulricehamn och Jönköping är en annan viktig faktor för ökade etableringar.

5) Att tillväxt skapas i HELA kommunen. Då behövs åtgärder för att utveckla och inte avveckla förskolan och grundskolan. Vi behöver fler platser inom äldreomsorgen. Alla måste få tillgång till bredband, bra kommunikationer och allt annat som måste till för att få en positiv utveckling i hela kommunens geografiska yta.

6) Vi kommer att driva att Ulricehamns kommun skall bli Sjuhärads attraktivaste offentliga arbetsgivare. Det har gjorts en hel del bra saker de senaste åren, men vi behöver göra mer. Arbetet med rätten till heltid och hälsosamma scheman är några saker som kommer.

7) Vi vill att det skapas fler boenden, typ trygghetsboenden, runt om i kommunen. Det behövs boenden där man, utan biståndsbedömning, kan få bo med service och social gemenskap.

8) Nej. Vi vill hellre skapa fler gemensamhetsanläggningar, typ trygghetsboende där man kan bo utan biståndsbedömning.

9) Vi vill öka stödet till ideella föreningslivet och organisationer. Vi vill också underlätta för SFI och företag att samarbeta. Idag har vi ett sådant projekt. Vi vill gärna se fler.

10) Vi vill fortsätta arbetet med att lägga ut mer tjänster på nätet. Dvs att man skall kunna göra ärenden via vår hemsida när på dygnet det passar bäst.

11) Det viktigaste är läraren i rummet. Vi måste också skapa förutsättningar för rektorerna att vara pedagogiska ledare. Vi vill skapa tjänster som kan avlasta en del av det administrativa arbetet. Vi vill också gärna införa tvålärarsystem.

12) Vi tror på valfriheten för föräldrarna. Både privat och offentlig barnomsorg skall finnas. Mindre barngrupper.

13) Nej.

14) Vi ser att det just nu är en oförändrad nivå som gäller.

15) Genom införandet av ny teknik inom flera områden, kan eventuella besparingar göra.

Sebastian Gustavsson (M)

Sebastian Gustavsson (M).
Foto: Anne Engström
Sebastian Gustavsson (M).

1) Majoriteten har fokuserat för mycket på järnväg och Sverigeförhandlingen utan att skjuta till tillräckligt med personalresurser. Ordinarie planarbete har därför fått stå tillbaka och därmed har fördröjningar skett i planprocesserna att få fram mark till nya bostäder av alla slag.Moderaterna vill få till en enklare och tydligare handläggning av bygglov, det vill säga öka servicenivån genom att ha ett tydligt kundfokus. Vi vill tillåta fler bostäder i sjönära områden.

2) Ulricehamn är en växande kommun. När det finns nya bostäder växer vi. Just nu har tillväxten stannat av pga bristen på färdigplanerad byggbar mark. Det måste finnas någon form av balans mellan tillgång och efterfrågan men det är uppenbart att det nu saknas många byggklara tomter. Intressant är att det nu också visat sig att det finns en efterfrågan i några av våra samhällen utanför centralorten. Vi vill att det på sikt stadigt skall finnas 40 färdiga villatomter i centralorten

3) Just nu ser vi ingen anledning att förändra befintlig skolstruktur i kommunen. Moderaterna anser att det är viktigt att särskilt de yngsta barnen har nära till sina förskolor och skolor. Finns det underlag bör det till exempel finnas en förskola. Det övergripande för oss är att alla barn får tillgång till en skola och undervisning av samma höga kvalitet.

4) För att stärka vårt kommersiella och logistiska läger det viktigt att kraftfullt verka för en fortsatt utbyggnad av motorvägen till Jönköping. Det har inte minst alla störningar under sommaren visat. Det är det snabbaste sättet att bygga ihop Sveriges två största städer och dessutom förbättra möjligheterna för flera regioner att enklare nå nordens största hamn. Vi vill verka för att kommunen ska ha en långsiktig framförhållning i arbetet med planering av industrimark och handelsområden samt se till att kommunen inte konkurrerar med fungerande privat verksamhet.

5) Skolfrågorna - att säkerställa goda skolresultat hos alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar, men också att skapa en trygg och stimulerande skolgång för alla elever i kommunens olika grundskolor och på Tingsholmsgymnasiet.

6) Ulricehamns kommun ska erbjuda sina anställda stimulerande arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö samt konkurrenskraftiga löner. Som kommunanställd ska du känna att ditt arbete är utvecklande, att du har möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning.

7) Vi vill verka för en fortsatt utveckling av området runt Grodparken för seniorer. Vi vill förenkla handläggningen och minska tiden för biståndsbedömning. Vi moderater vill också öka antalet platser på serviceboenden, då vi tror att denna typ av boende ökar graden av trygghet och gemenskap för kommunens äldre invånare.

8) Tveksamt om enbart ålder ska vara ett kriterium för plats på ett äldreboende. Samtidigt kanske trösklarna för att komma in bör sänkas i takt med att man blir äldre.

9) Språket är nyckeln till det svenska samhället. Moderaterna vill införa en integrationsplikt, det vill säga att integrationen ska inledas så snart som möjligt efter att en nyanländ blivit folkbokförd i kommunen. Vi vill få till en flexiblare tillgång till SFI-undervisning. Vi vill också att avbrutna SFI-studier utan särskilda skäl ska leda till indraget eller sänkt ekonomiskt bistånd

10) Det är viktigt att alla har en möjlighet att delta i samhället utifrån sina egna förutsättningar. Det ska finnas tillgång till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov. Det är viktigt att kommunens byggnader och anläggningar är tillgängliga för alla invånare.

11) Bra lärare är en förutsättning för en bra skola. Vi vill låta lärare vara lärare och få mer tid med eleverna, bland annat genom att minska lärarnas pappersarbete. På sikt ser vi gärna att det är två vuxna i varje klassrum. Vi vill också anställa fler assistenter så att alla elever får det stöd de behöver.

12) Det ska finnas ett varierat utbud av kommunala och privata alternativ med olika pedagogisk inriktning.

13) Nationellt verkar Moderaterna för ett tiggeriförbud.

14) Med tanke på kommunens befolkningsökning och de nybyggnationer av skolor och andra kommunala lokaler som krävs på grund av detta bör kommunalskatten just nu vara oförändrad. För oss moderater har höga skatter dock inte ett egenvärde. På sikt, och givet att kommunens ekonomi fortsätter att vara god, vill vi därför sänka kommunalskatten.

15) Det politiska styret kan reduceras, det vill säga att man i kommunen återgår till den ursprungliga varianten med fyra ”kommunalråd”. Socialdemokraterna utökade för något år sedan antalet kommunalråd från fyra till sex för att säkerställa sin maktställning. Vidare bör kommunen i högra grad låta andra aktörer initiera och driva vissa verksamheter, då i första hand sådana som inte räknas som kärnverksamheter. Ett exempel på detta som vi Moderater motionerat om rör en ny simhall.