TT-Inrikes

Tummen upp för tidig åldersbedömning

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Flera tunga remissinstanser är positiva till regeringens förslag att utföra åldersbedömningar tidigt i asylprocessen. Enligt Migrationsverket kan det leda till ökad rättssäkerhet, men Advokatsamfundet ser problem.(TT)

I början av nästa år räknar Rättsmedicinalverket med att börja genomföra medicinska åldersbedömningar på unga ensamkommande asylsökande i långt större omfattning än vad som sker i dag.

Men dessa bedömningar kommer inte att komma åt problemet med att vuxna personer placeras tillsammans med barn på HVB-hem eller att de går i skolan med minderåriga, eftersom bedömningen sker först i slutet av asylprocessen.

Regeringen vill därför att ålderbedömningen ska ske tidigare i asylprocessen, men i så fall måste lagen ändras.

Effektivare

Ett flertal remissinstanser - däribland Socialstyrelsen, Migrationsverket och Statens medicinsk-etiska råd (Smer) - ställer sig nu bakom den föreslagna lagändringen och tycker att förslaget, i princip, är bra.

Enligt Migrationsverket kan förslaget resultera i "ökad effektivitet och rättssäkerhet" och Smer ser förbättringar ur ett barnperspektiv såväl som ett ekonomiskt perspektiv.

Advokatsamfundet, däremot, ser problem. Samfundet är positivt till att den asylsökande bland annat kommer att ges möjlighet att överklaga Migrationsverkets beslut efter åldersbedömningen. Men enligt det nya förslaget ska ett eventuellt beslut om åldersuppskrivning gälla omedelbart, innan det har prövats i högre instans, något som kritiseras.

"Egendomligt"

Enligt Advokatsamfundet kan det resultera i att asylsökande barn riskerar att bli av med sin skola, sitt boende samt sin gode man på grund av "tvivelaktiga åldersbedömningar".

– Det som är positivt är att det nu blir en rättslig reglering på ett område som har varit väldigt rättsosäkert tidigare, exempelvis att det ska gå att överklaga de här besluten, säger Anne Ramberg, advokatsamfundets generalsekreterare.

– Däremot anser vi fortfarande att de här bedömningarna är väldigt osäkra och givet de dramatiska konsekvenser de kan få, tycker vi att en eventuell åldersuppskrivning ska ske först när beslutet vunnit laga kraft. Allt annat vore egendomligt.