Hermansson: Borås behöver en framtidsplan

Borås Artikeln publicerades
Hur vill Borås politiker utveckla staden in i framtiden?
Foto: Anders Robertsson
Hur vill Borås politiker utveckla staden in i framtiden?

I dag ska kommunstyrelsen i Borås fatta sitt beslut om den översiktsplan som arbetats fram under mandatperioden. Staden behöver sannerligen bestämma sig om vilken väg som är framtidsvägen.

Det är dock långt ifrån givet att det beslutet blir att fullmäktige ges möjlighet att fatta det avgörande beslutet redan på sitt aprilsammanträde. Det viktigaste är dock att det som slutligen ska antas av de folkvalda är en plan för framtiden som det råder samstämmighet om.

Skälet till detta är att det ställs andra förväntningar på de folkvalda, och som kan sägas ta sig uttryck i en ofta manifesterad otålighet och ett inte alldeles ogrundat missnöje med den politiska sfärens gränslösa förmåga till trätande för trätandets skull. Allt tal om tydliga skiljelinjer till trots, det finns mer att förlora på att manifestera oenighet än motsatsen.

Boråsarnas tålamod med politiker som inte kan ”leverera” kan på goda grunder sägas ha minskat drastiskt. Det räcker med att följa hur debatten om skolan, förskolan och äldreomsorgen har förändrats för att inse detta.

En översiktsplan är således inget att leka med. Det handlar om ett dokument som är överordnat alla andra vad avser intentioner och viljeriktning när det gäller stadens utveckling under de kommande 20 åren. Den saknar visserligen juridisk ställning, vilket exempelvis en detaljplan har. Desto viktigare då att det som sägs i den äger politisk giltighet för alla parter.

Det perspektivet förutsätter ansvarstagande och självuppoffring.

Det finns all anledning att poängtera att ingen sida, inget parti i kommunstyrelsen, ska uppfatta det som att de har mindre del i det ansvaret bara för att det inte har fått alla sina krav och önskemål tillgodosedda.

Det som formuleras i översiktsplanen kan sammanfattas med orden ”strategier” och ”ställningstaganden”. Att därför utkräva besked om detaljer är dödfött. Vad som också ska tas med i bedömningen är att Borås inte är ensam om att ha planer eller lägga fast strategier. Inte minst är staten en aktör att räkna med även inom stadens gränser.

Knalleland från ovan.
Foto: Anders Robertsson
Knalleland från ovan.

Länsstyrelsen har i sina remissvar poängterat att Borås stads sätt att planera lämnar en hel del att önska. Inte minst efterfrågas entydighet. Något som dock staten och dess främste representant själva inte är så noga med.

Vad vill exempelvis staten med Götalandsbanan? I dagsläget är det oklart om det mesta. Men länsstyrelsen vill att Borås stad ska vara tydligare än vad staten förmår och inte planera för byggnationer inom de områden som idag lägger en död hand över stadens utveckling.

När översiktsplanen formulerar vad som är Borås riktlinjer för framtiden i centrala delar av staden, väljer staten att istället att uttala vad som bara kan beskrivas som ett hot.

Gör som vi vill eller så ”… kan detta i framtiden medföra att en dragning av Götalandsbanan helt söder om staden blir det mest kostnadseffektiva alternativet”.

Vad spelar det då för roll att staden samlas och uttrycker sin syn på framtiden?

Visst är riksintressen överordnade, men någonstans går det alltid en gräns.

Att Borås stads planerare formulerar sig lite luddigt här och var, det går att leva med. Då är det värre med länsstyrelsens krav på entydighet om var det ska byggas i staden. Men genom att kritisera att det i översiktsplanen både redogörs för en överordnad princip – att förtäta i befintliga orter och att underlätta för kollektivtrafik – och samtidigt görs undantag genom att öppna för ”spridd bebyggelse”, tar länsstyrelsens på sig en politisk roll. Varför skulle inte Borås stad kunna göra det till en princip att utvecklas på fler än ett sätt?

Allianspartierna har i sina slutliga synpunkter på planen en formulering som lyder så här: ”boråsaren ska kunna leva och bo där man önskar”. Det är svar nog.

Det kanske mest väsentliga lyser dock med sin frånvaro, nämligen en fullmatad plan för trafikutvecklingen och dragningen av nya vägar.

Den frågan är hänvisad till en kommande plan. Men oavsett detta dröjsmål, råder det inga som helst tvivel om att Borås måste planera för en ringled kring centralorten redan nu. En utmaning som fler måste ta sig an än bara kommunen om den planen ska kunna förverkligas.

Återstår dock att se hur länge det dröjer innan staten kan bestämma sig om det vettiga med att säga ja till en sådan.