Krönikörer

Samarbete ett måste om Sjuhärad ska hävda sig

Krönikörer Artikeln publicerades

Företag i Sjuhäradsbygden är kända för sin förmåga att anpassa verksamheten till nya förutsättningar.

Det finns en starkt uttalad vilja att klara sig själv och med egna medel bemästra besvärligheter. I regionen finns också en mycket positiv värdering av att bedriva näringsverksamhet och utveckla nya verksamheter och företag. Entreprenörskap kännetecknar regionen, och den utvecklingskraft som finns bland många företagare och blivande företagare är en viktig egenskap till grund för en fortsatt gynnsam regional utveckling.

Men det finns ocksåbaksidor med den typ av entreprenörsanda som präglar regionen, framförallt är det ett ointresse för samarbete. Det hävdas att företagen ogärna delar med sig av idéer och erfarenheter till varandra och ogärna deltar i samarbetsprojekt, om inte värdet för det egna företaget eller organisationen är mycket påtagligt.

Ska Borås och Sjuhäradsbygden fortsatt hävda sig väl är det viktigt att etablera goda samarbetsformer och driva gemensamma kostnadseffektiva utvecklingsprojekt samtidigt som drivkraften att hantera problem med egna medel och insatser vidmakthålls.

Samarbetet mellan olikaorganisationer i regionen aktualiseras vid diskussioner kring hur ett ändamålsenligt system för verksamhetsutveckling och innovationer ska vidareutvecklas i regionen. Viktiga partner är Borås stad och kommunerna i regionen, det samlade näringslivet och Högskolan i Borås. Uppgiften är att tillsammans vässa det system där idéer och forskningsresultat tas tillvara och genererar nya företag eller utveckling i befintliga.

Högskolan i Borås’ devis är ”Vetenskap för profession”. På vetenskaplig grund bedriver vi utbildning och forskning som vänder sig till näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. För vår del är det naturligt och angeläget att i vardagen samarbeta med regionens aktörer i vår omvärld.

Högskolan vill aktivtmedverka till att etablera ett innovationssystem som kan vara ett stöd för en hållbar samhällsutveckling och bidra till att vår region behåller och utvecklar konkurrenskraft. Vår forskning och utbildning kan lämna mycket viktiga bidrag till skapandet av en helt unik miljö med textil, mode och handel i centrum.

För att lyckas fordras att övriga aktörer också satsar såväl resurser som engagemang för ett omfattande samarbete och gemensam utveckling. När dessa verksamheter samlas på Simonsland sensommaren 2013 ska det vara en unik och nationellt ledande miljö för innovationer och verksamhetsutveckling.

Björn Brorström
prorektor, Högskolan i Borås