Krönikörer

Regional samverkan och utvecklingskraft

Krönikörer Artikeln publicerades

Strategiarbete pågår på högskolan, dels för att förbereda oss för förändrade förutsättningar i kommande budgetpropositioner, dels för att lägga grunden för ett ökat regionalt samarbete.

Det senare hänger bland annat samman med den omständigheten att ett samlat campus för högskolan etableras 2013 när Textilhögskolan flyttar till Simonsland. Intresset för tillkomsten av ett samlat campus och en miljö som befrämjar samverkan är mycket stort och frågorna är många. För mig som rektor på högskolan är det tre saker som skyndsamt behöver utvecklas för att vara på plats 2013.

Vi ska etableraen så kallad Science Park. Syftet är att stödja samspelet mellan å ena sidan utbildning och forskning och å andra sidan utveckling och tillämpning. En Science Park baseras på forskning som bedrivs på högskolan, men naturligtvis också på den inriktning som verksamheten har vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Även Swerea IVF är en viktig aktör.

Samverkan mellan de statliga forskningsinstituten och högskolan är central för en framgångsrik Science Park i Borås. Aktörer inom Science Park Borås är också forsknings- och utvecklingsintensiva företag samt organisationer som stöder processen där forskning nyttiggörs.

Den nya delenav campus kommer att präglas av textil verksamhet med Textilhögskolan och Textilmuseet som stora hyresgäster. Ett centrum för textil och mode ska skapas med fokus på samspelet mellan utbildning, produktutveckling och affärsutveckling.

I en miljö där textilindustrins rötter och utvecklingslinjer skildras kommer dagens aktörer inom textil- och modebranschen att samlas, stärka nätverken och utveckla affärsverksamheten. Ett centrum för textil och mode och medverkan från ett stort antal företag tydliggör för alla var textil- och modeindustrins kärna och utvecklingskraft finns.

Den tredje delenär ett centrum för välfärdsstudier. Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar och forskning måste bedrivas med sikte på att utveckla välfärdsmodeller under de nya förutsättningar som råder med en åldrande befolkning och allt större krav på hälso- och sjukvården och omsorgsverksamheten.

Det behövs också mer forskning som beskriver och förklarar vilka egenskaper som utmärker den framgångsrika skolan och som belyser komplexiteten i samspelet mellan ledning och organisation och enskilda individer, lärare och elever.
Innovationer i offentlig sektor för verksamhetsutveckling och förtroende är angelägna. En ökad samverkan mellan högskolan och hälso- och sjukvården och kommunerna är ett viktigt led i utvecklingen av ett centrum för välfärdsstudier.

För att åstadkommaden skisserade strukturen och verksamheten är det många som måste bidra. Det gäller att skapa samarbeten över alla tänkbara gränser och bygga nätverk, det gäller också att den miljön i hela campusområdet är inbjudande. Det måste finnas väl tilltagna ytor i byggnaderna som tillåter möten och som inspirerar.

Vi har tillsammans stora möjligheter. Det är viktigt att alla nu släpper på handbromsen, är beredda att satsa tid och resurser och agerar för att förverkliga vår gemensamma vision.

Björn Brorström
rektor
Högskolan i Borås