Krönikörer

Öppenhet – ett nödvändigt förhållningssätt

Krönikörer Artikeln publicerades

Öppenhet är en avgörande egenskap för alla organisationer som är framgångsrika i ett långsiktigt perspektiv.

En långtgående informationsplikt är en skyldighet i ett demokratiskt samhälle, men det är framförallt en möjlighet att öppet få redovisa planer, beslut och handlingar.

För Högskolan i Borås är öppenhet utåt mot det omgivande samhället självklart och nödvändigt, forskning och utbildning mår bra av transparens. Det är vår uppgift att utveckla ny kunskap, men också att sprida kunskap till verksamma utanför högskolan.

Öppenhet handlar intebara om kunskapsspridning, utan lika mycket om att få återkoppling på de iakttagelser och resultat som redovisas. Vi behöver inspel rörande vilka områden och problemställningar som ska beforskas. Detta skapar en grund för tillämpningsorienterad och nydanande utbildning och forskning av stor relevans för näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet.

Öppenhet inåt i organisationen är lika nödvändigt och självklart. För att vi ska kunna hävda oss i den tilltagande konkurrensen om ekonomiska medel till utbildning och forskning fordras att verksamheten profileras.

Vi måste förknippas med en uppsättning starka utbildnings- och forskningsprogram. Dessa ger oss en tydlig identitet. Därför måste resurser satsas på att utveckla och förstärka profiler.

En gynnsam utvecklingförutsätter också förmåga att ta till vara medarbetarnas nyfikenhet och parallellt med profilering och koncentration uppmärksamma och utveckla goda idéer. Öppenhet inåt främjar precis som öppenhet utåt förnyelse, därmed minskar risken för att fastna i gamla hjulspår.

Ekonomhistorikern och nobelpristagaren Douglass North har i banbrytande studier av ekonomisk utveckling pekat på den avgörande betydelsen av adaptiv effektivitet, det vill säga förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar.

Det räcker inte att vara bra nu, utan morgondagens kvalitet måste säkras redan idag! Det finns många exempel på organisationer som trott att deras vara eller tjänst kommer att efterfrågas i evighet, för att för sent upptäcka att det är funktionen vi konsumenter efterfrågar, inte produkten som sådan.

Öppenhet och samarbetefrämjas av en tilltalande och kreativ fysisk miljö. Sommaren 2013 flyttar Textilhögskolan till Simonsland och Högskolan i Borås etablerar därmed ett samlat campus. Tillsammans med Borås stad och fastighetsägaren Kanico vill vi etablera en unik miljö för kunskapsutveckling och kunskapsspridning.

På det nya campuset skapas mötesplatser där kunskapsutbyte sker mellan företrädare för olika sektorer. Vi etablerar en så kallade science park, ett centrum för textil och mode och en miljö för innovation som sticker ut.
Öppenhet är, kort sagt, ett nödvändigt förhållningssätt.

Björn Brorström
Rektor, Högskolan i Borås