Krönikörer

Gästkrönika Björn Brorström: Förtroende i fokus vid högskolan

Krönikörer Artikeln publicerades

Förtroende är nödvändigt för att organisationer ska fungera väl.

Tillit mellan medarbetare ger förutsättningar för långtgående decentralisering och för enkla former för resursfördelning, uppföljning och ledning. Förtroendefulla förhållanden är också av särskild vikt för att åstadkomma nödvändiga och gynnsamma förändringar i en organisation.

För forskningen är det intressanta att ställa frågor om hur förtroende byggs upp och vidmakthålls. Av vikt är också att studera vad som händer när förtroende bryts. Samtidigt måste vi problematisera konsekvenser av förtroende. Det finns en punkt där samtycke och samarbete baserat på förtroende kan bli för starkt med risk för att ingen vill ifrågasätta befintlig verksamhet. Då riskerar verksamheten att fastna i gamla hjulspår och tappa förmåga att möta nya förutsättningar och utmaningar.

Vid Högskolan i Boråsgenomförde vi nyligen ett seminarium om tillit och förtroende. Företrädare för olika forskningsområden beskrev hur deras disciplin närmar sig, tolkar och omsätter förtroende- och tillitsbegreppet. Bland annat behandlades svårigheten med att skapa effektiva transportsystem när aktörerna inte litar på varandra. Utan tillit blir det alltför komplicerade avtalskonstruktioner.

Ett annat inlägg handlade om förtroendet för den information som sprids via de nya sociala medierna. Vilka är möjligheterna och riskerna med att den traditionella kvalitetssäkrade uppslagsboken ersätts av en uppslagsbok som utarbetas av läsarna själva och som är i ständig förändring?

Wikipedia har förändrat världen och innebär enorma möjligheter till kunskapsinhämtning, men kvaliteten i informationen måste säkras. Eller är det kanske så att kvaliteten förbättras som konsekvens av den öppna skriv- och granskningsprocess som används?

En tredje presentationhandlade om förtroendet för olika professioner och den problematik som följer av att läraryrket och lärarutbildningen under senaste åren har varit utsatt för negativ publicitet. Effekterna ser vi nu i form av ett kraftigt minskat intresse för lärarutbildning. Det finns ett stort behov av att återupprätta förtroendet för ett viktigt yrke – att förmedla kunskap och lära ut.

Seminariet gav upphov till många tankar om vad förtroende är och vilken betydelse det har. Samtidigt fick vi en illustration till vikten av flervetenskaplighet. När företrädare för olika discipliner kommer samman och bryter perspektiv mot varandra, då händer det saker!

Apropå förtroende, häromdagen hälsade jag 2.000 nya studenter välkomna till Högskolan i Borås, 2.000 studenter som visar oss förtroende genom att välja att utbilda sig i Borås. Vi har ett stort ansvar att svara upp emot förtroendet och ge studenterna en utbildning av hög kvalitet.

Vi ska tilloch med överträffa förväntningarna genom att erbjuda en miljö och aktiviteter som innebär att studietiden blir till något mer än att tillägna sig kunskaper för att skickligt hantera det första arbetet efter examen. Mitt ideal är att utbildning för yrkeslivet förenas med bildning, och att färdigheter av skilda slag förenas med kritiskt tänkande och förmåga att problematisera.

Studenterna har också ett ansvar för att göra studietiden rik. Min uppmaning till våra studenter är att upptäcka vilken spännande kultur- och kunskapsstad Borås är!

Björn Brorström
Rektor, Högskolan i Borås