Insändare

Har BT verkligen täckning för rubriken?

Insändare Artikeln publicerades

Det är tveksamt om BT i en artikel om det obligatoriska skolvalet uppfyller de allmänna objektivitetskrav man kan ställa på en tidning, anser Ulrik Nilsson.

En god regel är att alltid granska fakta innan man drar några slutsatser, framförallt om slutsatserna är väldigt långtgående eller om man själv har en förutfattad mening. Denna grundregel för all kritisk granskning inom såväl journalistik som vetenskap verkar BT helt ha bortsett ifrån när tidningen den 11 maj i en braskande rubrik slår fast ”Skolvalet ökar segregationen i Borås”.

Läser man artikeln så framgår det att ingen utredning gjorts och att siffror saknas, vad som finns är en redovisad bedömning från en tjänsteman. Något bevis finns inte eftersom jämförelsesiffror saknas från tidigare år och eftersom ingen oberoende analys genomförts.

Om frågan gäller, vilket den av BT satta rubriken antyder, att bedöma integrationen så skulle det inte räcka med en komplett statistik även om det vore ett första steg. Att integration är helt liktydig med andelen elever av en viss kategori i skolorna är inte hela sanningen, det kan över tid vara en indikation men eftersom integration bygger på en sammanvägning av olika faktorer kan aldrig en indikator ge hela resultatet.

Spelar det till exempel någon roll för integrationen om ett antal familjer har kunnat få välja och få respekt för sina val. Ur integrationssynpunkt är kanske ett antal som känt egenmakt lika viktigt som hur andelen ser ut. För att utreda detta krävs en bredare upplagd studie med djupintervjuer. Någon sådan har inte redovisats,

Jag har svårt att se att BT har täckning för sin rubrik och jag tycker att det är tveksamt om BT i den aktuella artikeln uppfyller de allmänna objektivitetskrav man kan ställa på en tidning.

Ulrik Nilsson (M)

Svar direkt: Ulrik Nilsson utelämnar ett avgörande ord när han citerar rubriken, nämligen analys. Rubriken löd: ”Analys: Skolvalet ökar segregationen i Borås”.

Den rubriken har täckning i text. Att en ansvarig tjänsteman så tydligt uttalar sig angående det obligatoriska skolvalet anser vi är relevant att berätta om, inte minst eftersom det är en politiskt mycket intressant fråga. I artikeln framgår att det inte finns jämförelsematerial från tidigare år.

Möten mellan olika grupper och delaktighet i samhället är grundläggande för integration. I det sammanhanget är elevsammansättningen på skolorna i Borås relevant att belysa. Sedan kan man förstås vända och vrida på begreppet integration på det sätt som Ulrik Nilsson gör.

Hanna Grahn, agendachef, Borås Tidning