Insändare

En tunnelbana är Borås framtid

Insändare Artikeln publicerades

Borås har under det senaste decenniet genomgått en fantastisk utveckling. Stadskärnan har rustats upp och expanderat med nya spännande byggnader och stadsdelar.

Detta tillsammans med trivsamma grönområden och offentlig konst av världsklass har gjort vår stad till en bättre plats att leva, verka och utvecklas i.

Vad gäller kollektivtrafiksituationen har dock inte mycket hänt. Stundom har röster höjts för att bygga spårväg i Borås. För att se spårvagnsteknikens undermålighet räcker det att blicka mot vår västra granne, incidenter sker så gott som dagligen till följd av deras stadsförfulande spårnät.

En långt mycket mer rationell lösning är att gräva ner ett modernt, miljövänligt och tillförlitligt kollektivtrafiknät under våra fötter. Borås bör bli rikets andra stad utrustad med tunnelbanesystem.

Undertecknad har redan gjort vissa undersökningar beträffande markförhållandena som vår stad vilar på och med denna undersökning som grund skissat upp en preliminär dragning av linjer.

Knallelinjen går mellan Brämhult och Byttorp i en öst-västlig riktning medan Ullsaxlinjen sträcker sig mellan Sjöbo i norr till Hedvigsborg i söder. De båda linjerna korsas på en centralstation belägen under nuvarande resecentrum.

Kostnaderna för att bygga en tunnelbana kan verka avskräckande vid en första anblick och mina preliminära beräkningar gör gällande att en prislapp på mellan 30–45 miljarder är att vänta.

Det stora spannet beror på att tillgängliga kostnadsuppskattningar baseras på vad det kostar att bygga tunnelbana i Stockholm, men då skall man bära i minne att huvudstaden har en mångt mycket mer utmanande terräng att jobba med. Kostanden är givetvis även avhängigt antalet stationer som anses behövas.

Istället för att stirra blint på prislappen bör vi fokusera på vinsterna med ett tunnelbanesystem. Vi förflyttar i ett slag stora delar av stadstrafiken under jord med förbättrad luft- och bullermiljö som följd.

Med mindre trafik frigörs ytor att uppföra centrumnära boenden på, exempelvis vid Södra torget. Viktigast av allt är att vi får ett säkert, tillförlitligt och miljövänligt kollektivtrafiksystem anpassat till framtidens normer och krav.

Att genomföra och driva ett infrastrukturprojekt av den här digniteten kommer även att skapa månget arbetstillfälle och sätta Borås på kartan som en nytänkande, framtidsfokuserande och ansvarstagande stad.

Borås har de senaste åren bevisat att inget projekt är för stort eller komplicerat för att förverkligas i vår fantastiska stad. Med arenor, kongresskomplex och helt nya stadsdelar välkomnar vi framtiden med öppna armar.

Låt ett toppmodernt tunnelbanesystem få bli kronan på detta framtidsbygge. Börja projektera för tunnelbana nu.

Tobias Magnusson