Insändare

De röker istället för att vårda äldre

Äldrevård Artikeln publicerades

Som anhörig har jag fått kännedom om att det ganska stora antalet rökare i personalgruppen på ett visst äldreboende i kommunen tar sig friheten att trotsa gällande bestämmelser genom att ta ett flertal rökpauser under sina arbetspass. Så vitt jag har blivit informerad råder förbud för personal inom äldreomsorgen i Borås kommun att röka under arbetstid undantaget lunchrasterna.

Det är väl dokumenterat att detta har satts i system, vilket innebär att den rökande personalen ”lurar” vårdtagare och arbetsgivare på ett stort antal betalda arbetstimmar. Det kan handla om minst en timma om dagen per anställd. När rökarna tar sina otillåtna rökpauser tvingas de som inte röker att gå in och göra rökarnas jobb, vilket orsakar stort missnöje och stort förtret. Därmed bildas per automatik två läger, vilket ytterligare försämrar arbetsklimatet.

Att anställda inom vården utsätts för stor press är allmänt känt och det finns med all säkerhet en solid grund för missnöje, men om rökarna anser sig ha tid att gå ut och ta sina rökpauser så tar man inte sitt fulla ansvar eftersom man stjäl tid mot full betalning, vilket framför allt drabbar de gamla som inte får den omsorg som de har rätt att förvänta sig.

Tyvärr finns det chefer som inte tar sitt ansvar och ser till att regler om rökning efterföljs genom att se mellan fingrarna och låtsas som att problemet inte existerar. Till saken hör också att icke- rökarna inte vågar ta upp problemet med cheferna eftersom tystnadskulturen förbjuder detta och därmed kan rökarna fortsätta med sitt sabotage både mot sin egen hälsa, mot övrig personal, arbetsgivare och sist men inte minst – vårdtagarna.

Mitt krav är att högsta äldreomsorgsansvarig omedelbart tar tag i detta en gång för alla och får cheferna på respektive äldreboende att inse att ett stort ansvar läggs på deras axlar.

Om de inte tydligt påtalar vad som gäller för sin personalgrupp så har de visat att de inte är några lämpliga chefer och som en följd av detta kommer de att få svårt att åtnjuta personalens respekt och förtroende i framtiden.

Visselblåsaren