Valet 2018: Så tycker partierna i Herrljunga

Herrljunga Artikeln publicerades
Snart avgörs det: vem får makten i Herrljunga?
Snart avgörs det: vem får makten i Herrljunga?

Osäker på hur du ska rösta? BT har ställt 15 frågor till de nio partierna i Herrljunga kommunfullmäktige.

Frågorna:

1) Kommunen växer - hur löser ni bostadsfrågan?

2) Hur många bostäder tycker du att det saknas?

3) Skolan - vill ni koncentrera skolor och förskolor eller decentralisera?

4) Hur vill ni få företag att etablera sig i kommunen?

5) Vilken är den viktigaste frågan i kommunen just nu?

6) Hur ska kommunen bli en bättre arbetsgivare?

7) Vad vill ni satsa på inom äldreomsorgen?

8) Ska alla över 80 år ha rätt att själv välja äldreboende utan biståndsbedömning? Ja eller nej? Vet du hur många invånare över 80 år som finns i kommunen?

9) Vad vill du göra konkret för att förbättra integrationen i kommunen?

10) Vilka insatser vill ni göra för att göra kommunen till en mer tillgänglig kommun?

11) Hur vill du förbättra skolan?

12) Hur ska barnomsorgen i kommunen bedrivas?

13) Ska kommunen förbjuda tiggeri? Ja eller nej?

14) Ska kommunalskatten höjas, sänkas eller vara oförändrad?

15) Var kan kommunen göra besparingar?

Här är svaren från politikerna:

Terese Eneman (V)

Terese Eneman (V) framför biblioteket i Ljung.
Foto: Inger Melin
Terese Eneman (V) framför biblioteket i Ljung.

1. Genom att bygga fler billiga bostäder, i hela kommunen. Bostäder behövs även i de mindre orterna. Unga, pensionärer samt ensamstående behöver ges bättre möjlighet att få ett boende i kommunen.

2. Det finns ett stort behov av bostäder, eftersom det står över 400 personer i bostadskö hos vårt kommunala bostadsbolag Herbo.

3. Landsbygdsskolorna är viktiga, vi behöver se till att de har möjlighet att hålla hög kvalitet på utbildningen och har behörig personal.

4. Vi vill marknadsföra kommunens läge, Västergötlands hjärta, med den miljövänliga järnvägen som mittpunkt!

5. Ökad jämlikhet, vi behöver se till att alla människor känner sig fria, detta får vi genom en välfungerande välfärd, där alla känner sig inkluderade.

6. Genom att se till att alla har rätt till heltid och övergå till sextimmars arbetsdag med bibehållen lön. Friskvårdsbidraget behöver ökas!

7. Vi vill satsa på de som arbetar inom äldreomsorgen, genom att införa sextimmars arbetsdag så att de har ork för mer. Människor ska inte slitas ut i förtid!

8. Ja, de ska få välja själva.

9. Det ska bli lättare att komma in på arbetsmarknaden, en del av detta är att vi behöver säkerställa språkundervisningen fungerar. Vi behöver en fungerande välfärd som ser till att alla kan få egen bostad och arbete.

10. Vi behöver se till att arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler är tillgängliga.

11. Vi vill se till att alla barn får sina behov tillgodosedda, för att göra detta behöver vi se till att alla skolor har tillräckliga resurser samt att de används rätt och i tid. Vi vill att staten tar tillbaka ansvaret över skolorna så att pengar kan fördelas mer anpassat efter skolornas behov.

12. Vi behöver se till att alla får den barnomsorg som behövs, därför behöver det finnas barnomsorg även på obekväm arbetstid. Det ska ses till att barnomsorgen har ett bredare genustänk så att alla behandlas lika.

13. Nej, vi ska värna våra medmänniskor och fokusera på orsaken till tiggeri, inte bota symtomen.

14. Oförändrad, Herrljungas kommunalskatt ligger redan på en hög nivå, resurserna behöver dock omfördelas så att de som behöver det mest kan få del av det.

15. Vi tycker inte att besparingar för tillfället är nödvändiga, utan vill se att medborgarna får tillbaka, där behov finns!

 

Elin Hegg (MP)

Elin Hegg (MP) är fotograferad mitt i grönskan och naturen, viktig för hennes parti.
Foto: Inger Melin
Elin Hegg (MP) är fotograferad mitt i grönskan och naturen, viktig för hennes parti.

1. Vi vill ge Herbo i uppdrag att bygga fler lägenhetshus, och vi ser till att det finns byggbar mark.

2.Det saknas framförallt billiga hyresrätter och små lägenheter till unga. Någon typ av seniorboende vill vi få till, för att få igång en flyttkedja.

3. Vi vill behålla byskolor och förskolor, men vi behöver samtidigt se att det finns tillräckligt med barn och elever för att kunna bedriva en bra verksamhet.

4. Vi behöver få ett stabilt styre i vår kommun och bli mycket bättre på att visa upp det positiva med vår kommun. Vi ligger bra till i mätningar av näringslivsklimatet.

5. Att sätta alla våra invånares bästa i fokus när vi politiker tar våra beslut. Arbeta mer förebyggande, exempelvis inom frågan psykisk ohälsa som ökar hos barn och unga.

6. Vi ska ha konkurrenskraftiga löner, stöd för vidareutbildning och sätta den psykiska arbetsmiljön i centrum.

7. Fler platser i särskilda boenden, hemtjänst som inte styrs av appar för appars skull, men vi tror på elektroniska hjälpmedel som kameror m.m. kan hjälpa till i viss mån.

8. Grunden med biståndsbedömning är bra, men den kan behöver bli mer flexibel.

9. Samarbetet med föreningslivet är jätteviktigt. Och även lägga ett särskilt fokus på att underlätta för nyanlända kvinnor.

10. Vi vill se till att all kommunal information ska vara tillgänglig och finnas anpassad för alla.

11. Skolan behöver resurser till att kunna möta alla barns behov av stöd. Mer fortbildning till personalen, bla inom olika funktionsnedsättningar.

12. Vi vill ha små barngrupper så personalen kan sköta sitt pedagogiska uppdrag på ett bra sätt. Vi vill också införa nattis.

13. Nej.

14. Helst vill vi ha den oförändrad

15. Det går att göra genom ett förändrat ledarskap på flera nivåer i kommunen, och se personalen som en resurs. Vi tror även att en fortsatt digitalisering kan effektivisera administration.

 

Mats Palm (S)

Mats Palm (S) framför hans arbetsplats IMI i Ljung.
Foto: Inger Melin
Mats Palm (S) framför hans arbetsplats IMI i Ljung.

1. Genom ett förtydligat ägardirektiv till vårt bostadsbolag. Genom uppvaktning av privata byggare och genom att öka antalet färdiga detaljplaner.

2. Tillgången styr ju också efterfrågan, men jag tror att det finns ett ett direkt behov av cirka 40 hyreslägenheter.

3. Dom skolor i nuvarande struktur är helt nyrenoverade och ska behållas om det finns eller går att skapa ett långsiktigt elevunderlag. Altorpskolan ÄR centraliserad, där måste det rustas ordentligt.

4. Nyetableringar vid sidan av riksvägarna är svårt. Stickspår från Älvsborgsbanan och färdiga industritomter är en väg fram. Vår industristiftelse är duktiga på att lösa nya förfrågningar.

5. Inflyttningen och behovet av bostäder av olika typer för äldre. Att sätta en positiv bild är också väldigt viktigt.

6. Att lyfta statusen på våra vårdtjänster och jobba med schemaläggningen är akut viktigt. Löner och utvecklingsmöjligheter för att behålla personalen. Många kommunala yrken är idag bristyrken och vi måste attrahera.

7. Vi vet att vi blir fler äldre, ofta med stora och långvariga behov. Här måste vi satsa på både boenden och att ha kompetent personal som stannar kvar i yrket.

8. Vi måste öka antalet servicelägenheter i kommundelarna, så att fler kan bo kvar i sin hemort. Jag har ingen uppdaterad uppgift om det, men demografiskt borde det handla om cirka 400 personer.

9. Använda oss av de statliga möjligheter som finns. Vi borde kunna ta emot betydligt fler extratjänster än idag. Genom samarbete med privata näringslivet, arbetsförmedling och Migrationsverket skapa möjligheter till yrkespraktik och utbildning inom industrin. Föreningslivet behöver också stöttas att delta i arbetet.

10. Jag tror att vi behöver fler digitala tjänster och förändrade öppettider på flera håll. Den fysiska tillgängligheten behöver också bli bättre på sina håll.

11. Attrahera så att fler behöriga lärare söker och stannar hos oss. Då är det en hel palett av åtgärder som måste till. Både boende, kommunikation och tjänsternas uppbyggnad.

12. Strukturen idag motsvarar inte riktigt behoven. Antalet platser behöver öka, och fler av dygnets timmar behöver vara tillgängliga. Väldigt många jobb idag går på skift eller schemaläggning.

13. Man kan inte förbjuda fattigdom.Det är uselt att människor väljer att tigga, det måste lösas i respektive hemländer. Nej till förbud, men också nej till smygcampingar i parker och buskage.

14. Det är behoven och invånarantalet som avgör skattesatsen. Då vi inte haft tillräcklig inflyttning, har läget blivit ansträngt. Jag vill hellre jobba med åtgärderna än att tvingas höja skatten, som ju drabbar låginkomsttagare värst.

15. Jobba mer med de åtgärder för att höja kvaliteten där det finns olika statliga stöd.Ett ökat inflyttande stärker också vårt underlag. Hur vi jobbar med våra tjänster och anställningar måste alltid undersökas och jobbas med.

 

Elin Alavik (L)

Elin Alavik (L) fotograferad utanför Hagens äldreboende. ”Äldreomsorgen är eftersatt i vår kommun, vi har alldeles för få platser av vårdboende”.
Foto: Inger Melin
Elin Alavik (L) fotograferad utanför Hagens äldreboende. ”Äldreomsorgen är eftersatt i vår kommun, vi har alldeles för få platser av vårdboende”.

1. Herbo behöver bygga fler hyresrätter för att övriga aktörer ska bygga mer i Herrljunga och på så sätt skapa fler boendemöjligheter. Vi vill även påbörja att exploatera ett nytt bostadsområde omkring Skoghälla i Herrljunga tätort.

2. Kommunen behöver fler typer av bostäder så som hyres-, bostadsrätter, radhus och villor i olika storlekar för olika stora familjer. Vi vill sätta tydliga mål för hur många bostäder Herbo ska bygga under en kommande femårsperiod , t ex 40 nya hyresrätter per år.

3. Alla barn ska få samma goda kvalité på undervisningen, utifrån sitt eget behov, oavsett vart man bor i kommunen. Vi behöver därför utreda dagens behov och skolstruktur i kommunen för att kunna skapa rätt förutsättningar för rektorer och skolledning. Varje unges väg att nå kunskapsmålen är viktigare än antal kilometer till skolan!

4. Vi tror att det behövs en ny stabil politisk ledning som skapar förutsättningar för att kommunen ska växa och utvecklas. Det gör det mer attraktivt att etablera sig som företag samtidigt som det också behöver finnas fler färdiga detaljplaner för verksamhets- och industrimark.

5. Bostadsfrågan. Trygghetsboenden efterfrågas samtidigt som det knappt finns några villor till salu i kommunen. Vi vill skapa rotation på bostadsmarknaden genom att bygga alternativa boenden, för olika målgrupper, bland annat för de som inte vill bo kvar i sina villor.

6. Varje medarbetare räknas! Kommunen behöver jobba med att få ner sjukfrånvaron i hela organisationen samt att erbjuda kompetensutveckling, bra förmåner samt att skapa god arbetsmiljö inom alla förvaltningar.

7. Alla äldre på våra boenden ska ha möjlighet till social samvaro varje dag samt att få äta tillsammans. Vi behöver bygga fler platser på våra boenden och säkerställa att kommunen, som lägsta nivå, uppfyller alla lagstadgade krav inom socialtjänstlagen.

8. Ja, det är en självklarhet att vi bör erbjuda boende för alla över 80 år.

Enl. SCB fanns det i kommunen 510 personer mellan 80-100 år 2017.

(https://www.h5.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=1466)

9. För att förbättra integrationen krävs det mer resurser och möjligheter för att utveckla bland annat arbetsmarknadsenhetens och familjecentralens verksamheter. Man kan också samverka mer med kyrkor och föreningar för att utveckla och starta nya integrationsverksamheter.

10. Se över så att kommunen följer de lagar som reglerar kraven på tillgänglighet i Plan- och bygglagen samt Arbetsmiljölagen. Herrljunga kommun bör också arbeta mer med material, tryckt och digitalt, på lätt svenska.

11. Varje unge ska lyckas nå kunskapsmålen i skolan. Jag vill att kommunen anställer fler specialpedagoger och resurser för att alla elever ska få sina behov tillgodosedda.

12. Kommunal barnomsorg ska främst bedrivas genom förskola med utbildad personal. Barngrupperna ska inte vara för stora samt att varje förskola ska ha en bra och stimulerande utemiljö.

13. Nej, tiggeri ska inte förbjudas.

14. Kommunalskatten bör vara oförändrad och skattemedlen ska användas på ett ansvarsfullt sätt.

15. Kommunen kan göra besparingar genom att rekrytera rätt personer för rätt ändamål, så som till exempel kommunchef.

 

Johnny Carlsson (C)

Johnny Carlsson (C) är fotograferad vid ”Kärleksstigen” nere vid Nossan. ”En vacker vandringsstig som alldeles för få känner till”.
Foto: Inger Melin
Johnny Carlsson (C) är fotograferad vid ”Kärleksstigen” nere vid Nossan. ”En vacker vandringsstig som alldeles för få känner till”.

1. Vi vill få in fler privata aktörer på bostadsmarknaden. Herrljungabostäder bör öka takten beträffande sin andel av nybyggnation när det gäller hyresrätter.

2. Vi behöver inom de närmsta åren bygga minst fyra flerfamiljsbostäder med 20 lägenheter samt villor och parhus.

3. Vi vill bevara och utveckla nuvarande skolstruktur m.a.o. en decentraliserad förskola och skola.

4. Genom att erbjuda färdiga paketlösningar med bra infrastruktur och färdig mark förberedd för företagsetablering. Ett fortsatt arbete genom Fokus Herrljunga och i samarbete med BRB.­

5. En av de viktigaste frågorna är kompetensförsörjningen. Att hitta och anställa människor som har adekvat kompetens inom alla områden. Vi har svårt att rekrytera och hitta kompetens inom allt från förskollärare till socialsekreterare.

6. Vi måste likt privata arbetsgivare bli bättre på att erbjuda kompetensutveckling samt ge möjlighet till friskvårdsalternativ inom alla yrkeskategorier.

7. En ökad valfrihet inom äldreomsorgen genom större inslag av privata alternativ. Vi vill också ge en tryggare vård för våra äldre genom att ge fler en fast läkarkontakt samt att förbättra den förebyggande hälsovården för äldre.

8. Ja individens val skall alltid prioriteras. Jag har i nuläget ingen aktuell siffra över antalet invånare över 80 år som bor i vår kommun. Antal över 65 enligt senaste statistiken är 2 246.

9. Genom ett fortsatt bra samarbete mellan kommun, näringsliv och föreningar. Meningsfull fritid samt ökade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden genom nya kontakter och med stöd av arbetsmarknadsenheten.

10. Vi behöver följa upp och kontrollera tillgängligheten så att varje anläggning är anpassad för olika människors behov. Att det finns ramp för rullstolar eller låga eller inga trösklar så att framkomligheten inte begränsas.

11. Vi behöver både behålla och utöka lärartätheten samt arbeta för att få en högre andel behöriga lärare. Vi vill också förbättra insatser för elever som inte når kunskapsmålen samt att de elever som har lätt för sig får utmaningar och stöd för att fortsätta utvecklas.

12. Som nu i huvudsak i kommunal regi samt med inslag av alternativa lösningar likt Knattebo i Remmene bygdegård.

13. Nej, att förbjuda tiggeri är som att försöka förbjuda fattigdom. Tiggeriet måste lösas genom att EU:s medlemsländer måste ta ansvar för sina fattigaste medborgare.

14. Vi skall inte höja kommunalskatten. I nuläget skall skatten vara oförändrad. När möjlighet finns bör skatten sänkas.

15. Vi har i nuläget god ekonomi och behovet av besparingar finns inte. Om det skall göras besparingar i framtiden så får vi se över all icke lagstadgad verksamhet.

 

Ingemar Kihlström (KD)

Ingemar Kihlström (KD) är fotograferad framför skolan i Hudene. ”Skolorna på landsbygden har jag engagerat mig för i alla år”.
Foto: Inger Melin
Ingemar Kihlström (KD) är fotograferad framför skolan i Hudene. ”Skolorna på landsbygden har jag engagerat mig för i alla år”.

1. Kommunen måste främja bostadsbyggnation för olika generationers behov i vår kommun, både genom det kommunala bostadsbolaget HERBO samt genom att underlätta för privata initiativ.

2. En djupare analys bör göras vilka typer och antal av bostäder som behövs för att möta olika invånares behov. Men vi bör ha bostäder som matchar vårt mål på minst 10.000 invånare.

3. Vi tror att det bästa för Herrljungas framtid är att bevara den decentraliserade skolstruktur som finns idag. I vårt Herrljunga säkerställer vi bra skolor och förskolor både i tätorterna och på landsbygden.

4. Kommunen skall ha industrimark redo samt bistå vid lokalbehov för de företag som vill etablera sig. Detta i kombination med en företagsinriktad kommunorganisation med snabba svar samt tillmötesgående och okomplicerad administration.

5. Renovering av Altorpskolan och Ods skola samt nybyggnation av ytterligare bostäder.

6. Med en personalpolitik som lyssnar till och möter arbetstagarnas behov i kombination med konkurrensmässiga löne- och arbetsvillkor.

7. Vi vill skapa fler boendeplatser på både äldreboenden och trygghetsboende i vår kommun. Samtidigt skall kommunen förbättra möjligheterna till en god boendemiljö med utökad servicenivå samt fler valmöjligheter för de äldre som väljer att bo kvar i sitt eget hem.

8. Det är inte värdigt att man anses för pigg för att flytta t ex till ett trygghetsboende när man har behov av det. Därför vill vi att alla över 85 år ska garanteras plats i ett anpassat boende om de så önskar. Det finns nog c.a 550 st personer över 80 år i vår kommun

9. Det är viktigt att främja studier och arbete för att skapa incitament för integration. Vi behöver ta tillvara både tidigare kunskaper samt stödja en snabb inlärning av svenska språket för de som kommer till vår kommun.

10. Kommunen skall via e-tjänster och telefon vara tillgänglig på utåtriktat sätt för kommuninvånarna. Kommunen bör också aktivt verka för att både kommunala och privata lokaler utformas så att de är tillgängliga för alla.

11. Genom att skapa god arbetsmiljö med renoverade och ändamålsenliga lokaler i både tätort och på landsbygden. Fokus skall vara på en individinriktad samt lugn lärmiljö med tydliga målsättningar och uppföljningar. Nollvision för mobbing och trakasserier, trygga barn ger ett tryggt Sverige.

12. Barnomsorgen skall byggas ut för att möta behoven nära familjerna både i tätort och på landsbygd. Vi ser gärna kooperativ, pedagogisk omsorg, familjedaghem och privata alternativ som komplement till kommunala förskolor.

13. Ja , vi öppnar upp för att tiggeri motverkas och förbjuds genom tillägg i den kommunala ordningsstadgan.

14. Vi vill att man utvärderar varje satsning och verksamhet så att skattepengar används endast till det som är en kommunal angelägenhet med målet att sänka kommunalskatten.

15. Vi tror att genom samordning med andra kommuner kan besparingar göras. Alla verksamhetsområden bör genomlysas.

Gunnar Andersson (M)

Gunnar Andersson (M) är fotograferad framför sitt hem i Mjäldrunga. ”Allt handlar inte om centralorten”.
Foto: Inger Melin
Gunnar Andersson (M) är fotograferad framför sitt hem i Mjäldrunga. ”Allt handlar inte om centralorten”.

1. Satsa på trygghetsboenden, detta kan göra att det frigörs bostäder för familjer. Ge resurser för att färdigställa byggklara tomter.

2. En omöjlig fråga att sätta en siffra på, det vi vet är att efterfrågan på billiga bostäder är stor. Produktionskostnaden för nybyggda bostäder blir ofta för hög.

3. Moderaterna vill ha Skolstrukturen i dess nuvarande form.

4. Att erbjuda ett attraktivt industriområde exempelvis Bergagärde där närheten till järnvägen skulle vara en klar fördel. Bra kommunikationer trycka på regionen för bra vägnät en fortsättning av väg 181 mot E 20 och även en nysträckning av väg 183 mot Borås.

5. Barnomsorg. Förskola.

6. Erbjuda de anställda önskad syselsättningsgrad, förbättrad arbetsmiljö.

7. Mer personal.

8. A Ja B. Ca 600 st.

9. Språk och arbete är nyckel till en lyckad integration.

10. Påtryckning mot regionen om bättre vägnät, utveckling av kollektivtrafiken och digitalisering.

11. Utveckla digitalisering för fler vuxna.

12. Så som i dag med uppmuntring till alternativa former.

13. Ja.

14. Sänkas måste vara det framtida målet.

15. Effektivare administration.

 

Ronnie Rexwall (KV)

Ronnie Rexwall (KV) är fotograferad framför Kyrkans hus i Annelund.
Foto: Inger Melin
Ronnie Rexwall (KV) är fotograferad framför Kyrkans hus i Annelund.

1. Ställer krav på vårt bostadsbolag, Herbo, att bygga mer.

2. Vi skall bygga tills bostadskön är eliminerad.

3. Vi skall bibehålla den struktur vi har idag.

4. Vi skall öka vår framförhållning dvs mark skall vara inköpt och klar. Översiktsplaner skall vara klara.

5. Skolfrågan. Om oppositionen får bestämma skall skolorna centraliseras i

Herrljunga tätort.

6. Vi skall konkurrera med andra saker än lön, olika förmåner, vara en bra

arbetsgivare.

7. Höja bemanningen från den absoluta miniminivån till en nivå som känns bra för kunder och personal.

8. Svar ja. Nej men det ökar hela tiden.

9. Träningslägenheter och tillgänglighet till bostad är de största hindren idag.

10. Bygga ut vägar och öka framkomligheten samt öka genomskinligheten i alla kommunala beslut.

11. Satsa på skolpersonalen både kunskapsmässigt samt övergripande.

12. Barnomsorg skall finnas där behovet finns, inte centralt.

13. Nej men begränsas.

14. Kommunalskatten skall ligga kvar på nuvarande nivå.

15. Nuvarande nivå är bra och några större besparingar ser jag inte i nutid.

 

Jimmie Stranne (SD)

Jimmie Stranne (SD), fotograferad utanför Kyrkans Hus i Annelund.
Foto: Inger Melin
Jimmie Stranne (SD), fotograferad utanför Kyrkans Hus i Annelund.

1. Vi vill se en hyfsad jämn fördelning av hyres- och bostadsrätter, och att bebyggning sker i försiktig takt så att det harmoniserar med omgivning och samhällets infrastruktur.

2. Ett samhälle som Herrljunga är suveränt i sitt lantliga läge, och skall utvecklas med eftertanke. Antalet bostäder skall fylla den efterfrågan som kommunens invånare är i behov av.

3. Decentrialisera.

4. Vi anser att Herrljunga som kommun är en attraktiv kommun även för företagare, utifrån det lantliga förhållanden som vi ändå har.

5. Vår grupp som tillträder i höst är sedan tidigare inte aktiva i kommunpolitiken, och det är en fråga som får växa fram under kommande mandatperiod.

6. Herrljunga kommun står sig bra i jämförelse mot många andra kommuner som arbetsgivare. Förbättringsområden finns alltid, men vilka konkreta åtgärder vi vill föreslå blir även det en fråga för den kommande gruppen.

7. Vi vill satsa på platser inom äldrevården för alla de som har behov av det. En stor fråga för kommunens kommande budgetmotioner.

8. Nej, en bedömning i botten. Generellt en hög medelålder, men nej, jag vet ingen exakt siffra.Vidare skall äldre självklart få fortsätta tillsammans och inte säras på.

9. Utan att veta hur arbetet med integrationen ser ut idag, så kan jag inte svara på det ännu. Fokus får ligga på goda kunskaper i det svenska språket, men frågan är i mångt och mycket en rikspolitisk sådan.

10. Ett brett begrepp. Svårt att svara på utan att veta i vilket avseende som menas.

11. Lokalt vill vi framför allt bevara och slå vakt om våra landsbygdsskolor.

12. Utbud efter behov. Småskaliga alternativ.

13. Ja.

14. Vi har ett mål och önskan om att den kommunala skattesatsen skall hållas låg, men måste ligga på den nivå som krävs för att hålla en bra kärnverksamhet.

15. En svår fråga att besvara utan att vara aktiv i den kommunala politiken. En fråga för kommande mandatperiod även det.