Debatt

Vindkraft är ingen frälsare

Debatt Artikeln publicerades

Vindkraften är kraftigt dopad och en fortsatt vindkraftsutbyggnad kommer att driva upp elpriserna, skriver Morgan Hjalmarsson (FP) som konstaterar att Borås stad inte kan använda det kommunala vetot mot projektet i Äspered.

Folkpartiet vill ha ett hållbart Sverige. Men det ska inte bara vara ekologiskt hållbart, det måste också vara socialt och ekonomiskt hållbart. Vindkraften beskrivs ofta som en frälsare i energipolitiken, men så är inte fallet. Vindkraften är inte hållbar enligt de tre olika kriterierna som vanligen definierar hållbarhet.

Den ekonomiska hållbarheten är obefintlig. Vindkraften är kraftigt dopad och cirka 30–40 procent av intäkterna kommer från subventioner. En fortsatt vindkraftsutbyggnad kommer att driva upp elpriserna och låser kapital som annars kunde ha använts för att utveckla bättre sätt att producera elektricitet på.

Den ekologiska hållbarheten är dålig. Visst, vindkraften producerar inga växthusgaser. Samtidigt ersätter den heller inga utsläpp av växthusgaser i den svenska elproduktionen. Men vad vindkraftsetableringar gör är att de skapar stora ingrepp i naturmiljön. Vägar ska anläggas och in i vissa fall sprängas fram. Djurlivet störs och fågellivet kan skadas mycket allvarligt. Om det säger vindkraftsförespråkarna inte mycket. För Folkpartiet är den biologiska mångfalden högt prioriterad.

För att något ska vara hållbart behöver det också fungera socialt för de människor som bor i verkens närhet. Folkpartiet värnar goda livsmiljöer för boråsarna. Vi ser de mycket stora störningar i människors livsmiljö som vindkraften kan skapa. Buller, ljus, skuggor, sjunkande husvärden och hinder för att utveckla sitt boende kan bli vindkraftens konsekvenser. Vindkraften drabbar många människor i deras livsmiljö, där de har som störst rätt att känna trygghet och lugn och ro. Dessutom påverkar den friluftslivet och turismen klart negativt.

Vindkraften är inte socialt hållbar. Just därför är det mycket viktigt att eventuella etableringar genomförs i mycket tät dialog och med största respekt för de människor som bor i närheten. Vi vill öka människors möjligheter att delta vid vindkraftsetableringar genom exempelvis medborgardialoger.

I Äspered pågår för närvarande en etablering som är ett mycket tydligt exempel på bristen på social hållbarhet. De boende i Äspered kommer att drabbas av omkringliggande vindkraftsanläggningar med sammanlagt maximalt 10 verk.
Verken kommer att vara 150 meter höga. Verken projekteras av företaget Eolus Vind AB, med huvudkontor i Hässleholm. Det är för mig uppenbart att de inte tagit hänsyn till invånarnas åsikter, utan anpassat verken för att slippa prövningen hos Länsstyrelsen. Då kan vi politiker i Borås stad inte använda det kommunala vetot, vilket jag beklagar.

Oron i bygden är, med rätta, stor. Folkpartiet ser det och vi kommer att säga nej till de föreslagna vindkraftverken. Min förhoppning är att fler av boråsarnas valda politiker inser att det är för boråsarnas bästa de ska verka. Det sker inte genom att tillåta vindkraft i Äspered.

Morgan Hjalmarsson (FP)
kommunalråd