Debatt

Ta klimathotet på allvar

Debatt Artikeln publicerades

Klokare konsumtion och satsningar på anropsstyrd kollektivtrafik, alternativa drivmedel och alternativa energikällor är viktigt i klimatpolitiken, skriver miljöpartisterna Johan Hellström och Birgitta Losman.

För några år sedan ifrågasatte gärna moderaterna vikten av en miljövänligare politik. Moderatledaren sa till exempel i Almedalen 2006 att miljön inte var en prioriterad fråga för moderaterna. Sedan kom Al Gore och allt fler rapporter från FNs klimatpanel IPCC och likt vindflöjlar ändrade moderaterna politisk retorik. Men uppenbarligen har inte denna förändring nått alltför långt ned i de moderata partileden. Berndt Andersson, moderaternas förstanamn till Västra Götalandsregionen i valet 2006, skrev i BT 11/3 att han inte tror på klimathotet. Nog för att den moderatledda regeringens miljöpolitik mest varit en läpparnas bekännelse, men moderater som helt frankt inte tror på klimatförändringarna har det ändå varit ganska ont om det senaste året.

Berndt Andersson menaratt människor, i synnerhet svenskar, inte bidrar till klimatförändringarna. Detta trots att IPCC i sina rapporter pekar ut människans livsstil som en avgörande orsak till de skenande klimatförändringarna. I 150 år har jordens medeltemperatur mätts upp. De allra flesta riktigt varma åren har uppmätts på 1990-talet eller på 2000-talet. Att inte koppla detta till människans ökade användning av fossila bränslen – t.ex genom kraftigt ökad bilkörning och ett ökat flygande – är oansvarigt med hänsyn både till vi som lever nu och de kommande generationerna. Det är också viktigt att i beräkningar av svenskars miljöpåverkan räkna in konsumtion av varor från andra länder. Det är ju inte meningen att svenskarnas goda miljö och hälsa ska ske till priset av dålig miljö och hälsa i andra länder. Om alla levde som vi i den rika delen av världen skulle det krävas fyra jordklot.

I Västra Götalandsregionenpågår just nu en utveckling där kollektivtrafik mellan stora orter prioriteras. Miljöpartiet kämpar för att detta inte får ske utan att ett fungerande system för anropsstyrd trafik finns på landsbygden. Vi vill också prioritera bättre underhåll av mindre vägar på landsbygden. Men vi har tyvärr inte hört någon moderat betona vikten av fungerande trafiklösningar på landsbygden, det är mest storskaliga lösningar i och mellan storstäder som hörs från moderaterna.

Ibland är bilennödvändig när man bor på landet. Då är det bra om den körs på icke-fossila drivmedel. Därför har miljöpartiet i riksdagen bland annat föreslagit ett nationellt biogasprogram som ska resultera i minst en biogasmack i varje kommun. I Borås finns en, snart två, biogasmackar och en målsättning från staden är att det 2010 ska finnas möjlighet att tanka alternativa bränslen i alla större tätorter. I Västra Götaland har miljöpartiet föreslagit en klimatfond genom vilken personer, organisationer och kommuner skulle kunna få morötter för att våga satsa på att använda tillgänglig miljöteknik.

Vidare beklagar sigBerndt Andersson över den satsning på vindkraft som aviserats från Borås stad, en satsning det råder bred politisk enighet kring. Att komma bort från användande av icke förnyelsebar energi, däribland kärnkraft, är av högsta vikt. Kärnkraften är en kortsiktig och dyr energikälla. Slutförvaringen är ännu inte löst, uranbrytning är smutsigt och det är dyrt att både bygga nya och driva redan befintliga kärnkraftverk. Om staten inte hade subventionerat kärnkraften hade den varit så dyr att mycket få velat köpa den. Naturligtvis kan inte vindkraften ersätta all kärnkraft, men den är ett viktigt steg på vägen. Och ifall en stor kommun som Borås satsar på vindkraft kan kommunen bli en föregångskommun i arbetet med förnyelsebara energislag.

Som väljare pålandsbygden skulle jag hellre rösta på miljöpartiet som ser de gröna näringarnas potential – inte minst här i Sjuhärad – och stödjer en politik som syftar att möta den utveckling vi står inför, än på moderaterna som inte tänker nytt, utan gräver ner sig i gammal skrämselretorik.

Det finns baraett jordklot och det måste vi vara rädda om.

Johan Hellström(mp)
vik. gruppledare Borås

Birgitta Losman(mp)
regionfullmäktigeledamot