Debatt

Stoppa skövling av Annelundsparken

Debatt Artikeln publicerades

Borås växer och staden förtätas. Men kommunen har svårt att hitta mark till nya förskolor och blickarna har riktats mot några av stadens parker. Borås tycks aldrig förneka sig, skriver den före detta stadsträdgårdsmästaren Åke Johansson.

Annelundsparken är en av de två centrala parker som finns i Borås och den största som verkligen harkaraktär av en vacker park med såväl natur som anlagd park. Den är redan beskuren av såväl motorvägen som Kungsleden och nu vill man bygga daghem i parken. Borås tycks aldrig förneka sig. Falco Güldenpfennig (KD) tycker att det är ett utmärkt förslag att ta parker i anspråk för bebyggelse. Visst, KD har väl aldrig varit ett parti som befrämjat grönskan i staden.

Det kan väl inte vara något nytt att man håller på att bygga i centrala delar av Borås. Kan det avsättas tomtmark till bostäder måste man väl också hitta tomter för sociala inrättningar. Här en liten återblick för historielösa tjänstemän och politiker på hur viktig man ansåg att parken var, inte bara på 40-talet utan även fram till 1999:
Annelund byggdes i slutet av 1820-talet och byggherren, fabrikör Ambrosius Butsch, uppförde den först som en sommarbostad. Annelund betraktades som ett av de finaste landerierna (herrgårdarna) i Borås. Det har varit många ägare till Annelund, men den senaste ägaren, häradshövding Thor Odencrants, köpte Annelund 1889 och var den sista privata ägaren.

Borås stad köpte Annelund 1945. Fastighetsförvärvet är ett av de största kommunala som någonsin gjorts här i staden, kostnaden inklusive lagfart var 1 480 000 kronor.
Från det att parken inköptes fanns tankar om bebyggelse i Annelundsparken. Redan 1946 utlyste stadsfullmäktige en pristävlan för stadsplaneringen av Annelundsområdet. I pristävlingen ingick bland annat att inom området bereda plats för bostadsbebyggelse om cirka 18 000 kvadratmeter. Plats för teater och skola reserverades också.

Samtidigt som resultatet av Annelundstävlingen blev känt väcktes i stadsfullmäktige två motioner om skonande av Annelunds parkområde från bebyggelse och om områdets iordningställande. Den ena motionen var från Naturskyddssällsällskapet i Borås och upptogs som egen motion av Axel Nylander (M), Torsten Rydberg (S), Sture Söderberg (Fp) och Standis Johansson (V). Motionens syfte var att Annelundsparken i sin helhet skulle skonas från bebyggelse. Den andra motionen framfördes av Borås Husmodersförening och upptogs som egen motion av Ingegärd Vallin (M). Motionen syftade bland annat till att plats för teater skulle bestämmas, samt att området i övrigt skulle lämnas obebyggt. Det var framsynta politiker som såg på stadens fortsatta utveckling. Finns det några sådana inom dessa partier idag?

Stadsplanen ändrades 1960 och gjorde större delen av Annelundsparken till parkmark. I grönområdesplanen för Borås stad 1995 framhölls att hela Annelundsparken skulle säkerställas som parkmark. Den planen antogs år 1999, så numera är hela parken säkerställd som parkmark.

Enligt Falco Güldenpfennig tar man ”bara” tusen kvadratmeter, men hur mycket träd måste fällas utanför tomten för att man överhuvudtaget skall få sol på tomten? Det är hundratals träd som Falco Güldenpfennig vill fälla i parken.

I BT den 21 december vill tre moderater att man planterar ett träd varje år för alla som fötts. Kanske det vore bra med exempelvis ett träd per 100 födda om det skall bli en grönare miljö. Varför inte skapa en körsbärslund? Men först bör dessa politiker arbeta för att sätta stopp för Falco Güldenpfennigs skövling av Annelundsparken.

Åke Johansson
f.d. stadsträdgårdsmästare