Debatt

Samverkan för invånarnas skull

Politik Artikeln publicerades
På ett kommande möte skall ett utskott av förtroendevalda i tekniska nämnden, tillsammans med Trafikverket och förvaltningen, diskutera hur bland annat den oövervakade övergången på järnvägen vid Gula skolan i Fristad ska hanteras, konstaterar skribenterna.
Foto: Tomas Karlsson
På ett kommande möte skall ett utskott av förtroendevalda i tekniska nämnden, tillsammans med Trafikverket och förvaltningen, diskutera hur bland annat den oövervakade övergången på järnvägen vid Gula skolan i Fristad ska hanteras, konstaterar skribenterna.

Under en längre period har ett flertal trafikfarliga miljöer som är i behov av ombyggnation, där ansvarig väghållare är Trafikverket, identifierats i Borås stad. Under tekniska nämndens decembermöte efterlyste vi lösningar och diskussion kring dessa problem genom ett fysiskt möte mellan förtroendevalda i tekniska nämnden och Trafikverket.

Anledningen till detta är att Trafikverket är väghållare för många gång- och cykelytor samt gator och vägar – vilket i sin tur förhindrar att kommunen kan iordningställa dessa områden för att förbättra trafikmiljön och bygga ut de lokala cykelvägarna. Detta problem är som mest återkommande i serviceorterna.

På Sverigedemokraternas initiativ beslutade en enig nämnd att uppdra förvaltningen att kontakta Trafikverket med syftet att ordna ett fysiskt möte. På detta kommande möte skall ett utskott av oss förtroendevalda, tillsammans med Trafikverket och förvaltningen, diskutera hur bland annat den oövervakade övergången på järnvägen vid Gula skolan i Fristad ska hanteras, järnvägsövergången vid Fristad centralstation (som en del av aktivitetsplats Fristad), och Dalsjöfors gång- och cykelytor vid Storgatan, delen Stationsvägen–Tallbitsvägen.

Vi i Sverigedemokraterna ställer oss i grunden skeptiska till att kommunen ska avsätta kommunala medel för att finansiera en myndighets ansvarsområde. Dock har regeringen valt att nedprioritera de ekonomiska resurserna till infrastrukturen, vilket i sin tur bland annat motarbetar Sveriges nollvision om antalet omkomna i trafiken. För att motverka denna tendens måste kommunen avsätta nödvändiga resurser för att tillgodose behoven.

Sverigedemokraterna har även lyft fram till nämndens ordförande att vi önskar ha årets så kallade medborgardialog i Fristad angående aktivitetsplatsen, alternativt i Simonsland angående stadens upphandlade färdtjänst. Vi hoppas att vi får gehör för vårt önskemål.

”När Sverigedemokraterna tillåts ta ansvar så leder detta till ett tydligt resultat – en positiv förändring på riktigt.”

Färdtjänsten ligger under tekniska nämndens ansvar och är ett område som har varit högaktuellt under den senaste tiden. Under 2017 har insändare publicerats i Borås Tidning där förare anklagas för att baktala brukare. Vi har även sett allvarligare anklagelser från brukare om bland annat sexuellt ofredande från chaufförer, att brukare inte får den hjälp de behöver att transportera varor in i hemmet, och missförstånd på grund av språkförbistringar. Oavsett om ärendena har substans eller inte, så är det aldrig acceptabelt att bli utsatt för detta eller att bli falskeligen anklagad.

Till följd av dessa avslöjanden, som Borås Tidning tidigare skrivit om, framförde vi ett tilläggsyrkande som vi hämtade från vårt budgetförslag för 2018 och som vann gehör hos övriga partier under november månads nämndmöte. På vårt initiativ beslutade en enig nämnd att förvaltningen, i samband med upphandlingen av färdtjänst 2018, ska tillgodose kompletterande säkerhets- och trygghetsåtgärder i fordonen. Om möjligt ska förvaltningen arbeta för videoövervakning samt generell ljudupptagning i fordonet – samtidigt som den personliga integriteten säkerställs. Syftet med detta beslut är att förstärka tryggheten gentemot förare och brukare vid uppkomna situationer.

Den samverkan som utvecklats i tekniska nämnden mellan partierna, där man förbiser blockgränser, tillåter många positiva förslag från alla håll och kanter. Vinnarna av detta är kommuninvånarna genom breda, hållbara politiska beslut. När Sverigedemokraterna tillåts ta ansvar så leder detta till ett tydligt resultat – en positiv förändring på riktigt.

Andreas Exner, ledamot, tekniska nämnden.

Björn Qvarnström, ersättare, tekniska nämnden