Debatt

Miljöpartiets kulturradikala fantasier

Debatt

Den debattglade tillika kulturradikale miljöpartisten Johan Hellström (BT 22/12) verkar så här i juletider drabbats av en svårartad mångkulturalistisk eufori.

Artikeln publicerades 4 januari 2008.

Efter att ha lusläst sverigedemokraternas (sd) kommunalpolitiska handlingsprogram har han till sin oförställda glädje upptäckt någonting ”motsägelsefullt” i nämnda program. Då äldre invandrare oförskyllt tappat förmågan att kommunicera på svenska tycker sd att det är rimligt att dessa skall få möjlighet att få vård på sitt hemspråk” – om förutsättningar finns –”. Detta tar Hellström till intäkt för att dra den fantasifulla slutsatsen att sd nu ”erkännt” det mångkulturella samhället. Sverigedemokrater och fler därtill är väl medvetna om den verklighet vi lever i där snart 20% av befolkningen är utlandsfödd ifall utvecklingen fortsätter i nuvarande takt med en massinvandring utom kontroll. Att sd så kraftfullt betonar det svenska språkets betydelse i de flesta sammanhang är för oss en självklarhet då ju språket är en fundamental byggsten i alla kulturer med en tillstymmelse till självbevarelsedrift och där svenskan även utgör en viktig förutsättning i alla invandrares möjlighet och förmåga att till fullo påbörja eller slutföra en integrations och assimilationsprocess värd namnet. Vår miljöpartistiske antagonist uppmärksammar även på några rader i sitt senaste debattinlägg att personalrekryteringen skall ske på basis av relevanta språkkunskaper, inte etnisk bakgrund. Detta har sin bakgrund i en välgrundad rädsla för den i svenskt samhällsliv allt oftare förekommande s.k. positiva diskrimineringen eller med ett mer rättvisande begrepp, den omvända diskrimineringen, så omhuldad av miljöpartiet och andra radikala politiska krafter. Den gode Hellström har en poäng i att språkkunskaper och etnicitet har ett samband men här skall vi kanske inte helt bortse ifrån att även svenska är en relevant språkkunskap i en mängd avseenden för personalen på en avdelning för exempelvis finskspråkiga.
Att svenskan även fortsättningsvis utgör huvudspråk inom offentliga institutioner och att dess ställning rent allmänt stärks är viktigt, men vi kan gott leva med devisen ”ingen regel utan undantatag”. Sverigedemokraterna och våra väljare kommer att göra sitt bästa för att sätta käppar i hjulen för Hellströms naiva vision av det mångkulturella Sverige, en vision som helt bortser ifrån de negativa aspekterna, senast manifesterade nere i Malmö, denna gång i form av bl.a. stenkastning mot brandkår, polis och ambulanspersonal, för övrigt aktuellt även utanför Skåne. De historiska erfarenheterna ifrån Irak, Libanon, och det forna Jugoslavien för att nämna några mångkulturella statsbildningar visar hur etnicitets och religionsmotsättningar kan få förödande konsekvenser, svårförståeliga för många naiva välfärdssvenskar. Sverigedemokraterna kräver därför att staten iaktar en försiktighetsprincip i invandringspolitiken likväl som i miljö, trafikpolitik m.m.

Krister Maconi(sd)
WilliamPetzäll(sd)