Debatt

M vill göra om styrelserna

Debatt Artikeln publicerades

M i Borås öppnar för att minska antalet ledamöter i de största bolagsstyrelserna i Borås stad, liksom att platser avsätts för ledamöter med bransch- eller näringslivserfarenhet.

Under de senaste åren har det förts en allt mer intensiv debatt runt om i landet om hur kommunala bolag styrs och om det finns tillräckliga förutsättningar för att granska dem. Den debatten förs nu också i Borås och det hörs röster från kommuninvånare, näringsliv och politiker av olika färg med krav på förändring.

Moderaterna är förberedda för samtal om de kommunala bolagen. Vi är beredda på samtal om antalet bolag, styrelsernas storlek, näringslivsrepresentation och ordförandens exklusiva roll. Vi är också beredda på att diskutera ägaridé, rollfördelning mellan styrelser och ägare, utbildning av styrelseledamöter samt styrningsprinciper och beslutsordningar. En sådan diskussion är alldeles nödvändig om kommuninvånarna fortsatt ska ha förtroende för kommunens bolag. Vi har därför, tillsammans med Kristdemokraterna, tagit initiativ till att partiöverläggningar ska hållas om Borås stads bolag.

Ett bra styrelsearbete kräver lagarbete och därför anser vi att en styrelse inte ska vara alltför stor för att fungera riktigt bra. Vi moderater är öppna för att minska antalet ledamöter i de största bolagsstyrelserna. Likaså är vi öppna för att platser i styrelser avsätts för ledamöter med bransch- eller näringslivserfarenhet. En kombination av professionella och politiskt tillsatta ledamöter ger en bra och nödvändig mix av sakkunskap, affärsmässighet och bred demokratisk förankring.

”Ägarens och bolagens respektive roller och ansvar måste klargöras.”

I aktiebolagslagen är det endast ordföranden som tilldelas en särskild roll. Inför partiöverläggningar behöver alla partier ställa sig frågan om presidieledamöter kan ges en starkare ställning än övriga styrelse- ledamöter och om utskott för särskilda frågor kan bildas. Vi vill lyfta frågan om de politiskt utsedda presidierna verkligen motsvarar de principer som är grunden för aktiebolagslagen.

Vi moderater vill ha en enkel och överskådlig bolagsstruktur, tydlig politisk ägarstyrning med tydliga roller för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, ägarbolag och bolag samt bra rutiner för uppföljning och återrapportering från bolagen till ägarna. För att få en väl fungerande ägarstyrning krävs en ägaridé med fastställda mål för företagen och att dessa kommuniceras med bolagens styrelser och vd:ar.

Ägarens och bolagens respektive roller och ansvar måste klargöras. Ägaren måste tydliggöra hur kommunnytta ska balanseras mot företagsnytta. Det behövs också skapas en samstämmighet kring vilka beslut som anses vara av så stor vikt att de beslutas om i kommunfullmäktige. Det behöver vidare fastställas vilka funktioner och riktlinjer som ska samordnas mellan kommun och bolag, vilka arenor för tät dialog som behövs och det krävs att beslutsprocessen i kommunen koordineras med beslutsprocessen i bolagen.

De kommunala bolagen styrs av kommunallagen, sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen och inte minst av aktiebolagslagen. Kommunala bolag kan därför beskrivas som en blandform mellan privat och offentligt. Därmed finns en risk för problem om inte alla i styrelsen är medvetna om skillnaden mellan styrelseuppdrag i bolag och uppdrag i en nämnd. Därför är det av största vikt att styrelseledamöter och tjänstemän ges regelbunden utbildning i styrelsearbete i kommunala bolag och att det löpande förs en diskussion kring de inbyggda svårigheter som finns.

Vi är förberedda för och beredda på diskussioner om hur Borås stad ska utveckla styrningen av de kommunala bolagen. Nu är det upp till stadens mitt-socialdemokratiska styre att ta initiativet till att så sker.

Annette Carlson (M), kommunalråd

Ulrik Nilsson (M), gruppledare

Ulf Sjösten (M), vice gruppledare

Oliver Öberg (M), ledamot av gruppstyrelsen

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.