Debatt

Klara besked från m

Debatt

Valet 2010 närmar sig.

Artikeln publicerades 30 april 2008.

Inför valet är det viktigt att väljarna får klarhet i vad nuvarande regeringspartier står för och vad en alternativ regering har för utgångspunkter. Genom regionpolitikern Bernt Andersson har moderaterna, det största partiet i svenska regeringen, under våren klargjort ett antal ståndpunkter på debattsidan såsom att:

* Kyotoprotokollet är ineffektivt och dyrt.
* Människans klimatutsläpp saknar betydelse.
* Kärnkraften är bra.
* Vindkraftssatsningar är dåligt.

Miljöpartiet har andra uppfattningar:
* Kyotoprotokollet är en bra början och bör följas av fler och skarpare åtaganden.
* Det finns tillräckliga vetenskapliga belägg för människans påverkan på klimatet. Dessutom försöker vi arbeta enligt försiktighetsprincipen i syfte att åtgärda problem innan de blir akuta.
* Förnyelsebar energi, bioenergi, effektivisering och en mer hållbar livsstil ger ett långsiktigt hållbart energiförsörjningssystem.

Som miljöpartister har vi ambitionen att arbeta utifrån ett folkhälsoperspektiv. Det innebär bland annat att vi i Västra Götalandsregionen vill få in folkhälsoperspektiv i de ”hårda” besluten inom regional utveckling. För den som har folkhälsan i fokus är det naturligt att beslut som syftar att långsiktigt minska utsläpp som skadar människors hälsa, utgör en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. För att fatta oss kort: Vi vill liksom övriga partier att tillräckliga resurser ska satsas på att lindra sjukdom och lidande i vården, men vi vill också att det hälsofrämjande arbetet stärks, såväl inom hälso- och sjukvården som inom regional utvecklingspolitik. Det är det vi kallar helhetssyn i politiken. µ

Birgitta Losman
regionpolitiker (mp)

Johan Hellström
vik. gruppledare Borås (mp)