Debatt

Förskola vid Myrås gagnar ingen

Debatt Artikeln publicerades

Ett nytt dagis vid Myråsskolan skulle vara mycket negativt för både dagisbarnen, skolbarnen, föräldrar, lärare och för de förhoppningsvis nya invånarna.

Det är viktigt att se frågan ur ett långsiktigt perspektiv då vi kommer att få leva med beslutet under oöverskådlig tid. Elevantalet på Myråsskolan har ökat i alla tider och kommer naturligtvis att göra så även i framtiden. Skolan är en av de största F–6 skolorna i Sverige och behöver de lekytor som finns idag.

Ett dagis skulle innebära att halva den befintliga lekytan för skolbarnen skulle försvinna. Den av barnen mycket omtyckta skogsdelen skulle röjas och omfattas av dagisets område. Ytor för att öka parkeringar skulle ytterligare minska lekytor.

Örnatorpet kommer att flyttas från dagisområdet till annan plats inom skolområdet och ta ytterligare lekytor i anspråk. Det skulle bli trångt för skolbarnen och enligt min mening ökar därför risken för konflikter och mobbning.

Om halva lekytan försvinner omöjliggörs också för Myråsskolan att expandera i framtiden. Det är naturligtvis mycket allvarligt. Var skulle då nya byggnader för skolbarn, större gymnastiksal, bibliotek med mera kunna byggas? Det skulle inte finnas någon lekyta alls kvar att tala om.

Brämhult är ett område som är lämpligt för nybyggnation med tanke på dess geografiska läge och det kommer att kunna expandera i framtiden, se exempelvis det nya området Kärra. Det innebär krav på större lokaler för skolbarn och att de lekytor som finns idag bibehålls.

När en familj bestämmer sig för var man ska köpa eller bygga hus så är det en viktig omständighet var någonstans barnen kommer att gå i skolan. Om man försämrar för Myråsskolan och begränsar skolans möjligheter att expandera minskar man också attraktionskraften för Borås och Brämhult samt begränsar därmed också för inflyttning av nya kommuninvånare.

Det skulle också vara negativt för dagisbarnen att trängas in i Myråsskolans område tillsammans med högljudda skolbarn. Dagis bör byggas i anslutning till grönområden som kan användas utan störningar av trafik. Dagiset på Myråsskolan skulle dessutom bli ett tvåvåningsdagis, vilket naturligtvis är ogenomtänkt. Att skaderisker ökar med trappor och barn förstår var och en.

Trafiksituationen är inte bra idag, särskilt inte under en snörik vinter. Om dessutom 120 dagisbarn ska hämtas och lämnas så kommer det att öka trafiktrycket över bristningsgränsen. Det fun-?gerar idag tack vare att hela Myråsgatan kan användas för att hämtning och lämning eftersom man kan stanna var som helst på gatans sträckning utan att behöva vänta på att någon annan bil ska köra.

Några enstaka avlämningsytor förslås naturligtvis inte. Köer, tidspress och stress skulle öka risken för trafikolyckor avsevärt. Nyanläggandet av en parkering löser inga problem. En parkering är direkt olämplig för hämtning och lämning med ett högt trafiktryck när bilar ska köra in till parkeringen samtidigt som backande bilar ska försöka ta sig ut från parkeringen.

Planerna på att inrymma skolklasser i nuvarande matsal som ligger i källaren med begränsade fönsterytor är ett riktigt dålig förslag och frågan är om det ens är förenligt med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Planerna på att den nya matsalen endast skulle rymma tio fler sittplatser än den gamla matsalen är också svåra att förstå. Naturligtvis ska man bygga för fler sittplatser så att skolbarn inte ska behöva börja äta sin lunch redan klockan 10.40 som det är idag. Det skulle innebära att en något större del av skolområdet än planerat skulle behöva tas i anspråk för matsalen, vilket är förnuftigt istället för att bygga ett dagis.

Ansvariga politiker bör tänka på att skapa lösningar som är hållbara över tiden och inte drastiskt försämra för både skolbarn och dagisbarn som man planerar att klämma in på Myråsskolans skolområde. Använd er av förutsättningar som finns på Myråsskolan till att skapa en riktigt attraktiv skola istället för att kompromissa med ett dagis. Det råder ett brett motstånd hos föräldrar och andra kommuninvånare mot dessa planer. Det borde politiker tänka på och inte motarbeta sina väljare genom att genomföra ett kompromissverk som inte gagnar någon. Tänk på att även ni ska fortsätta att bo i Borås också efter mandatperioden och att ni ska kunna vara stolta över de beslut som ni fattat.

Niklas Odén
förälder både till dagisbarn och skolbarn