Debatt

Du ska kunna lita på sjukvården

Sjukvård Artikeln publicerades

Den hälso- och sjukvård vi har i Västra Götalandsregionen är fantastisk på många sätt. Den medicinska kvaliteten är hög och kompetensen hos personalen likaså. Men det finns också problem och orsaken till dem finns bland annat i hur sjukvården styrs och leds. Det var inte problemfritt under alla de år som vi socialdemokrater hade makten (i koalition med bland andra L, C och MP) heller. Men under de sista åtta åren av vår ledning i regionen styrde en alliansregering Sverige, med de konsekvenser som det innebar för såväl ekonomi som påtvingade reformer. I dag är läget ett annat. Vi vill att sjukvården ska organiseras så att de som jobbar där får ökade möjligheter att påverka såväl vården som sina arbetsplatser.

Den som behöver vårdas på sjukhus ska ligga i ett patientrum, inte i en korridor. Och inte heller på fel avdelning. Genom att jobba strategiskt och vara förutseende, kan fler vårdplatser skapas och överbeläggningar motverkas. Det gynnar både patienter och personal. Vi vill ha en vårdplatsstrategi liknande den vi hade när S styrde regionen. Syftet var att överbrygga upp- och nedgångar i behoven på sjukhusen, för att minimera överbeläggningar och undvika att patienter läggs in på annan avdelning än där de borde vara (så kallad utlokalisering). Så sent som i år föreslog Socialdemokraterna återigen att en vårdplatsstrategi skulle upprättas. Den moderatledda majoriteten sa nej.

Det är inte rimligt att människor ska behöva vänta i månader, ibland år, på att få komma till en läkare. Med en ledning som ger rätt verktyg och tillräckliga resurser till vården är det möjligt att kapa köerna.

Vårdgarantin säger att den som behöver specialistvård inte ska behöva vänta i mer än 90 dagar. Så ser det inte ut i regionen. Sedan den M-ledda majoriteten tillträdde har antalet som väntat mer än 90 dagar på ett första besök hos specialistläkare ökat med omkring 6 000, och antalet som väntar på en första behandling eller operation har mer än fördubblats på tre år av moderatlett styre. Det finns andra landsting och regioner med problem, men det är inte okej att Västra Götalandsregionen själv står för mer än en tredjedel av ökningen i landet när det gäller väntetider till ett första besök hos läkare.

Vi socialdemokrater har lagt många förslag för att motverka köer och öka tillgängligheten. Ett av dem är ”en patient – en väg in” – ett patientkansli där tider och platser fördelas utifrån vem som bäst behöver vård, inte utifrån var denne bor. För patienten handlar det om att ringa ett telefonnummer för att få besked. För sjukhusen frigör det tid till vård istället för att ha telefontid.

Vi vill också att vården ska komma närmare patienterna. Den vård du behöver oftast ska finnas nära dig – på vårdcentraler, genom mobila sjukvårdsteam och genom digitala lösningar när så är lämpligt.

Regionen gör rekordöverskott – 1,6 miljarder 2016 och runt miljarden 2017. Det är i huvudsak tack vare kraftigt ökade statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen, samt att såväl landet som Västra Götaland har en stark tillväxt. Men pengarna kommer inte sjukvården till del så som de borde. Istället samlas de centralt. Den moderatledda majoriteten väljer att centralisera sjukvårdens resurser, Socialdemokraterna i regionen vill föra ut pengar till sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar. Vi gör det därför att vi har förtroende för den kunskap som proffsen ute i verksamheterna har. Vi litar på att de vet hur vård ska bedrivas på bästa sätt för att gynna såväl patienter som personal och verksamheten.

Vi vill också nollställa sjukhusens underskott, för att de ska få starta 2018 utan krav på ännu mer besparingar och neddragningar. Vid regionfullmäktige den 21 november röstade den moderatledda majoriteten nej till det socialdemokratiska förslaget till tilläggsbudget för 2018, som innehöll pengar för att nollställa underskotten för samtliga akutsjukhus i regionen, hundratals miljoner kronor mer till sjukvårdsnämnderna, jämfört med majoritetens budget.

Helen Eliasson (S), v. ordf. i Västra Götalandsregionens styrelse