Debatt

Dagens skogsbruk berövar oss kunskapen om en naturlig skog

Debatt ,

Bemötande av BT:s ledare Så lätt blir skogen en nationell myt.

Thomas Tidholms kritik mot dagens skogsbruk (DN 18/12) bemöts 1/1 i BT:s ledare. Dagens ohållbara skogspolitik kan inte rättfärdigas med att kritisera dåtidens skogsbruk, vilket BT gör. Stora delar av Götaland hade mycket skog. Den hade en annan karaktär än dagens biologiskt utarmade, likåldriga skog. 60 år av trakthyggesbruk har förändrat detta.

Vår erfarenhet är att vår befolkning till stor del saknar kunskap om hur en naturligt uppvuxen skog ser ut. Detta är inte så konstigt eftersom mer än 90 procent av skogen planteras, i södra Sverige näst intill undantagslöst, med gran. De äldre s.k. bondskogarna där små uttag gjordes av timmer och brännved är snart ett minne blott. Dagens täta barrplantager tar död på allt blåbärsris och örter i skogen. När skogen gallras försvinner lövträden och resultatet blir produktionsträd av gran.

Visst finns det undantag där markägare föryngrar med tall och blandskogar – vi hyllar dessa – men trenden är tydlig, vi är på väg mot en tätare och mörkare skog där granen är förhärskande. Den biologiska mångfalden i skogen hotas idag från två håll. Dels av skogsbruket, dels av ett allt större betestryck från älg och annat klövvilt, där de lövträd som tar sig upp direkt betas ner.

I skogsstyrelsens rapport om ekosystemtjänster visas att reglerande ekosystemtjänster som t.ex. motverkar skador av stormar och skadedjur, liksom de kulturella ekosystemtjänsterna som är av betydelse för upplevelser och miljö, inte når upp till god status, medan försörjande som producerar timmer och massa gör det.

Artdatabanken, som är landets kunskapscentrum för biologisk mångfald konstaterar att: ”Sedan 1950 har ca 60 % av Sveriges produktiva skogsmark kalavverkats och omvandlats till produktionsskogar. Inom 20 år kommer samma omvandling att ske för all äldre skog som finns kvar utanför skyddade områden. Med dagens utveckling kommer då 5 % av Sveriges produktiva skogsmark att vara skyddad skog och 95 % produktionsskog. Anledningen till att tre av fyra rödlistade skogsarter minskar är omvandlingen av kontinuitetsskogar till produktionsskogar.”

Fåglarna lyfts ibland fram som en grupp det går bra för i skogen, men detta gäller vanliga arter. Arter med krav på skogsmiljön går det sämre för, bland annat har skogsmesar och skogshöns minskat det senaste decenniet och fem av våra åtta kvarvarande hackspettsarter är rödlistade.

Vi är glada att BT tar upp skogsfrågorna i sin ledare och uppmanar BT att belysa skogsfrågan ur ett helhetsperspektiv i exempelvis en artikelserie där vi gärna är delaktiga.

Christer Johansson

lärare i naturvetenskapliga ämnen på Vuxenutbildningen i Borås, skogsansvarig styrelseledamot i BirdLife Sverige

Erik Wikstrand

utepedagog på Navet, ledamot i viltförvaltningsdelegationen i Västra Götaland