Debatt

Är äldreomsorgen i Borås sjuk?

Äldrevård Artikeln publicerades

Vad händer inom äldreomsorgen i Borås? Vi i oppositionen, allianspartiernas företrädare i vård- och äldrenämnden, ser med oro på de många insändare som skrivs av både anhöriga och anställda. Vi får också samtal och andra signaler om att det är något som inte står rätt till.

Visst, det är en utmaning att få ihop verksamheten som bedrivits på tre olika sätt i våra tidigare stadsdelar. Tanken med att ta bort stadsdelsnämnderna och inrätta facknämnder var givetvis att det skulle bli bättre och inte sämre för våra anställda och för våra äldre.

Våra anställda måste få goda förutsättningar för att bedriva sitt viktiga arbete. Känner man inte att arbetsförhållandena är godtagbara drabbar det indirekt våra äldre och vi blir av med vår duktiga personal. Borås stad ska vara en bra arbetsgivare.

Men, vad händer i vår nämnd? Personal säger upp sig och förändringar har inte samverkats. Arbetsmiljöverket ställer krav på fördjupad undersökning och en uppföljande riskbedömningar av vår verksamhet.

Privata företag säger upp avtal med Borås stad, för här finns ingen långsiktighet. De ekonomiska möjligheterna för att bedriva verksamheten med den tilldelning företagen får är närmast obefintliga. De får runt 380 kronor för en utförd hemtjänsttimma. De vi utför inom stadens regi kostar 540 kronor i timman. Följs lagstiftningen för Lov, lagen om valfrihet?

Har det gått för fort att genomföra förändringen med att ta bort de delade turerna? Har vi rätt verksamhetssystem? Måste man verkligen ha resurspass på andra enheter? Måste man verkligen jobba varannan helg? Frågorna vi funderar på är många.

Vid den senaste uppföljningen av ekonomin fick vi veta att det går bra ekonomiskt för vår nämnd. Följande finns att läsa i Tertialrapporten: ”För perioden redovisar nämnden ett resultat på 35,8 miljoner kronor jämfört med budget för perioden, och för helåret prognostiseras ett positivt resultat på 35,1 miljoner kronor. Nämnden har inget krav att redovisa ett positivt resultat, utan snarare är det så att alla tilldelade resurser ska användas på bästa sätt för att ge brukarna hjälp och stöd till så hög kvalitet som möjligt. I det prognostiserade resultatet ovan ingår också det statsbidrag som kommunen erhållit för ökad bemanning, 19,1 miljoner kronor”.

För att få ta del av de knappa 20 miljonerna vi ska få i statsbidrag, ska alltså bemanningen öka. Har bemanningen ökat? För någon vecka sedan läste vi i tidningen att det behövdes besparingar. Det kan väl inte vara meningen att vi inte ska ta del av de 19,1 miljonerna som vi fått för ökad bemanning.

Är äldreomsorgen i Borås sjuk? De styrande i staden borde, liksom vi i allianspartierna, förstå att något måste göras för att vi ska kunna behålla våra anställda och ge de äldre en värdig äldreomsorg. Har de styrande något recept?

Kerstin Hermansson (C), vice ordförande, vård- och äldrenämnden

Anna-Clara Stenström (M), ledamot

Johan Wikander (L), ledamot

Ingela Hallgren (KD), ledamot