Debatt

Alliansen tar ansvar för Sverige

Debatt Artikeln publicerades

Genom ordning och reda i offentliga finanser skapar vi trygghet för medborgarna när det stormar i omvärlden, skriver borgerliga politiker med anledning av statens vårbudget.

Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta, där företagande främjas så att jobben blir fler och där välfärden finns till stöd då medborgarna behöver den. I arbetet med att åstadkomma detta satsar rege-ringen på jobb, välfärd och konkurrenskraft. Regeringen har nu presenterat sin ekonomiska vårproposition där denna viljeriktning lägger grunden för arbetet med höstbudgeten.

Sverige står på en stadig grund för att kunna möta nedgången i ekonomin och säkra en uppgång när konjunkturen så sakta återhämtar sig. Detta tack vare att Sverige har genomfört bland de kraftigaste stimulansåtgärderna i EU samtidigt som de offentliga finanserna hela tiden har säkrats. Genom ordning och reda i offentliga finanser skapar vi trygghet för medborgarna när det stormar i omvärlden.  

Sveriges öppna och exportinriktade ekonomi undgår inte att påverkas av de ekonomiska problemen i omvärlden. Mot bakgrund av detta har Sverige behov av goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna för att ha tillräckliga resurser för att hantera en eventuell fördjupad kris.

Alliansregeringens utgångspunkt för politiken är tydlig: Alla jobb behövs. Alla människor ska ges chans på arbetsmarknaden. Ingen ska lämnas utanför i passiva system utan tillgång till tydliga vägar tillbaka till jobb, så som skedde under socialdemokratiska regeringar. Därför är målet för regeringens politik full sysselsättning.

Mellan 2006 och 2011 har sysselsättningen ökat med drygt 200 000 människor, trots finans- och skuldkriser. Under samma period har utanförskapet minskat med drygt 200 000 personer. Åtgärder för att förhindra att arbetslösheten fastnar på höga nivåer har prioriterats.

Inriktningen för politiken i närtid är att hantera skuldkrisens effekter. Åtgärderna bör därför koncentreras på att motverka att arbetslösheten biter sig fast samt att förbättra ekonomins funktionssätt och stärka välfärden. I arbetet med budgetpropositionen för 2013 lägger regeringen därför fokus på fler olika områden.

Vi vill få ännu fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad – där minskad arbetslöshet bland unga och personer med utländsk bakgrund prioriteras, till exempel genom sänkt arbetsgivaravgift, nystartsjobb eller subventionerade anställningar.  Vi vill förbättra välfärden – med åtgärder för bättre utbildning, ökad tillgänglighet i vården och effektivare rättsväsende.

Vi förstärker konkurrenskraften genom skatteåtgärder och åtgärder inom forskning, innovation och infrastruktur. Genom att begränsa skatteplanering med bland annat ränteavdrag skapas ett utrymme att minska bolagssektorns skattebelastning, vilket bland annat kan ske genom att bolagsskatten sänks. Vi säkrar ett stabilt finansiellt system med högre krav på bankerna att hålla kapital för att klara förluster och starkare ställning för konsumenterna. Vi förbättrar tillgången på bostäder genom att göra det enklare att hyra ut privatägda bostäder och genom att stimulera byggandet av bostäder. Vi arbetar för en trygg och resurseffektiv energiförsörjning 2050 utan nettoutsläpp av växthusgaser.

Medan övriga Europa tvingas till höjda skatter och omfattande besparingar som slår mot de svagaste kan vi i Sverige rikta vår uppmärksamhet mot det långsiktiga reformarbete som krävs för att stärka sysselsättningen och trygga välfärden. Men stora utmaningar kvarstår. Grupper såsom unga, utrikes födda, långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta har en svag förankring på arbetsmarknaden. Arbetet med att förbättra förutsättningarna för dessa människor att komma i arbete är därför prioriterat i alliansregeringens fortsatta reformpolitik. Så tar vi ansvar för Sverige och möter utmaningarna i en turbulent tid.

Anders Borg
finansminister (M)

Jan Ericson
riksdagsledamot (M)

Annika Qarlsson
riksdagsledamot (C)

Pernilla Gunther
riksdagsledamot (KD)