Valguiden: Sju frågor om Borås – här står partierna inför kommunvalet

Borås Artikeln publicerades

Så här svarar topprankade politiker på sju frågor inför valet till kommunfullmäktige i Borås.

1. Bostadsbristen är stor. Hur ska Borås få fler bostäder till rimlig kostnad/hyra?

Ulf Olsson (S): Ett uppsving påbörjades 2010, i synnerhet när det gäller lägenheter i flerbostadshus (Förra året byggstart för 536 bostäder, i år uppåt 900). S vill se fler byggnationer av olika upplåtelseformer samt fler trygghetsbostäder för att ytterligare sätta fart på flyttkedjor.

Annette Carlson (M): Genom förtätning, bygga på höjden och på landsbygden och genom att i tid detaljplanera nya bostadsområden. Kommunen ska regelbundet se över taxor, tomtpriser, eventuella särkrav, regler, handläggning med mera som kan fördyra byggnation i onödan.

Andreas Exner (SD): Vi vill att de kommunala bostadsbolagen erbjuder befintliga och framtida boenden olika "standard" som de själva får avgöra – högre standard medför högre hyra och tvärtom. Bygg en ny stadsdel i Borås med tillhörande nybyggda förskolor, grundskolor, äldreboenden bland annat.

Ida Legnemark (V): Genom att värna de kommunala bostadsbolagen och inte sälja ut lägenheter, vid behov ägartillskott till nybyggnation. Lägre hyror i nyproducerade hyresrätter, prioritera detaljplaner för hyresrätter och bygg i alla delar av kommunen. På sikt krävs statligt ansvarstagande.

Anna Svalander (L): Bygg fler bostäder i stadskärnan (hyresrätter och bostadsrätter), en ny stadsdel på Gässlösaområdet, fler bostäder i serviceorterna och tillåt fler strandnära bostäder på landsbygden. Slå samman stadens fem bostadsbolag till en mer effektiv allmännytta.

Kjell Hjalmarsson (MP): Detaljplaner för cirka 1 600 bostäder finns klara. En del bör byggas i form av små klimatsmarta lägenheter, förslagsvis modulbyggande i trä. Med fler trygghetsboenden kan äldre lämna stora och ofta billigare lägenheter och hus som tas över av dem i behov av större yta.

Kerstin Hermansson (C): Vi behöver snabba på planarbetet så bostäder av olika storlek och upplåtelseform byggs, även utanför centrum. Bygg trygghetsbostäder i hela vår kommun. Äldre vill gärna flytta till lägenhet i samma område där de tidigare bott. Det gör att flyttkedjorna kommer igång.

Niklas Arvidsson (KD): Fortsätta bygga bostäder med bra standard för att få flyttkedjor och lediga hyresrätter med lägre hyra. Fler byggaktörer behövs. Sälj ut delar av kommunala bostadsbolagets fastighetsbestånd för att frigöra kapital till nybyggnation.

 

Foto: Mattias Mattisson

2. Ska det införas mobilförbud under lektionstid i Borås skolor? Hur ska det gå till?

Ulf Olsson (S): Bland det viktigaste för att uppnå studiero är att skapa ordning och reda i klassrummet och att varje hinder för elevens möjligheter att klara skolgången tas bort. Samtidigt ska varje enskild skola få sätta sina regler för vad som gäller under lektionstid.

Annette Carlson (M): Det är upp till varje skola, rektor eller lärare att styra över verksamheten - det är inte politikens roll att detaljstyra i den frågan. Däremot föreslår vi att rektor/lärare ska få större befogenheter för att säkra ordning och reda på skolan, och studiero i klassrummen.

Andreas Exner (SD): Ja. Lärare och elever säger att detta kommer att ha en positiv inverkan på arbetsron i klassrummet så det vore en åtgärd som skulle uppskattas av dem. Vi vill ha ett politiskt beslut så att lärare och rektorer känner uppbackning från kommunens politiker i klassrummen.

Ida Legnemark (V): Det ska läraren själv få bestämma. Politiker ska inte detaljstyra hur lärarna ska göra sitt arbete, politikens uppgift är att se till att skolan har tillräckligt med resurser.

Anna Svalander (L): Ja, självklart. På låg- och mellanstadiet ska hela skoldagen vara mobilfri så eleverna ägnar sig åt annat än telefonerna på rasterna. Eleverna lämnar telefonen till läraren på morgonen och får tillbaka den när de går hem. Elever på högstadiet låser in telefonerna i sina skåp.

Kjell Hjalmarsson (MP): MP inte tycker inte att politiken ska detaljstyra verksamheter. Vi litar på att respektive skola är bäst på att avgöra dylika frågor. Om rektor bedömer att det behövs så finns det redan möjlighet att begränsa användning av mobiltelefoner på lektioner.

Kerstin Hermansson (C): Det är upp till varje skola, klass, rektor eller lärare att besluta om. Det är ingen politisk fråga. Det måste dock vara lugnt i klassrummen så att eleverna får studiero.

Niklas Arvidsson (KD): Ett mobilförbud skulle leda till mer ordning och reda i Borås klassrum. Skolor har redan idag rätt att införa mobilförbud i de lokala ordningsreglerna, men det är viktigt att ge lärarna det stöd de behöver så att de slipper diskussionen om mobiltelefoner.

 

Foto: Anders Wiklund / TT

3. Vad vill ditt parti göra för att fylla vakanserna inom hemtjänsten?

Ulf Olsson (S): Borås ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare som satsar på utveckling och kompetensutveckling. Anställda ska ges inflytande och delaktighet i arbetsplaneringen, personalgrupper ska ha sitt område att ansvara över. Vi vill avskaffa minutscheman.

Annette Carlson (M): Erbjud bra arbetsmiljö. Låt undersköterskor vara undersköterskor genom att t ex serviceassistenter erbjuds arbete. Skapa städpatruller och informera mer om RUT-tjänster. Uppmana duktiga outbildade vikarier att validera sin kunskap och utbilda sig.

Andreas Exner (SD): Lös vakanser genom att anställa lämpliga personer som vill utvecklas inom vården, ge dem utbildning och förbättra arbetsmiljön så att de kan utföra ett bra jobb. SD vill införa lönetrappa inom hemtjänsten och verka för att brukarna får mer kontinuitet. Bort med Time-Care.

Ida Legnemark (V): Utbilda fler undersköterskor, vårdbiträden och serviceassistenter. Gör arbetet som undersköterska mer attraktivt genom försök med sex timmars arbetsdag. Hemtjänstpersonal bör få större inflytande över sin arbetsmiljö och hur arbetet ska utföras.

Anna Svalander (L): Vi måste bli en mer attraktiv arbetsgivare. Inför självstyrande grupper i hemtjänsten. Personalen ute på fältet känner sina äldre och deras behov bäst. Inrätta serviceteam inom äldreomsorgen som tar hand om tvätt, städ och inköp. Låt privata företag sköta det.

Kjell Hjalmarsson (MP): Ge resurser till vård- och äldrenämnden att göra hemtjänstarbetet mer attraktivt. MP vill också sänka arbetstiden för dem som fyllt 55 till 90 % och dem som fyllt 60 till 80 %, med bibehållen lön. Genomför försök med 6 timmars arbetsdag.

Kerstin Hermansson (C): Alliansförslaget om nya yrkesroller inom vård/omsorg ska införas. Undersköterskorna ska jobba med det de är utbildade för. Högre lön, påverkans- och utvecklingsmöjligheter krävs för att nyrekrytera och behålla anställda. Mindre minuthets och mer tid med de äldre.

Niklas Arvidsson (KD): Vi behöver komma bort från minuthetsen, som gör att man bara kan tillgodose vårdtagarnas grundbehov. Det måste finnas tid för det mänskliga mötet. Vi är öppna för att ge personalen möjlighet att i större utsträckning vara med och påverka sina scheman.

 

Foto: Jonas Ekströmer/TT

4. Behövs det fler privata alternativ till kommunala tjänster? (Idag finns hemtjänst, LSS-boenden, äldreboenden, förskolor och skolor).

Ulf Olsson (S): Nej, vi vill inte se flerprivatiseringar inom välfärden. Vi i Socialdemokraterna anser att det är viktigt med valfrihet men motsätter oss privata vinstintressen. Däremot anser vi att kommunen måste bli mer flexibel för att tillgodose våra invånares behov.

Annette Carlson (M): Vi värnar rätten att kunna välja och välja bort utförare. Det viktiga är vad som erbjuds och kvalitet på det. Kommunen kommer inte ha råd att investera och hinna få fram förskolor, skolor, äldreboenden och LSS-boenden i tillräcklig takt. Då behövs fler utförare.

Andreas Exner (SD): Vi lägger inte någon vikt kring frågan om vem som driver verksamheten. Det viktiga för oss är att välfärdskvaliteten är god för samtliga involverade – oavsett utförare.

Ida Legnemark (V): Nej, våra gemensamma skattemedel ska gå till välfärd, inte till vinster i privata bolag. Vi vill ta tillbaka boenden för äldre och för personer inom LSS som idag drivs på entreprenad. Vi vill se en sammanhållen skola där barn med olika bakgrund möts, det försvåras med friskolesystemet.

Anna Svalander (L): Ja. Konkurrens sporrar och utvecklar alla verksamheter. Staden ska aldrig driva företag där en privat näringsidkare kan göra det bättre. Vi vill sälja djurparken, det är inte kommunal kärnuppgift att driva camping och djurpark. Kommunen ska satsa på välfärden istället.

Kjell Hjalmarsson (MP): Vi anser att välfärd ska bedrivas med hög kvalitet utan vinstjakt, det vill säga eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten. Alternativ som lever upp till detta har vi inget emot.

Kerstin Hermansson (C): Vi anser att föräldrar ska ha möjlighet att välja förskola/skola till sina barn och de äldre ska få bestämma vem som ska sköta om dem. Inom de ”hårda” nämndernas verksamhet finns det möjlighet att lägga ut mer verksamhet på privata utförare.

Niklas Arvidsson (KD): För att klara framtidens växande utmaningar i välfärden behöver kommunen mer hjälp av privata aktörer, inte mindre. Vi vet att gemene boråsare vet bättre än politikerna vilken utförare som passar just deras behov. Vi ser en styrka i brett utbud av utförare.

 

5. Ska obligatorisk svenskundervisning införas som villkor för att nyanlända ska få kommunalt försörjningsstöd?

Ulf Olsson (S): För att få jobb i Sverige behöver du kunna svenska. S vill införa obligatorisk språkträning för asylsökande. Vid frånvaro kan dagersättningen dras in. Samma språkplikt ska gälla människor med försörjningsstöd, som behöver lära sig mer svenska för att få jobb.

Annette Carlson (M): Vi föreslår obligatorisk svenskundervisning för att få full etableringsersättning och utbildningsplikt för nyanlända som saknar grundskoleutbildning. För att få försörjningsstöd ska mottagaren få krav på att göra sig anställningsbar om arbetsförmåga finns.

Andreas Exner (SD): Ja, självklart. Att uppbära försörjningsstöd ska inte ses som en långvarig inkomstkälla, utan som en tillfällig lösning tills individen kan stå på egna ben. Det är direkt oansvarigt att utbetala kommunala skattemedel utan att tillgodose en motprestation från individen.

Ida Legnemark (V): Vi vill se svenskundervisning från dag ett i Sverige, även under asylprocessen. Däremot vill vi inte koppla undervisningen till försörjningsstöd. Den som på grund av exempelvis sjukdom eller barnafödande inte kan studera under en tid måste ändå kunna få försörjningsstöd.

Anna Svalander (L): Ja. Ersättningen bör sänkas till 80 % vid frånvaro på samma sätt som vid frånvaro från arbete. Inför en kontrollstation efter ett år. Vid begränsade resultat ska man ut i jobb eller praktik för att dagligen träna svenska. Det är bättre än att sitta i skolbänken utan resultat.

Kjell Hjalmarsson (MP): Man kan inte koppla försörjningsstöd till undervisning. Vissa människor mår så psykiskt dåligt att de inte klarar undervisning vissa perioder. Ska de svälta då? Däremot är det viktigt att stimulera/motivera eftersom språket är vägen till integration/etablering.

Kerstin Hermansson (C): Handläggarna får se till varje individs förutsättningar och göra en bedömning efter det. Vi anser att man ska få jobb eller tillgång till studier snarast möjligt. Vi vill se svenskundervisning på arbetsplatser samt öppen förskola i anslutning till svenskundervisningslokalerna.

Niklas Arvidsson (KD): Att lära sig svenska språket är en av de viktigaste nycklarna till integration. Det finns redan idag krav på nyanlända att delta i svenskundervisning för att få etableringsersättning. Vi vill införa samma krav på asylsökande så att integration påbörjas från dag ett.

 

Foto: Lars-Åke Green

6. Ska Borås utvecklas mot bilfritt centrum?

Ulf Olsson (S): Vi vill ha ett levande centrum och tror att utvecklingen med caféer, restauranger och gågator de senaste åren har varit positiv. S ser inte att det kommer vara ett helt bilfritt centrum, men vi önskar fortsatt utveckling med attraktiva gångstråk och på sikt mindre biltrafik i centrum.

Annette Carlson (M): Nej. Det ska finnas en balans mellan bilfria gaturum och tillgänglighet till bostäder och företag i centrum. Vi föreslår fler korttidsparkeringar och dialog med både näringsidkare och fastighetsägare vid ombyggnation och reparation av gator.

Andreas Exner (SD): Nej. Näringsutövare är beroende av ett klientel för att bedriva verksamhet. Restriktiv trafik till centrum innebär mindre rörelse, och därmed mindre efterfrågan. Barnfamiljer och äldre är i behov av tillgängligt centrum, däremot ska onödig trafik välja annan rutt.

Ida Legnemark (V): Ja, vi ser gärna fler bilfria gator, i stil med Sandwalls plats, det bidrar till en mer levande stadskärna. Det är viktigt att bussarna fortsätter trafikera Allégatan och Lilla Brogatan för att ha en god tillgänglighet till centrum.

Anna Svalander (L): Bilarna ska ha plats också i centrum. Jobba för miljövänliga bilar och bränslen. Stadens bussar bör vara eldrivna 2020. Använd befintlig järnväg för lokal kollektivtrafik tex rälsbuss för att avlasta linje 1 mellan Sjöbo, Knalleland, Simonsland och Resecentrum.

Kjell Hjalmarsson (MP): Ja, därför att bilar förorenar luften, tar plats och skapar risker och otrivsel för andra trafikanter. Vi vill bland annat verka för ett bilfritt Campus. Vi vill även prova sommargågata på lämpligt ställe. Parkeringar för funktionsnedsatta ska givetvis finnas kvar.

Kerstin Hermansson (C): Biltrafiken i centrum har minskat. Vi behöver centrala parkeringar, framförallt för dem som har svårt att ta sig fram. Vi vill ha gratis pendelparkeringar vid stora infarter med möjlighet att ta buss till centrum samt pendeltåg på befintlig järnväg. Det minskar antal bilar i centrum.

Niklas Arvidsson (KD): Många handlare har en oro om att strypt tillgänglighet för bilister leder till försämrad lönsamhet. Den oron tar vi på allvar. Vi vill ha fortsatt god tillgänglighet även för bilburna besökare i centrum, med bland annat avgiftsfria korttidsparkeringar.

 

7. Vad är viktigast för dig att uppnå kommande mandatperiod i Borås?

Ulf Olsson (S): Det viktigaste är att fortsätta utveckla Borås till en attraktiv stad med starkt bostadsbyggande och med stora satsningar på välfärden.

Annette Carlson (M): Säkerställa att alla grundskolor gör allt vad de kan för att eleverna ska nå kunskapsmålen för att komma in på gymnasiet. Även att flytta makten från sammanträdesrummen till köksborden för att ge kommuninvånarna större inflytande över sin vardag.

Andreas Exner (SD): Trygghet. Vår definition innebär att eleven inte ska känna en klump i magen på väg till skolan, att våra äldre inte ska behöva spara i månader för att kunna gå och klippa sig och att unga kvinnor inte ska behöva ringa sina föräldrar efter krogen för att komma hem.

Ida Legnemark (V): Jämlikhet. Vi vill ha ett Borås för alla, inte bara för de rikaste. Då krävs mer resurser för att skapa en jämlik förskola och skola, fler anställda med bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen och inte minst fler billiga hyresrätter så att alla har råd med en bostad.

Anna Svalander (L): Att skolan i Borås får de resurser och den arbetsro som den behöver. Alla elever kan och vill lära om vi ger rätt förutsättningar. Alla ska få det stöd de behöver för att lyckas. Borås ska ligga i topp i lärarlöner och kunskapsresultat, inte i viten från skolinspektionen.

Kjell Hjalmarsson (MP): Vi måste agera NU för att göra Borås klimatneutralt. Borås ska därför ta fram en koldioxidbudget tillsammans med en bred handlingsplan över alla sektorer som ska leda till att staden och dess invånare kan börja leva hållbart på riktigt.

Kerstin Hermansson (C): Jag vill se ett grönare, företagsvänligare Borås där varje människa får påverka sin situation. Civilsamhällets roll för lokal utveckling och integration är avgörande. Barn, elever och äldre ges rätt förutsättningar utifrån enskildas behov. Hela Borås ska leva.

Niklas Arvidsson (KD): Vår viktigaste fråga är att du ska våga bli gammal i Borås. Rätten att bestämma över vardagen ska inte upphöra för att man blir äldre. Du ska själv bestämma när du vill ha plats på äldreboende och få välja äldreboende. Du ska själv bestämma när du vill ha hemtjänst.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.