Så ska framtidens Bråt se ut

Borås Artikeln publicerades

Naturområde, nya verksamheter och kanske bostäder. Så är planerna för Bråt när Borås stad får tillbaka marken från militären.

– Vi får en rundare stad, säger Bengt Himmelmann, tillförordnad planeringschef på stadskansliet.

– Det blir spännande att kunna bygga så mycket stad nära centrum.

Efter nedläggningen av I 15 1996 har kommunen försökt få tillgång till marken på Bråt och 2007 togs det fram idéskisser på hur området kan utvecklas.
Idéskisserna var ett sätt att visa försvarsmakten att kommunen behövde området. Men det är först nu som försvaret är villiga att inleda förhandlingar om marken. Idéskissen gäller än. Det som hänt sedan 2007 är att det nu är klart att Borås går in och förskotterar utbyggnaden av riksväg 27 genom Borås. Vägen kan vara klar 2014.

Bråt är ett känsligt område. Osdals mader är klassade som högsta naturvärde. Här finns ett rikt fågelliv och rara växter och området är attraktivt för naturintresserade.
– Hedlandskapet skall värnas, säger Bengt Himmelmann. Vår ambition är att området skall utvecklas utan intrång på naturvärdena. En stad behöver öppna fält för olika utomhusaktiviteter.

Hela Viskans dalgång är ett intressant område ur natursynpunkt. Men det finns ytterligare ett skäl till att man inte kan bygga här och det är översvämningsrisken, menar planeringssekreterare Peter Skoglund. I stället får man koncentrera bebyggelsen till höjderna runtomkring.
– Viskans dalgång kan bli en grön korridor in mot centrum, menar han. För att inte området skall växa igen kan man tänka sig betande djur som håller undan.

Utefter nya 27:an öppnas marken för verksamheter. Ett sådant område är vid avfarten mot Gässlösa.
Dessutom får de södra stadsdelarna ett nytt idrottsområde på den gamla deponin när Kronängs idrottsplats flyttar hit och det planeras golf- och cykelanläggning. En annan plats för verksamhet och handel blir motet där gamla Varbergsvägen möter 27:an.
– Det här blir också positivt för trafiken från riksväg 40 mot Rydboholm och Viskafors som nu inte behöver ta vägen in över centrala Borås, säger Bengt Himmelmann.

En tredje knutpunkt blir vid krysset mellan riksväg 41 mot Varberg och 27:an. Redan nu finns intresse för etableringar efter den nya vägen, berättar näringslivsutvecklare Hans Nyhlén på Borås stads näringslivsenhet.
– I dagsläget är det sju stycken som är intresserade av området vid Gässlösa. Det är många åkerier som vill ha uppställningsplatser utefter nya vägen. I krysset vid 41:an är det främst service, restauranger och sällanköpshandel som anmält intresse.

I första skedet räknar planerarna med att verksamheterna kring 27:an kommer i gång. På lite längre sikt kan det bli aktuellt med bostäder i området, då på höjderna.
Marken skall saneras efter militärens övningar och kommunen skall hitta ett nytt skyttecenter åt Hemvärnet.