Valet 2018: Så här tycker partierna i Bollebygd

Bollebygd Artikeln publicerades
Vilken väg tar Bollebygds kommun efter valet?
Foto: Anne Engström
Vilken väg tar Bollebygds kommun efter valet?

Har du inte bestämt ännu hur du ska rösta? BT har ställt 15 frågor till de nio partier som finns representerade i Bollebygds kommunfullmäktige och sammanställt svaren.

Frågorna:

1) Kommunen växer - hur löser ni bostadsfrågan?

2) Hur många bostäder tycker du att det saknas?

3) Skolan - vill ni koncentrera skolor och förskolor eller decentralisera?

4) Hur vill ni få företag att etablera sig i kommunen?

5) Vilken är den viktigaste frågan i kommunen just nu?

6) Hur ska kommunen bli en bättre arbetsgivare?

7) Vad vill ni satsa på inom äldreomsorgen?

8) Ska alla över 80 ha rätt att själv välja äldreboende utan biståndsbedömning? Ja eller nej? Vet du hur många invånare över 80 år som finns i kommunen?

9) Vad vill du göra konkret för att förbättra integrationen i kommunen?

10) Vilka insatser vill ni göra för att göra kommunen till en mer tillgänglig kommun?

11) Hur vill du förbättra skolan?

12) Hur ska barnomsorgen i kommunen bedrivas?

13) Ska kommunen förbjuda tiggeri? Ja eller nej?

14) Ska kommunalskatten höjas, sänkas eller vara oförändrad?

15) Var kan kommunen göra besparingar?

 

Och här är svaren från var och en av politikerna:

Peter Rosholm (S)

Peter Rosholm (S).
Foto: Anne Engström
Peter Rosholm (S).

1) Vi planlägger nu Kullaområdet i Bollebygd. Kommunen, via Bostadsstiftelsen bygger i Töllsjö. I Olsfors/Hultafors vill vi planlägga och bygga utifrån den utvecklingsplan som finns.

2) Behovet av bostäder är stort i hela Sverige och Bollebygd ska ta sin del av ansvaret. Vi vet också att Bostadsstiftelsens kö är lång. Det är mer en fråga om hur vi vill bygga för att bevara och utveckla miljön och vad vi klarar av, inte minst ekonomiskt, att utveckla service runt omkring, som skolor vägar med mera.

3) Vi har beslutat att bygga en ny högstadieskola och sådana skolor ska vi koncentrera. F-6-skolor och förskolor vill vi ha på flera ställen i lagom storlek, inte för små och inte för stora. Det är också en fråga om att använda våra behöriga lärare på ett bra sätt.

4) Tillgänglighet och bemötande är mycket viktigt för företagare och övriga kommuninvånare. Det vill vi jobba hårdare med. Ett kontaktcenter ska startas. Dessutom fortsätta träffa företag på träffar och besök för att lära oss mer om varandras förutsättningar.

5) Utveckling med ekonomi i balans. Nya skolan, bygga bostäder och se till att vi utvecklar servicen med fortsatt god ekonomi.

6) Bra lön, heltider och bra chefer är viktigt men även samarbetet med utbildningsanordnare och ge karriärmöjligheter. Vi vill även jobba mer med att styra via tillit istället för detaljerade uppdrag. Dessutom vill vi införa en intern utvecklingspeng som arbetsgrupper kan söka för att utveckla sin arbetsplats.

7) Kommunen behöver fler trygghetsbostäder och på sikt planera för ett nytt äldreboende. Vi är oroliga för den ökande ensamheten bland äldre så där vill vi jobba mer med volontärer och brukarorganisationer.

8) Vad gäller plats på äldreboendet tycker vi som grundprincip att behov och inte ålder ska avgöra, Dock kan det vara en trygghet att veta att om man behöver kan man få plats utan biståndsbedömning. För två år sedan föreslog vi att fritt få välja äldreboende från 90 år men hade inte lagstöd för detta då. Men vad gäller från 80 år så säger vi i dagsläget nej. Eftersom 2018 fanns i Bollebygd 421 personer över 80 år så kräver en sådan reform antingen andra besparingar eller skattehöjning.

9) Handslag mellan våra företag, föreningar och kommun om att erbjuda arbetet snabbt till våra nyanlända.

10) Starta upp kommunens servicecenter där man som invånare kan direkt få hjälp med de flesta ärenden man har.

11) Mest akut nu är nya lokaler eftersom det är trångt idag, både i Bollebygd och i Olsfors och därigenom kan klassernas storlek minska. Lärarna är viktiga, därför vill vi fortsätta utveckla "lärarskapet".

12) Vi har mycket bra förskolor i kommunen. Det är också detta som efterfrågas,  så det kommer vi fortsätta satsa på. Förskolan bedriver bra pedagogiskt verksamhet som är viktigt för barnens utveckling. Vi har beslutat om nya lokaler i Olsfors och Bollebygd som gör att barngruppernas storlek kan minskas.

13) Nej. Fattigdom försvinner inte genom att man förbjuder den.

14) Med tanke på de framtida utmaningar för alla Sveriges kommuner med färre i arbetsför ålder och allt fler äldre och Bollebygds kommuns speciella utmaningar med stora investeringar i skolor, förskolor och äldreboende kan, på sikt, skatten behöva höjas. Det beror även mycket på vilka som styr i Sveriges riksdag. Flera partier på högersidan har aviserat stora neddragningar i stödet till kommunerna.

15) Genom att hela tiden se över all kommunal verksamhet, är den ändamålsenligt? Svarar den upp mot de krav som finns idag? Viktigt med incitament och beslutsmandat till våra medarbetare. På sikt kan vi spara genom att få fler invånare, det ger större skatteintäkter och mer stordriftsfördelar.

 

Caroline Nordengrip (SD)

Caroline Nordengrip (SD)
Foto: Anne Engström
Caroline Nordengrip (SD)

1) Genom att fortsätta att bygga, vi måste dock sänka byggtakten så att ekonomin och den kommunala servicen hinner med det har vi lagkrav på oss att göra. Det är även viktigt att de som bor i kommunen i nuläget har möjlighet att stanna i kommunen om de av någon anledning behöver ny bostad och att de som ej stått i bostadskö här ges förtur. Gärna byggnation - men inte bara i tätorten.

2) Problemet med bostäder finns i alla kommuner runt Göteborg och är mer ett regionalt problem, det är vårt unika läge, småstadskänslan samt att kunna arbetspendla till närliggande städer som gör Bollebygd och andra kringkommuner intressanta. Det saknas säkerligen tiotusentals bostäder i vår region men kommunens ansvar ligger först och främst i att tillgodose behoven för de befintliga medborgare som önskar ny bostad - därefter ska man välkomna fler.

3) Vi vill ha mindre enheter utspridda över hela kommunen, det ger närhet och trygghet.

4) Genom att tillhandahålla god kommunikation och service, det ligger i kommunens intresse att få bra arbetsgivare och engagerade enmansföretagare och entreprenörer att trivas. Det måste finnas resurser att bemöta på ett snabbt sätt med hög kvalitet.

5) Barnomsorgen, vi behöver fler förskoleplatser, återinföra vårdnadsbidraget (riksdagen), satsa på dagmammor och på mer personal. Vi behöver även ett långsiktigt tänkande och inte endast fokusera på de behov som finns just nu.

6)Satsa mer på personalen. Detta genom att lyssna på dem och avsätta resurser, de som arbetar i verksamheterna vet bättre hur förbättringar ska ske än politikerna.

7) Anställa mer personal och högre kontinuitet bland personalen, vilket ger ett bättre arbetsklimat och bättre service/kvalitet i vården till de äldre, vi vill också titta på boende inte bara i centralorten.

8) Då frågan är ställd som ”ja eller nej”, vilket är väldig förenklat, samt om 80 är just den ålder som är lämpad att dra gränsen vid, får bli en framtida diskussion, men någon bortre gräns bör finnas - så ja. Cirka 400 personer skulle beröras.

9) Lika rättigheter och skyldigheter för alla.

10) Lyssna på de personer som är berörda som vet bäst hur vi kan möta deras behov, samt informera på hemsidor och liknande så att de som vill besöka oss kan ta del av informationen enkelt och känna sig välkomna.

11) Återigen lyssna på de som arbetar där och se till att möta deras krav på resurser. Med det menar jag inte att vi har möjlighet att trolla fram pengar för det har vi givetvis inte, men detta område vill vi verkligen inte spara på.

12) Det ska finnas valmöjligheter, vi vill se ett återinfört vårdnadsbidrag, så att föräldrar som vill ska kunna vara hemma längre med sina barn. Vi tror även att dagmammor är en bra lösning. I kommunens förskolor måste barngrupperna bli mindre och personaltätheten öka. I dag är vi på plats 8 av Sveriges 250 kommuner i minst personaltäthet. Privata alternativ som uppfyller kraven ska givetvis också välkomnas.

13) Ja.

14) I nuläget ska den vara oförändrad.

15) Växa i en mer kontrollerad takt för att undvika dyra sista-minuten-lösningar. Bättre ekonomisk planering: Det som är lagstadgat samt generös välfärd måste gå först, när ekonomiskt utrymme finns kan man investera i extra guldkant för kommuninvånarna.

 

Hannu Sutinen (L)

Hannu Sutinen (L).
Foto: Anne Engström
Hannu Sutinen (L).

1) Vi behöver mer byggbar mark på alla orter, mer resurser till samhällsbyggnadsförvaltningen. Både Stiftelsen och privata investerare behövs.

2) Har inga siffror på det men det finns flera hundra i bostadskön. Både hyresrätter och bostadsrätter efterfrågas.

3) Tanken på mindre enheter är tilltalande men resursmässigt kanske mera tveksamt.

4) Hitta industrimark samt en förbättrad dialog mellan kommunen och företagen.

5) Skolan och barnomsorgen måste hänga men i kommunens tillväxt

6) Kommunen är redan en bra arbetsgivare men kan bli ännu bättre, t.ex. genom att minska stressen.

7) Sluta räkna minuter för insatser, satsa på att de äldre får den insats de behöver och ha rätt till.

8) Kanske inte helt utan biståndsbedömning så det blir nej, så som frågan är formulerad.

9) Jag kan inte se att vi har större problem med integrationen jämfört med större kommuner, samtidigt har vi inte bostäder efter behovet heller.

10) Medborgarkontor

11) Större andel behöriga lärare, mera undervisning i stället för självstudier, ordning samt mobilfrihet i klassen.

12) Gärna olika alternativ så att föräldrarna kan välja det som de anser vara det bästa för deras barn.

13) Nej!

14) Oförändrad!

15) Bättre och långsiktigare planering så man inte behöver fatta beslut i panik.

 

Ingridh Anderén (M)

Ingridh Anderén (M).
Foto: Anne Engström
Ingridh Anderén (M).

1) Genom en god framförhållning i översiktsplan och detaljplaner. Dialog och samverkan för välförankrade exploateringar. Genom tydliga initiativ som kan åskådliggöras i en årligt uppdaterad bostadsförsörjningsplan.

2) Jag skulle vilja sätta ett mål om 300 bostäder under nästa mandatperiod som ett planeringsmål för de kommunala förvaltningarna.

3) Vi moderater anser att det är viktigt att behålla skolor och förskolor i alla våra kommundelar.

4) Vi vill skapa goda etableringsförutsättningar för företagen genom snabb och effektiv myndighetsutövning och förenklade upphandlingar. Genom ett värdigt och engagerat bemötande skall förtroendet förstärkas. Nätverket och samarbetet med företagen skall utvecklas.

5) Bollebygd skall vara en hållbar tillväxtkommun med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Detta kräver ordning och reda och tydliga roller för politik och tjänstemän. Det är också viktigt att stötta näringslivet inte minst jord- och skogsbruksnäringen och stärka äganderätten.

6) Ledande politiker och tjänstemän måste tjäna som goda förebilder och nogsamt följa upp arbetsklimat och arbetsmiljö inom de kommunala förvaltningarna. Möjlighet att utvecklas och växa i sin yrkesroll skall kunna erbjudas medarbetarna. Cheferna skall känna stöd och support av de ledande befattningshavarna och arbetsgrupperna skall inte överstiga 30 medarbetare t ex inom omsorgen.

7) Vi moderater vill utveckla och bygga ut Bollegården samt i övrigt förstärka särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård. Vi vill också stärka anhöriginsatser.

8) Med dagens system så går inte det. Moderaternas ambition är att när den dagen kommer då den egna förmågan inte längre räcker till ska människor själva kunna bestämma vilken hjälp man vill ha. Man ska själv kunna välja om man vill bo kvar hemma eller flytta till äldreboende. Men då vill vi moderater kunna erbjuda valfrihet och medverka till att det finns flera olika utförare inom omsorgen. Genom att införa ett kundvalssystem skall vi genom olika vårdgivare erbjuda hemtjänst och den enskilde skall kunna göra ett eget val utifrån sina egna önskemål. Är man inte nöjd ska det vara enkelt att byta vårdgivare. 2017 var cirka 416 personer över 80 år.

9) Jag vill ha fler vuxna som kan ge handledning hur det svenska samhället fungerar; rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Exempelvis bemötandet inom mvc, bvc, förskola och skola. Vi moderater anser att det är viktigt att etablera en familjecentral.

10) Moderaterna vill aktualisera tillgänglighetsrådet, ta vara på medborgarnas erfarenheter och förslag för att öka tillgängligheten i kommunen.

11) Många trygga vuxna i skolan, välutbildad personal som får verktyg att förmedla kunskap till våra unga.

12) Många olika valmöjligheter skall finnas för föräldrarna, moderaterna stödjer även privata alternativ.

13) Ja

14) Med hänsyn till kommunens starka utveckling och investeringsbehov bör fokus vara att sträva efter att behålla skatten oförändrad.

15) Kommunen måste i alla verksamheter arbeta med ständiga förbättringar, stoppa slöserier och hitta smarta lösningar för att uppnå en hållbar ekonomi.

 

Michael Plogell (FR)

Michael Plogell (FR).
Foto: Anne Engström
Michael Plogell (FR).

1) Vi är medvetna om att det upplevs finnas ett hårt tryck på den lokala bostadsmarknaden. Hur trycket ser ut i verkligheten vet vi inte eftersom uppgifterna endast baseras på andrahandsinformation. Vi tror att ett flertal av de som är i ”kön” säkerligen är så kallade passiva sökande och man bör nog ta siffrorna med en nypa salt. Prio ett för oss är nu att få upp en fungerande infrastruktur för de olika samhällen som finns i kommunen. Sålunda måste de kommunala verksamheterna tas upp till acceptabel nivå innan vi kan ta ytterligare steg på bostadssidan. Vi pratar då om generell kommunal service till invånarna, men inkluderar även frågor som V/A. För övrigt vill vi att Bollebo alt privata aktörer ska ha huvudansvaret för fortsatt byggande. Det är i detta sammanhang viktigt att lägga kraft för att underlätta byggande på andra orter än centrala Bollebygd, såsom Töllsjö där vi med egna öron fått höra att många vill bo. Om kommunen ska införskaffa mark i detta läge för bostadsbyggande, menar vi att det bör i första hand ske i dessa icke centrala delar av Bollebygd. Men även där måste bostadsbyggandet ske parallellt med utbyggnad av den kommunala infrastrukturen. På längre sikt ser vi att Varpås bör kunna fungera som lämpligt område för vidare expansion. Rent allmänt menar vi att byggnationen ska vara inriktad på flerfamiljsboenden, inte villor.

2) Vi har inga klara uppgifter på hur det ser ut på efterfrågesidan. Vi vill helst inte gissa. Ungefär en 500 stycken aktiva antar vi.

3) Vi jobbar för att man som invånare ska få möjlighet att välja och att privata initiativ bemöts bättre än vad som är fallet idag. Vi menar att ju yngre ”elever” det är fråga om, desto mindre grupper ska det vara fråga om. Sålunda menar vi att decentralisering är att föredra för förskolor och lågstadier.

4) Det lokala näringslivet har blivit hårt eftersatt under de år som kommunen varit egen. Vi bör förbereda ytterligare mark för etablering/expansion av det lokala näringslivet. På kort sikt bör kraft då läggas på områden på andra sidan järnvägen i centrala Bollebygd där kommunen äger mark, men även Forssa. På lite längre sikt vill vi att man förädlar kommunens marker längs med RV 40 och gamla Göteborgsvägen.

5) Vi måste få ordning på infrastrukturen, vilken satts på undantag under de tidigare mandatperioderna.

6) Vi har i vår budget lagt större kraft på de kommunala organisationerna än alla de andra partierna. Vi har ingen direkt insyn i verksamheternas dagliga arbete, men ser att sjuktalen ligger på nivåer som är alltför höga. Vi vill utvärdera vad dessa kan bero på. Det har initierats samarbeten med försäkringskassan och det är ett arbetet på rätt väg anser vi. Sedan är chefsfrågan väsentlig. Vi har under ett flertal år sett chefer på mellannivå och högre nivå lämna kommunen. Vi vet inte vad detta beror på, men det är klart att detta är en kapitalförstörelse på både kort och lång sikt. Vi kan endast spekulera i vad det beror på. De som har fakta släpper den inte till oss, av för oss okända skäl. Detta problem måste vi komma tillrätta med. Slutligen tror vi att en förstärkning av det privata näringslivet kommer att få en positiv effekt även på den kommunala verksamheten.

7) Vi får en allt större skara äldre invånare. Vi vill då inte endast fokusera på omsorg, utan hela det koncept som det innebär att vara äldre. Sålunda vill vi etablera direkta kanaler med äldre som vi kan bolla idéer med. Det är lite sisådär i kontakten mellan kommunen och de äldre, har vi fått höra från insatta källor, vilket drabbat de äldre. Sålunda bör föreningarna för de äldre få en stor uppmärksamhet från kommunen. Även andra föreningar bör fundera på hur de ska kunna få in äldre i sina verksamheter. Idrottsföreningarna kan nog göra mycket där. När man sedan kommer in på boende bör man på individnivå fråga de äldre och deras närstående hur de vill ha det och sedan försöka tillmötesgå deras önskemål eller i vart fall lägga in dessa som element i en längre planering. Vi antar att det inte är ett sisyfosarbete utan att antalet äldre ändå är ganska litet i kommunen. Även de äldre ska alltså få möjlighet att välja; det ska inte vara som så att kommunen med rak hand pekar på vad den äldre invånaren ska göra och bo. Men eftersom skaran äldre växer måste vi lägga in den parametern i planering och kalkylering av de olika tjänster som kommunen ska bistå invånarna med. Detta innebär att antalet boenden inriktade på äldre kommer att öka, likaså kommer hemvård och centraliserad äldrevård öka. Men som sagt det vet man först efter att samråd har hållits med de äldre på individnivå enligt ovan som en pragmatisk planering kan ske.

8) I princip ja. Nej vi vet inte antalet i skrivandes stund, men vi har för oss att uppgiften presenterats i en av de dokument som tröskats vid kf i samband med årsredovisning och budget.

9) Min erfarenhet är att den fungerar väl redan nu. Jag har som tränare i BIF haft med många nyanlända killar att göra och de har snabbt kommit in i samhället. Så ett bra föreningsliv är värdefullt. Sedan tror vi att ett spritt boende är att föredra. Det är först då som en daglig upprepad kontakt sker mellan de nyanlända och invånarna. Sålunda bör en kvot av de lägenheter som kommunen direkt eller indirekt förfogar över tilldelas nyanlända. Slutligen tror vi att en förstärkning av det lokala näringslivet kan få de effekten att nyanlända går från bidrag till arbete. Vi är en liten kommun så det ska inte vara några större problem. Vi har motionerat om att kommunen ska utgöra ett bollplank för de olika ideella organ som arbetar med integration. Motionen fick självfallet avslag, men arbete pågår i enlighet med den ändå. Det är bra.

10) Vi antar att frågan avser funktionshindrades möjligheter att kunna nyttja kommunens tjänster. Vi har lagt en motion om att de som söker assistans ska få en viss tids fri rådgivning av neutral sakkunnig, för att på så sätt få en bättre dialog med kommunens handläggare. Vi vill vidare att man vid planering av den kommunala infrastrukturen lägger ett funktionsinriktat tänkt, där de behov som funktionshindrade har tillmötesgås. Det sker ett sådant arbete i de verksamheter som kommunen bedriver såvitt vi kan se. Det är dock värre på de kommunala delar som inte är inriktade på den grundläggande servicen. Ta till exempel fritidsaktiviteter som bad. Såvitt vi vet är ingen kommunal badplats anpassad för funktionshindrade. Folkets Röst har faktiskt bidragit till att göra kommunen mer tillgänglig. Vi har byggt ett antal olika bänkar som placerats ut på olika platser i kommunen som rullstolsburna kan nyttja. Vad gäller det privata, finns det lagstiftning och regler om vad som gäller vid nybyggnation och vi antar att kommunen utövar tillsyn så att lagarna efterlevs. Vad gäller äldre byggnation tror jag att det är bra om kommunen har samråd med privata fastighetsägare så att anpassningar kan utföras när behov uppkommer utan bekymmer för den enskilde.

11) Vi är öppna för valfrihet. Och som framgår ovan lutar vi åt decentralisering av undervisning för yngre elever. I längsta möjliga mån bör undervisningen kunna hållas i elevens närområde. Detta är svårt i en kommun som ser ut som vår, men det bör ändå finnas med i planeringen. Vi tror att trygghet är viktigt på sätt att eleverna ska få vara med sina kompisar och i områden de känner väl. Vi anser att en tillfredsställande grad elever erhåller gymnasiebehörighet i dag, men vi som parti anser att det är ett trubbigt mått. Vi är medvetna om att vi inte kan attrahera topplärare från storstäderna, men vi tror ändå att man med olika principiella medel kan göra undervisningen mer effektiv. Ta till exempel frågan om tillåtelse av mobil under undervisning/mobilförbud; hur förhåller sig skolan till det? Vi tror även på utökad läxhjälp. Där skulle till exempel äldre elever kunna bistå yngre. Vi tror att det inte är omöjligt att utarbeta former för att detta ska kunna fungera. Även om antalet gymnastiktimmar inte ökar i skolan i den utsträckning som kan önskas, bör skolan ha en positiv attityd till att barnen får en aktiv fritid. Komma med initiativ och ha ett positivt bemötande till enskilda initiativ. Till exempel försökte vi för några år sedan initiera så att skolans gymnastiksal kunde hållas öppen för olika aktiviteter under olika lov. Varken skola, politik eller tillfrågade organisationer var dock intresserade därav. Tråkig inställning till våra barn anser vi. I den mån man kan utvinna stordriftsfördelar bör man försöka göra detta om det inte stör undervisningen. Kan man till exempel använda lokala råvaror i ett lokalt storkök så är det nog bättre än färdigproducerat som körs från externa kök. Vi tror även att AI kan vara till stor hjälp som studiemedel under en snar framtid. Kommunen bör utvärdera detta aktivt så att vi ligger i framkant.

12) Som nämnts ovan är vi för valfrihet även här. Målet bör inriktas mot mindre grupper i familjernas närområden, med få barn per skötare.

13) Vi har inga problem med tiggare.

14) Vi har i vår budget lagt in en skattehöjning. Inget av de andra partierna har gjort det. Vår prognos är att skatten kommer att höjas inför 2019 oaktat vad de andra partierna säger i rådande valtider.

15) En grundläggande princip för en kommun är att varje generation ska själv finansiera den egna generationens nyttjande av kommunens resurser. Så sker inte i flera svenska kommuner, Bollebygd inkluderat. Den kommunala expansion är lånefinansierade. Detta förhållningssätt kommer inte att fungera på sikt. Våra kostnader ökar samtidigt som våra egna självständigt inbringade intäkter inte gör det. Vid en räntehöjning (frågan är inte om en sådan kommer, utan när) kommer endast en mindre del av våra intäkter kunna brukas för kommunala ändamål. Ett ofantligt självmål som våra styrande politiker inte förstår. Vi har i princip under hela den tid som kommunen varit självständig agerat utan tillstymmelse till planering. Det är väl kanske inte så konstigt om man tittar på vad de styrande politikerna sysslat med under sina civila karriärer. Men denna avsaknad av kompetens och erfarenhet har kostat kommunen ett stort antal miljoner kronor. Vi har därför i vår budget framhållit att alla investeringar som inte är nödvändiga måste bordläggas i avvaktan på att den kommunala infrastrukturen kommer på plats. Detta tillsammans med skattehöjningen kommer att medföra ordning på de kommunala finanserna. De kommunala tjänstemännen har gjort ett hästjobb i att få ordning på den kommunala ekonomiskutan, kommunen visar ju ändå på plus. Problemet är att de politiska kaptenerna fortsätter navigera mot olika skär då den grundläggande GPS:en är felinställd.

 

Patrik Karlsson (KD)

Patrik Karlsson (KD).
Foto: Anne Engström
Patrik Karlsson (KD).

1) Vi vill satsa på byggandet i samtliga kommundelar. Vi vill satsa på Töllsjö och bygga äldreboende och nya lägenheter där. Vi vill också utveckla Olsfors med nya lägenheter och mer service.

2) Oerhört svårt att svara på. Det beror lite på hur vi som kommun vill tillgodose behovet av bostäder I kombination med en kontrollerad tillväxt. Att bygga lägenheter för alla medför också ett ökat tryck på skol- och förskoleplatser. Vi ser framförallt behovet av boendealternativ för seniorer och unga. Gärna flexibla, mindre boenden samt trygghetsboenden.

3) Vi ser gärna en koncentrerad skola 4-9 men gärna mindre enheter förskola och årskurs 1-3.

4) Större arbete med dialog och uppsökande arbete. Flertalet av våra företagare är småföretag eller enmansföretag. För att nå dessa behöver vi arbeta på ett annat sätt. Vi behöver också vara en aktiv part I att ta fram lokaler för våra företag. Majoriteten av våra företagare är småföretagare utan anställda. Vi behöver se till denna grupps framtida behov, till exempel företagshotell eller mindre lokaler med kortare hyreskontrakt.

5) LSS. Omsorgen om samhällets svagaste grupp måste förbättras. Vi vill skapa tydliga riktlinjer som möjliggör att alla kan få vara delaktiga I samhället på sina egna villkor. Vi behöver stärka anhörigvården och skapa riktiga arbeten för människor med funktionsnedsättning. Vi vill också att kommunen skall bli ett bättre alternativ för människor med personlig assistans.

6) Bättre planering. Vi tror inte på rätt till heltid utan skulle istället vilja se rätt till fast anställning. Större valfrihet, mer trygghet. Lönen bör ligga högre än våra grannkommuner.

7) Vi vill satsa på Töllsjö och Hultafors/Olsfors. Trygghetsboende och flexibla boenden för yngre. I Töllsjö vill vi också skapa möjlighet att bo kvar hela livet. Vi vill bygga äldreboende i Töllsjö

8) Nej, Kristdemokraterna vill införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett äldreboende när och om de så vill. Vi vill dessutom införa en äldreboendemiljard I Sverige för att få fram fler äldreboendeplatser I kommunerna.

9) Integrationen utmanar våra verksamheter och ställer stora krav på ett inkluderande arbetssätt. Vi vill bygga långsiktiga nätverk och stärka samarbetet med civilsamhället.

10) LSS. Omsorgen om samhällets svagaste grupp måste förbättras. Vi vill skapa tydliga riktlinjer som möjliggör att alla kan få vara delaktiga I samhället på sina egna villkor. Vi behöver stärka anhörigvården och skapa riktiga arbeten för människor med funktionsnedsättning. Vi vill också att kommunen skall bli ett bättre alternativ för människor med personlig assistans med bland annat högre löner för personliga assistenter. Arbetet med psykisk ohälsa bland unga måste prioriteras. Vi vill också att samtliga kommunens lokaler skall tillgänglighetsinventeras och registreras I Västra Götalandregionens tillgänglighetsdatabas, TD.

11) Vi har en bra skola på många sätt. Vi behöver jobba mer aktivt med förebyggande arbete, till exempel mot droger. En bred och kontinuerlig dialog med våra pedagoger för att skapa bästa möjligheter till utveckling för skolan.

12) Vi vill införa större valfrihet i barnomsorgen. Ökade satsningar på familjedaghem och privata förskolor. Det är vårt ansvar att driva frågor som gör skillnad. Frågan står högt upp på vår agenda!

13) Nej, Rätten att kunna be om hjälp när man befinner sig I nöd är en viktig del av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

14) Nej vi vill inte höja skatten, men vi ser att staten lämnar över allt mer kostnader på kommunerna för samhällets svagaste, till exempel funktionshindrade. Behöver vi höja skatten för att klara det ansvaret kommer vi göra det.

15) Bättre framförhållning, tydligare riktlinjer och mer delaktighet. Alla investeringar måste noga planeras. Vi behöver jobba mer med långsiktig planering för att undvika dyra akuta situationer som vi haft flera av senaste åren.

 

Tomas Ridell (V)

Tomas Ridell (V).
Foto: Anne Engström
Tomas Ridell (V).

1) Vi måste bygga många nya bostäder och det har vi strävat efter hela mandatperioden. Tyvärr måste det ta tid för att alla beslut skall vinna laga kraft. Det viktigaste för oss i Vänsterpartiet är att det byggs hyresrätter som människor har råd att bo i. Dessa bostäder skall vara i kommunens försorg för att vinstintresset inte skall bli det primära.

2) Vi måste göra en genomlysning av den kommunala tomtkön för att få kunskap om det verkliga behovet, då vi vet att många i nuvarande kö har bostad idag men vill försäkra sig om en plats för eventuella framtida behov.När detta är gjort har vi en tydligare bild av behovet för bostadsbyggandet.

3) Vänsterpartiet vill ha mindre enheter i närheten där bostäder byggs, det vill säga i till exempel Olsfors och Töllsjö. Vi vill ha mindre enheter där barnens olika behov för att utvecklas på lika villkor tillgodoses då man blir mer synlig i mindre grupper. Vi ser gärna en kombination av olika storlekar beroende på plats och behov.

4) I dag har vi väldigt lite mark förberedd för företagsetablering. Vi vill att avverkningsbar skog som ägs av kommunen i området kring R40 röjs och därmed kan vi få en betydande inkomst till kommunen samtidigt som vi kan väcka intresse för etablering av fler nya företag.

5) Vilken är den viktigaste frågan i kommunen just nu? Att få en ekonomi i balans för att kunna utveckla kommunen utan att behöva låna för mycket till alla investeringar som behöver göras i utvecklingssyfte. Vi vill och behöver ha fler kommuninvånare  för att få ett skatteunderlag som kan tillgodose framtida kommunala behov.

6) Enligt undersökningar som personalavdelningen gjort under 2018 är över 90 procent av arbetstagarna nöjda med Bollebygd som arbetsgivare. Det är ett bra resultat men vi skall självklart inte nöja oss med detta.  Vi måste fortsätta och lyssna på vår personal och ett förslag från Vänsterpartiet  är att vi skall göra ett försök med sex timmars arbetsdag där det kan finnas önskemål om detta. Vi vet att i andra kommuner där detta har genomförts har bland annat sjukfrånvaron sjunkit, personalen trivs mer och verksamheten har därmed fungerat bättre.

7) Med tanke på att våra invånare blir äldre och är friska längre upp i åren, kommer det att finnas behov av olika slag av service. Detta behöver vi se över och utgångspunkten måste vara den äldres behov och önskan, inte ett byråkratiskt regelverk. Satsningen skall vara att alla äldre känner att de har ett trivsamt liv och får den hjälp de eventuellt behöver.

8) Ja. 421 stycken.

9) Det lilla integrationsförsök vi haft har knappt märkts av men Vänsterpartiet tycker att vi skall göra vårt bästa för de nyanlända och ta tillvara deras kunskap på bästa sätt. Vi bör följa upp och guida i det svenska samhället så att vi kan utvecklas tillsammans.

10) Genom byggnation på olika platser i kommunen med både bostäder, skolor och fritidsverksamhet måste vi se till att vi får en kollektivtrafik som kan tillgodose transportbehov i  hela kommunen. Man skall inte behöva ha bil för att bosätta sig i Bollebygd. Dagens närtrafik som finns för ”ytterområden” fungerar bra för många men är inte helt tillfredsställande ur ett tillgänglighetsperspektiv.

11) Varje elev skall ha en chans till utveckling och känna sig trygg i skolan. Vi tror på mindre grupper där lärarna får en möjlighet att tillgodose varje elevs behov.

12) Framför allt i kommunal regi, inga vinstintressen får förekomma när det gäller barnomsorg. Vi vill även ha färre antal barn i grupperna så att de får lugn och ro. Vi anser att professionen vet bäst gällande behovet.

13) Nej, men vi skulle vilja förbjuda fattigdom.

14) Eftersom vi idag måste ta lån för nya investeringar, finns det inte tillräckligt med intäkter för att utveckla kommunen. Skatteunderlaget är inte tillräckligt stort. Då medborgarnas behov av den grundläggande servicen, skolor, äldreomsorg med mera inte kan tillgodoses med befintliga skatteintäkter, finns ingen annan lösning än att höja skatten.Däremot behöver den inte vara för evigt utan skall lika gärna kunna sänkas igen när så är möjligt.

15) Alla verksamheter skall alltid se över sina kostnader och revisionen skall alltid beredas väg för insyn. Så, överallt där det är möjligt skall man hålla nere sina kostnader och detta skall vara en naturlig del av det dagliga arbetet.

 

Yvonne Andrén (C)

Yvonne Andrén (C).
Foto: Anne Engström
Yvonne Andrén (C).

1) Vi måste ha en mycket bättre planering såväl långsiktig som kortsiktig, samt uppmuntra olika former av bebyggelse – människor är olika och har olika behov och önskningar.Framtida bostadsområden (såsom Varpås) ska innehålla blandad bebyggelse och även plats för förskolor samt att utformning av gång- och cykelvägar, va och annan kommunal service tas med från början. Det finns ju även privatpersoner som äger mark och vill bygga och det måste kommunen i möjligaste mån stötta. Alla vill inte bo inne i Bollebygds centrum och vi i Centerpartiet ser mycket positivt på nybyggnation i andra delar av kommunen.

2) Mycket svår fråga att svara på men generellt så behövs det fler hyresbostäder av olika storlekar i hela Sverige idag.

3) Det är viktigt att vi tar ett samlat grepp med planeringen av hur Bollebygds kommun ska växa och hur vi vill att det ska se ut i olika delar av kommunen. Sedan tidigare finns det redan ett beslut att det ska finnas möjlighet till förskola i nya större bostadsområden.Vad det gäller skola så vill vi att nästa skola byggs på Varpås och inte i Kulla vid den redan stora skolan som finns i Bollebygds centrum.

4) Kommunikation är nyckelfrågan. Det ska vara lätt att vara företagare i kommunen, du ska snabbt få hjälp och svar på dina frågor oavsett om det är ett nytt eller befintligt företag.Det måste finnas tillgänglig mark där företag kan etablera sig och/eller växa.

5) Då Bollebygd växer så är det inte möjligt att ta endast en fråga:Boende för alla åldrar och av olika slag, skola, förskola och företagande.

6) Bollebygd är en bra arbetsgivare, lägger sig vinn om att vara lyhörda och öppna för vår personal och dess behov.

7) All service behöver byggas ut på sikt, det handlar även här om långsiktig planering. Äldreboende kommer i framtiden att se ut på annat sätt än det har gjort, här måste kommunen vara framåt och planeringen måste ske med stor öppenhet och framtidstanke. Därmed inte sagt att det måste vara kommunen som bygger eller driver det, även här måste vi vara öppna och tänka nytt och brett.

8) Alla innevånare är lika viktiga för oss i Centerpartiet, varför skulle du tas ifrån din rätt att bestämma över dig själv bara för att du uppnått en ålder av 80 år? Är du sjuk eller inte orkar själv och behöver hjälp så är min personliga åsikt att det ska finnas valfrihet och precis som jag skrev ovan så tror jag att framtidens äldre personer kommer att ha helt andra krav och behov än det vi kan erbjuda idag.

9) Det är en stor fråga som verkligen behöver diskuteras med stor öppenhet inom kommunen.

10) Här får jag passa då jag inte förstår vad du menar. Kommunen har gjort ett bra arbete med att uppdatera och förnya hemsida och en tydligare grafisk bild av kommunen.Eller menar du det geografiska läget?

11) Vår skola är bra, det har vi vid flertalet tillfällen fått bevis för. Vi inom Centerpartiet tycker dock att det behövs bättre långsiktig planering inför framtiden så att vi redan nu kan planera byggnation av kommande skolor och förskolor.

12) Det ska finnas valfrihet samt att det i varje nytt större bostadsområde ska finnas plats för förskola.

13) Alla EU länder har samma möjligheter och skyldigheter, för mig är det därför en konstig situation att andra EU-medborgare kommer till Sverige för att tigga ihop pengar.

14) Oförändrad

15) Finns inget enkelt svar på det. Långsiktig planering inom flera områden kan dock förmodligen spara en del.

 

Sassi Wemmer (MP)

Sassi Wemmer (MP).
Foto: Anne Engström
Sassi Wemmer (MP).

1) Genom en tydlig strategi och detaljplanering. Det finns ett stort intresse för att bygga i kommunen och det är därför viktigt att kommunen ligger före med färdiga detaljplaner. Vi vill också lägga ett större fokus på hyreslägenheter och områden med blandad bebyggelse i närhet till kollektivtrafik och annan service.

2) Miljöpartiet står bakom visionen om 12 000 invånare i kommunen 2025. Det innebär att det behöver byggas i snitt 120 bostäder per år. Vi eftersträvar att en stor del av dessa består av billiga, klimatsmarta hyresrätter i blandade områden.

3) Kommunen har ett stort behov av platser inom skola och förskola och för att komma ikapp dagens lokalbrist är det lämpligt att bygga stora enheter. På sikt bör dock planeringen förbättras så att mindre enheter kan byggas oftare i takt med att kommunen fortsätter växa. Skolorna i Töllsjö och Olsfors ska behållas och vidareutvecklas.

4) Kommunen bör starta upp ”en-dörr-in”, ett serviceinriktat kundcenter för den som kontaktar kommunen, oavsett ärende. Kommunen behöver också ligga före genom att ha tagit fram detaljplanerad mark för olika verksamheter.

5) Den viktigaste frågan är att anpassa kommunen till att bli fossil-oberoende genom att ställa om transporter, elproduktion och övrig konsumtion. Dels behöver den egna kommunala organisationen ställas om och dels behöver kommunen stötta och informera de som bor och verkar i Bollebygd till en mer hållbar konsumtion.

6) Kommunens anställda ska vara delaktiga i beslut om verksamheten och ges inflytande över sin arbetssituation. Det långsiktiga målet är att sänka normalarbetstiden till 35 timmar, de grupper som främst är i behov av arbetsreducerad tid ska prioriteras i övergången och kommunens anställda ska ha rätt till både heltid och deltid. Kommunen ska arbeta fram olika arbetstidsförkortningsmodeller, kompetensförsörjningen ska säkras och övertidsarbete undvikas. Kommunen bör utveckla modeller som underlättar för äldre att arbeta kvar eller återkomma, flerspråkighet ska ses som en merit vid anställning och kommunens alla anställda ska erbjudas friskvård under arbetstid. En särskild satsning görs för att nå jämställda och jämlika löner.

7) Öka möjligheten för äldre att kunna välja boendeform. Nya äldreboenden behöver integreras i planeringsprocessen när nya områden bebyggs. Säkra god kompetens genom höjd grundbemanning.

8) Ja, under förutsättning att det ryms inom gällande lagstiftning. Den 1 januari i år var 465 personer över 80 år skrivna i Bollebygd.

9) Avsätta budgetmedel som föreningar och andra organisationer kan söka för projekt och verksamheter kopplat till integration av nyanlända. Kommunen kan även gå in i partnerskap med organisationer för att driva verksamhet inom området, exempelvis Vägkorset eller liknande mötesplatser. Förbättrad plan för mottagande där alla berörda enheter ingår. Kommunen ska verka för att medvetandegöra attitydfrågor kring integration och mångfald.

10) Kommunen behöver genomföra tillgänglighetsanpassningar enligt de inventeringar som gjorts samt fortsätta arbetet med att inventera tillgängligheten i den offentliga miljön i Bollebygd.Mer allmänt behöver kommunen ta fram en gång-cykel-plan med tydliga och avskilda stråk som knyter ihop kommunen.

11) Vi vill bibehålla den höga kvalitet vi har i dag i kommunens skolor. Vi vill samtidigt satsa på mer resurspersonal i skolan, ökad lärartäthet i de lägre årskurserna, bibliotek och studiestöd och en förskola med tydlig utomhuspedagogik.

12) Barnomsorgen ska bedrivas med variation utifrån behov och efterfrågan. Barngruppernas storlek behöver minska genom en ökad bemanning och en tydlig plan för nybyggnation av förskolor.

13) Nej!

14) I dagsläget behöver inte kommunalskatten förändras. Många kommuner, inklusive Bollebygd, ser ökade kostnader för bland annat en åldrande befolkning på längre sikt samtidigt som man står inför stora investeringsbehov. Miljöpartiet vill bibehålla en god kommunal service, kommunalskatten får anpassas därefter.

15) Genom att göra smarta förebyggande satsningar på till exempel strategiska markinköp, förebyggande ungdomsverksamhet och arbetsmiljö kan kostnaderna minska och intäkterna öka i framtiden.