Moduler för miljoner till två nya förskolor

Olsfors Artikeln publicerades
I februari 2016 revs det gamla Sportjohanhuset. Tomten har stått oanvänd sedan dess.
Foto: Anne Engström
I februari 2016 revs det gamla Sportjohanhuset. Tomten har stått oanvänd sedan dess.

Bollebygds kommun överväger moduler för en ny förskola i Olsfors där tidigare Sportjohan låg. Årskostnad: 1,2 miljoner för modulerna plus 310 000 kronor i tomthyra. Även i Bollebygd planeras moduler, men på en kommunal tomt.

Kommunstyrelsen behandlade ärendena vid sitt senaste möte och föreslår kommunfullmäktige moduler för fyra avdelningar på vardera orten. Det kräver att investeringsbudgeten för 2018 revideras, medan driftbudgeten ska hanteras i budgetarbetet för 2019. Splittringen förebådar en het fullmäktigedebatt.

På båda orterna tillkommer engångskostnader för montering, lekutrustning, IT, inventarier och demontering som tillsammans med modulhyran och tomthyran (i Olsfors) ger en total årskostnad på 1,668 miljoner kronor för förskolan i Bollebygd och en årskostnad på 1,913 miljoner kronor i Olsfors.

Christer Johansson (M) begärde återremiss och fick stöd av Tomas Andersson (M), Yvonne Andrén (C) och Patrik Carlson (KD), men de blev nedröstade. Peter Rosholm (S), Emma Isfeldt (S), Sassi Wemmer (MP), Lars-Erik Olsson (S) och Daniel Persson (SD) röstade mot en återremiss och för förslaget om fyra moduler. M, C och KD reserverade sig.

Christer Johanssons motivering är att det saknas ett konkret förslag från bildnings- och omsorgsnämnden och inte är acceptabelt att äska så omfattande investeringar under löpande budgetår.

– Det är anmärkningsvärt att föreslå så stora investeringar utan en plan för hur man hanterar kostnaderna, säger han. Att behovet av förskoleplatser ökar under budgetåret kan man ha förståelse för, men det är ett stort steg från att inte ha tagit höjd för några platser alls i budgeten till att ta fram åtta avdelningar.

Ett smidigt sätt att klara övergången till en ny permanent förskola i Bollebygd skulle kunna vara familjedaghem.

– Det görs alldeles för dåliga kalkyler. Budgetunderlaget för 2019 visar på ett nollresultat innan detta tillkommer och vi har ett lånebehov på 400 miljoner för den nya skolan. Om vi fortsätter så här är Bollebygd snart inte kreditvärdigt. Det är obekvämt att prata besparingar i valtider, men det måste vi göra.

Patrik Carlson (KD) tycker också att det har gått för fort.

– Jag ifrågasatte framför allt hyresavtalet på 310 000 kronor i Olsfors och att lägga så mycket pengar på moduler med så tunt underlag, säger han. Det är märkligt att SD röstade för med tanke på deras kritik mot modulerna i Bollebygd.

Yvonne Andrén motiverade sitt ställningstagande med att underlaget var otydligt och att viktiga beslut med kostnader aldrig ska hastas fram.

– Jag tycker inte om att pressas att fatta beslut, säger hon. Jag förstår att det är ett ömmande ärende men jag vill fatta beslut som är väl grundade. Trots allt har vi bara en påse pengar.

Peter Rosholm säger att förslaget visserligen inte kom från bildnings- och omsorgsnämnden eftersom den hade möte efter kommunstyrelsens möte, men att förvaltningen har tittat på förslaget.

– Från början fick vi ett förslag på sex moduler, men i kommunstyrelsens arbetsutskott ville vi se fler förslag, säger Peter Rosholm. S-gruppen kom fram till att med tanke på att vi inte klarar kravet på att ge alla barn förskoleplats inom fyra månader kan vi inte skjuta upp beslutet mer.

Tomthyran har förhandlats ner.

– Jag har viss förståelse för att de andra ville ha återremiss, säger han. Om inte läget hade varit akut hade jag nog tyckt likadant.